Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


338. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, stran 787.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 88/23) se v 5. členu v drugem odstavku črta besedilo »ali drugega«.
V tretjem odstavku se za besedilom »40 let,« doda besedilo »so državljani Republike Slovenije,«.
2. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. vpisan je v RKG kot nosilec prevzetega kmetijskega gospodarstva največ pet let pred vložitvijo vloge na javni razpis ali pred tem obdobjem v RKG za to kmetijsko gospodarstvo ni imel vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč iz predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;«.
V 3. točki se besedilo »enoosebna gospodarska družba je vpisana« nadomesti z besedilom »mladi kmet kot edini družbenik enoosebne gospodarske družbe je vpisan«.
V 5. točki pod c) se besedilo »10.000 eurov« nadomesti z besedilom »8.000 eurov«.
V drugem odstavku se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. objekt, na katerem se izvaja vzdrževanje ali manjša rekonstrukcija, mora imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje;«.
Dosedanja 5. točka, ki postane 6. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»6. naložbeni razvojni cilj se ne sme nanašati na nepremičnino, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje;«.
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
V dosedanji 7. točki, ki postane 8. točka, se na koncu tretje alineje pika nadomesti s podpičjem ter doda nova, 9. točka, ki se glasi:
»9. če se naložbeni razvojni cilj nanaša na:
– izvedbo zahtevne agromelioracije v skladu s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča, mora imeti pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije,
– izvedbo nezahtevne agromelioracije v skladu s predpisom, ki ureja kmetijska zemljišča, mora imeti ustrezna soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se bo predvidena nezahtevna agromelioracija izvedla na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih,
– namakalni sistem za namakanje na tleh, mora imeti pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja. Če se naložbeni razvojni cilj nanaša na namakanje, ki ne poteka na tleh, mora imeti vodno dovoljenje, razen če se namaka samo z deževnico.«.
3. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku v 1. točki besedilo »najmanj 50 %« nadomesti z besedilom »več kot 50 %«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. prenos podjetja na samostojnega podjetnika prevzemnika ali prenos družbe na vlagatelja se izkazujeta z dokazilom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki se priloži vlogi na javni razpis;«.
4. člen 
V 10. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. razvojni cilji, razen cilja iz prejšnje točke, morajo biti izpolnjeni v treh letih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, izvajati pa se lahko začnejo od vložitve vloge na javni razpis;«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. če je upravičencu dodeljena višja stopnja podpore na podlagi četrtega odstavka 14. člena te uredbe:
– mora poleg pogoja iz prejšnje točke izpolniti tudi pogoj, da delež zemljišč, ki jih ima v uporabi in so v preusmeritvi oziroma so vključena v ekološko kmetovanje v skladu z uredbo, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, poveča na najmanj 80 % glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis, in sicer do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka, kar je razvidno iz zadnjih razpoložljivih podatkov evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil v skladu s pravilnikom, ki ureja evidence s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil, v letu oddaje zbirne vloge za isto leto,
– mora v letu oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka uveljavljati intervencijo ekološko kmetovanje v skladu z uredbo, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, kar je razvidno iz zbirne vloge;«.
5. člen 
V 12. členu se za besedilom »Priloge 1 te uredbe« dodata vejica in besedilo »pri čemer lahko v času izvajanja poslovnega načrta zamenja največ dva razvojna cilja«.
6. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku v prvi alineji pod a) besedilo spremeni tako, da se glasi:
»a) ob vložitvi vloge na javni razpis vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali ob vložitvi vloge na javni razpis poda izjavo, da se bo v to zavarovanje vključil v treh mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev,«.
7. člen 
V 14. členu se drugi, tretji, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Če vlagatelj vloži vlogo na javni razpis iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena, znesek podpore znaša 40.000 eurov in se poveča za:
– 5.000 eurov, če ima vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis najmanj srednjo strokovno izobrazbo, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij oziroma pridobljen mojstrski izpit za čebelarja;
– 3.000 eurov, če vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s 1. točko drugega odstavka 8. člena te uredbe.
(3) Če vlagatelj vloži vlogo na javni razpis iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena, znesek podpore znaša 18.600 eurov in se poveča za:
– 5.000 eurov, če ima vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis najmanj srednjo strokovno izobrazbo, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij oziroma pridobljen mojstrski izpit za čebelarja;
– 3.000 eurov, če vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s 1. točko drugega odstavka 8. člena te uredbe.
(4) Znesek iz drugega in tretjega odstavka tega člena se poveča za 20 %, če znaša delež površin iz zbirne vloge, s katero vlagatelj uveljavlja zahtevek za intervencijo ekološko kmetovanje v skladu z uredbo, ki ureja plačila za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, najmanj 50 % glede na vsa zemljišča v uporabi, in vlagatelj uveljavlja višji znesek podpore na podlagi tega odstavka. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto, ki se določi v javnem razpisu.
(5) Podpora se izplača v dveh obrokih, in sicer:
– prvi obrok v višini 90 % dodeljenih sredstev se izplača na podlagi odločbe o pravici do sredstev in
– drugi obrok v višini 10 % dodeljenih sredstev se izplača na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v dveh mesecih po poteku roka iz 3. točke 10. člena te uredbe.«.
8. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku besedilo »2. do 8. točke« nadomesti z besedilom »2. do 6. točke in 8. točke«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Upravičenec, ki ne izpolni obveznosti iz 7. točke 10. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % odobrenih sredstev, drugi obrok pa se mu ne izplača.
(5) Upravičenec, ki je ob vložitvi vloge na javni razpis kandidiral na 1. sklop pod a) prve alineje prvega odstavka 13. člena te uredbe in se je ob vložitvi vloge na javni razpis zavezal, da se bo v treh mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev vključil v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa tega ni storil, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva in izgubi pravico do izplačila drugega obroka.«.
9. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku v 5. točki za besedilom »razpis« beseda »iz« nadomesti z besedilom »pod a)«.
10. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku za besedilom »in vsebuje« doda besedilo »naslednje skupine aktivnosti«.
V 1. točki se za besedo »podlagi« doda beseda »zadnje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Skupine aktivnosti iz prejšnjega odstavka in podskupine aktivnosti so določene v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe. Aktivnosti iz skupine aktivnosti oziroma podskupine aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: aktivnosti) se izvedejo v treh letih od izdaje odločbe o pravici do sredstev, pri čemer morajo biti izvedene v skladu z 21. členom te uredbe.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »prvega odstavka«.
11. člen 
V 21. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. aktivnosti iz posameznih skupin aktivnosti iz prvega odstavka 19. člena te uredbe morajo biti izvedene v skladu s programom, pri čemer morajo biti aktivnosti iz ene ali več skupin aktivnosti izvedene v skupnem obsegu najmanj 324 ur na leto in najmanj 15 ur na mesec;«
V 3. točki se besedilo »iz programa« nadomesti z besedilom »tega obdobja«.
12. člen 
V 25. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedilom »aktivnosti iz« doda besedilo »programa iz«.
13. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku število »10« nadomesti s številom »21«.
14. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
15. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta 2023–2027 (Uradni list RS, št. 88/23), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta 2023–2027 (Uradni list RS, št. 88/23).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-15/2024
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
EVA 2023-2330-0136
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti