Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


109. Poziv za prijavo možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča, stran 337.

  
Na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) objavljam
P O Z I V 
za prijavo možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča 
Predsednik računskega sodišča me je obvestil, da mu dne 31. maja 2022 preneha mandat.
Za predsednika računskega sodišča je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, obvlada vsaj en svetovni jezik in v štirih letih pred imenovanjem ni bil član Vlade Republike Slovenije.
Prijava možnega kandidata mora biti obrazložena, priložena mora biti pisna izjava prijavljenega možnega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Po posredovanju predloga kandidata za predsednika računskega sodišča državnemu zboru v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.
Prijavo možnega kandidata za predsednika računskega sodišča je treba poslati do 15. aprila 2022, do 15. ure na Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na: gp.uprs@up-rs.si.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-03-9/21-2
Ljubljana, dne 21. januarja 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije