Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


113. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, stran 348.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18, 50/19, 90/20 in 70/21) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov na podlagi podpornega programa v vinskem sektorju za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2027 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2016/1149/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2016/1150/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/419 z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/419/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2026 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 glede nekaterih začasnih odstopanj od Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in obdobja njihove uporabe (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU) in
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/884 z dne 4. maja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 (UL L št. 205 z dne 29. 6. 2020, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2027 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/884/EU).«.
2. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku besedilo »31. januarja« nadomesti z besedilom »1. marca«.
3. člen 
V prilogi 1 se v točki d) za besedilom »predstavitev,« doda besedilo »na kateri so prisotni vsaj trije udeleženci in«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(podpora za promocijo vina v letih 2022 in 2023) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 11. člena uredbe in za izvajanje 5.a člena Delegirane uredbe 2020/592/EU znaša višina podpore za programe za promocijo vina, odobrene do 15. oktobra 2022, 70 % upravičenih stroškov.
(2) Četrti odstavek 11. člena uredbe se ne uporablja za vloge za podporo za promocijo vina, vložene v letih 2022 in 2023.
(3) Ne glede na drugi odstavek 13. člena uredbe odobritev agencije ni potrebna v primerih iz tretjega odstavka 2. člena Delegirane uredbe 2020/884/EU.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-10/2022
Ljubljana, dne 20. januarja 2022
EVA 2021-2330-0132
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik