Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


321. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu, stran 752.

  
Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 11. redni seji dne 1. 2. 2024 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Puconci soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci 79, 9201 Puconci, in sicer ob delavnikih v višini 24,19 EUR na efektivno uro opravljene storitve; v soboto, nedeljo in dela proste dni pa 29,03 EUR na efektivno uro opravljene storitve.
Cena storitve za delovne dni iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike 11,33 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 12,86 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
Cena storitve ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh znaša za uporabnike 13,75 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 15,28 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 92/22).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne s 1. januarjem 2024.
Št. 122-0018/2023
Puconci, dne 1. februarja 2024
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek