Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 21. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022


108. Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L), stran 336.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. januarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-4
Ljubljana, dne 21. januarja 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2L) 
1. člen
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21 in 162/21) se za 430. členom doda nov 430.a člen, ki se glasi:
»430.a člen 
(dodatna uskladitev) 
(1) Zaradi odprave zaostanka pri usklajevanju pokojnin se s 1. januarjem 2022 dodatno uskladijo pokojnine in drugi prejemki (razen dodatka za pomoč in postrežbo in letnega dodatka):
– priznani do 31. decembra 2010, za 3,5 %,
– priznani od 1. januarja do 31. decembra 2011, za 1,7 %,
– priznani od 1. januarja 2012 dalje, za 1 %.
(2) S 1. januarjem 2022 se za 1 % uskladijo tudi najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/21-24/18
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
EPA 1875-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica