Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


330. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin, stran 759.

  
Na podlagi 29., 49. in 50.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 1. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), 21. in 81. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15), 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 58/10, 7/11) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22, 125/22, 25/23, 74/23 in 127/23) je Občinski svet Občine Tolmin na 12. seji dne 30. januarja 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin 
1. člen
V 10. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 66/17; v nadaljnjem besedilu odlok) se za zadnjo (tretjo) alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova (četrta) alineja, ki se glasi:
»– oddelek za investicije in razvoj.«.
2. člen 
14. člen odloka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»14. člen 
Urad župana opravlja naloge na naslednjih področjih:
– organizacijska, administrativna, tehnična in strokovna opravila za občinski svet, njegove organe in župana;
– naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi;
– svetuje pri vodenju posameznih projektov;
– naloge protokola občine;
– načrtuje, organizira in sodeluje pri izvajanju prireditev občinskega pomena;
– naloge s področja mednarodnih odnosov;
– sprejema in obravnava pobude ter pritožbe občank in občanov ter strank v posameznih postopkih;
– načrtuje in koordinira sodelovanje občine z drugimi občinami, državnimi organi, institucijami ter gospodarskimi družbami;
– načrtuje in koordinira sodelovanje z regijskimi institucijami in izvaja naloge regionalnega razvoja;
– načrtuje in koordinira delo za občinski svet ter njegova delovna telesa;
– skrbi za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles;
– sodeluje pri oblikovanju in urejanju spletnih strani občine ter pri pripravi drugih medijev za obveščanje javnosti;
– naloge s področja promocije občine ter načrtovanje in zagotavljanje izvedbe nabave promocijskega materiala občine;
– naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge vložišča ter naloge sprejemne in informacijske pisarne;
– skrbi za vzdrževanje in razvijanje računalniške opreme ter tehnično vzdrževanje baze podatkov;
– zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo;
– načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega materiala, računalniške in druge opreme;
– zagotavlja organizacijo delovanja arhiva;
– izvaja naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov občinske uprave;
– koordinira uporabo prevoznih sredstev in druge opreme, potrebne za delovanje občinske uprave;
– skrbi za vodenje postopkov sistema kakovosti poslovanja občinske uprave;
– opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela občinske uprave in sistemizacijo delovnih mest;
– opravlja preglede osnutkov in predlogov splošnih aktov z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi ter z vidika pravil pravne tehnike;
– podaja pravna mnenja v vseh zadevah s področja pristojnosti občinske uprave in opravlja pravne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovna soglasja za njihovo sklenitev;
– pripravlja predloge poravnav;
– koordinira zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih postopkih in postopkih mediacije;
– izvaja naloge občinskega pravobranilstva;
– skrbi za izvajanje volilnih in referendumskih opravil;
– vodi register splošnih aktov občine ter register sprejetih odločitev občinskega sveta ter drugih organov občine;
– pripravlja interne akte ter vodi register internih aktov občine;
– opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem;
– vodi in skrbi za evidenco nepremičnin v lasti občine;
– opravlja naloge razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi;
– skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišča;
– upravlja z nepremičninami v občinski lasti;
– izvaja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti;
– spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti;
– zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene ter lekarniške dejavnosti, izdaja odločbe in podeljuje koncesije;
– načrtuje stanovanjsko politiko občine;
– ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi stanovanji, s katerimi razpolaga občina;
– izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti;
– oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje;
– pripravlja obrambni dokument občine ter skrbi za njegovo izvajanje;
– zagotavlja izvajanje geodetskih del, potrebnih za urejanje nepremičnin občine;
– opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja ter druge naloge po nalogu župana ali direktorja.«.
3. člen 
15. člen odloka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»15. člen 
Oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo in finance opravlja naslednje naloge:
– koordinira pripravo in izvrševanje proračuna, spremembe proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa proračuna občine ter poročil o realizaciji proračuna;
– skrbi za izvrševanje proračuna skladno s predpisi;
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih;
– obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe;
– zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ, gospodarstva in negospodarstva;
– vodi računovodstvo občine ter pripravlja analize ter finančna poročila;
– opravlja finančno računovodska opravila za proračun, občinske sklade in krajevne skupnosti;
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi in vodi računovodstvo enotnega zakladniškega računa;
– pripravlja ter vodi premoženjsko bilanco občine;
– skrbi za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem;
– vodi evidenco finančnega premoženja;
– opravlja finančne preglede pravnih poslov občine ter daje strokovno mnenje;
– daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri;
– načrtuje in koordinira delo za delovna telesa občinskega sveta s svojega področja;
– skrbi za pripravo in izvedbo sej delovnih teles občinskega sveta s svojega področja;
– daje mnenje h gradivom za občinski svet, ki imajo finančne posledice;
– zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe občine;
– skrbi za izvajanje nalog občinske blagajne;
– skrbi za izvrševanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb;
– sodeluje pri oblikovanju cen za izvajanje javnih služb in drugih storitev občine;
– pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo davkov iz pristojnosti občine, jih spremlja in analizira;
– opravlja naloge za nadzorni odbor občine;
– opravlja naloge na področju sistema plač in izvaja obračun plač in drugih osebnih prejemkov;
– pripravlja programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in negospodarstva;
– sodeluje pri načrtovanju in izvedbi projektov s svojega delovnega področja;
– sodeluje pri prijavi za pridobitev zunanjih virov financiranja za izvedbo projektov s svojega delovnega področja;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na svojem delovnem področju;
– vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in podjetništva;
– vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma;
– opravlja naloge na področju turizma iz pristojnosti občine;
– opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova in ribolova;
– vzpodbuja razvoj kmetijstva, podeželja ter dopolnilnih dejavnosti;
– spremlja delo krajevnih skupnosti in organizira zahtevnejša strokovna opravila v okviru občinske uprave;
– izvaja strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti s svojega področja dela;
– zagotavlja strokovno tehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti,
– odmerja občinske takse;
– skrbi za zavarovanje premoženja občine;
– opravlja naloge na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih;
– skrbi za razvoj programov in institucij na področju šolstva v občini in njihovo povezovanje;
– opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij;
– skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost;
– koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa in rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju športa ter rekreacije;
– zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje športno rekreativnih prireditev;
– opravlja naloge na področju kulture;
– skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture;
– skrbi za varovanje kulturne dediščine;
– zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo kulturne in športne programe in za druge organizacije civilne družbe;
– skrbi za razvoj programov in institucij na področju knjižničarstva;
– načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in mladino;
– pripravlja načrtuje in uresničuje mladinsko politiko;
– pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane;
– opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine;
– ureja, načrtuje ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno infrastrukturo;
– skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči in sodelovanja;
– skrbi za pospeševanje ter organiziranje dejavnosti in programov socialnega varstva ter varstva zdravja;
– zagotavlja storitve pomoči družini na domu;
– koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, s svojega področja dela;
– opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratnih denarnih pomoči;
– opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.«.
4. člen 
16. člen odloka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»16. člen 
Oddelek za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov;
– skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje;
– pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora;
– sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov;
– pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora;
– koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor;
– koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov v prostor;
– organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov;
– vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov;
– vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora;
– spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora;
– načrtuje in koordinira delo za delovna telesa občinskega sveta s svojega delovnega področja;
– skrbi za pripravo in izvedbo sej delovnih teles občinskega sveta s svojega delovnega področja;
– izdaja lokacijske informacije, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora in druge informacije ter potrdila s področja dela oddelka;
– vodi postopke lokacijskih preveritev;
– vodi postopke izdaje mnenj z vidika skladnosti gradnje s prostorskim dokumentom občine;
– vodi postopke izdaje mnenj in soglasij z vidika varstva javnih prometnih površin;
– skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine;
– skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora;
– skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena;
– sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo;
– opravlja naloge zemljiške politike občine ter naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo;
– skrbi za pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo;
– opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in grajenega javnega dobra;
– opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– odmerja komunalni prispevek;
– načrtuje in sodeluje pri načrtovanju projektov;
– načrtuje, predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe;
– opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb;
– izvaja analize ter opravlja naloge, ki so vezane na oblikovanje tarif in cen storitev posameznih gospodarskih javnih služb in na njihov razvoj;
– zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture;
– opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje gospodarskih javnih služb;
– zagotavlja izvajanje nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč;
– opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini;
– skrbi za izvajanje javne snage in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin in zelenih površin;
– gospodari z javnimi komunalnimi objekti;
– opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu;
– ureja mestni promet, opravlja naloge v zvezi z avtobusnim, železniškim in drugim prometom;
– opravlja naloge s področja prometa in plovbe po celinskih vodah;
– skrbi za področje kampiranja in taborjenja ter vodi postopke s tem v zvezi;
– skrbi za področje drevnine;
– izdaja izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice;
– skrbi za urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin;
– skrbi za odvoz nepravilno parkiranih vozil ter za zapuščena vozila;
– zagotavlja naloge s področja javne razsvetljave;
– zagotavlja in izvaja upravljanje z javnimi parkirišči;
– opravlja naloge in zagotavlja podatke v zvezi z ulicami in naselji v občini;
– opravlja naloge s področja načrtovanja prometa in mirujočega prometa;
– opravlja naloge s področja trajnostne mobilnosti;
– sodeluje pri urejanju cestne infrastrukture;
– skrbi za urejanje prometne signalizacije;
– sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture ter energetike;
– zagotavlja naloge s področja energetike, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije;
– opravlja naloge v zvezi z opravljanjem taksi službe;
– opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.«
5. člen 
Za 16. členom odloka se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
Oddelek za investicije in razvoj opravlja naslednje naloge:
– načrtuje in izvaja upravne in strokovno tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij;
– načrtuje, spremlja in nadzira izvajanje investicij;
– zagotavlja izvajanje investicij in opravlja naloge investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja občine, razen tistega, za katerega je s posebnim predpisom določeno drugače;
– spremlja razpise za pridobitev finančnih sredstev na nacionalnem in mednarodnem nivoju;
– pripravlja prijave za pridobitev zunanjih virov financiranja za izvedbo investicij;
– izvaja strokovno in administrativno-tehnično pomoč pri projektnem delu;
– zagotavlja strokovno tehnično pomoč pri pripravi in izvedbi projektov krajevnih skupnosti;
– pripravlja razpisno dokumentacijo in vodi postopke javnih naročil;
– opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil;
– koordinira pripravo predstavitve investicij na spletni strani Občine Tolmin;
– izvaja naloge planiranja, izvrševanja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja;
– sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente občine;
– pripravlja strategijo razvoja občine;
– skrbi za pripravo krovnih strateških razvojnih dokumentov in programov, razvojnih smernic, študij in analiz, akcijskih načrtov za celotno področje delovanja občine;
– sodeluje z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na področju načrtovanja in izvajanja razvoja občine;
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja infrastrukture;
– načrtuje in sodeluje pri načrtovanju projektov;
– skrbi za investicijsko urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin;
– sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju in izgradnji komunalne in cestne infrastrukture ter energetike;
– koordinira oziroma izvaja popisovanje škod ter izvedbo sanacij v primeru naravnih in drugih nesreč.«.
6. člen 
Župan je dolžan najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka ustrezno uskladiti Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Tolmin, ki je podlaga za organiziranje manjših notranje organizacijskih enot in razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2024
Tolmin, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ