Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


110. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica, stran 337.

  
Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen 
Ta uredba določa drugačno zunanjo mejo priobalnega zemljišča na delu priobalnega zemljišča na parcelah št. 2128/70, 2128/61 in 2128/71, vse k. o. 2313 Šempas, ob vodotoku Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica, ki zožuje priobalno zemljišče.
2. člen 
Zunanja meja priobalnega zemljišča na delu vodotoka Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica na zemljišču s parcelnimi številkami 2128/70, 2128/61 in 2128/71, vse k. o. 2313 Šempas, poteka po lomnih točkah, ki so določene v koordinatnem sistemu D96/TM in navedene v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese v vodni kataster.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-1/2022
Ljubljana, dne 20. januarja 2022
EVA 2021-2550-0053
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik