Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


318. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije, stran 751.

  
Na podlagi 33., 35., 36. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18, 86/23 in 4/24) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 31. januarja 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Občinski svet Občine Piran imenuje Posebno občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. David Marchiotti, univ. dipl. prav. – predsednik,
2. Ester Debernardi Pavliha, univ. dipl. prav. – namestnica predsednika,
3. Francesca Rosso – članica,
4. Silva Červar – namestnica članice,
5. Tanja Grubač – članica,
6. Julijan Klabot – namestnik članice,
7. Dora Kovač – članica in
8. Urška Resinovič – namestnica članice.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-20/2023
Piran, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 33, 35, 36 e 38 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – Testo Consolidato, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della C. cost) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18, 86/23 e 4/24), nella 12a seduta ordinaria del 31 gennaio 2024 ha approvato la seguente
D E T E R M I N A 
1. 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano nomina la Commissione elettorale comunale particolare composta da:
1. David Marchiotti, univ. dipl. prav. – presidente,
2. Ester Debernardi Pavliha, univ. dipl. prav. – presidente supplente,
3. Francesca Rosso – membro,
4. Silva Červar – membro supplente,
5. Tanja Grubač – membro,
6. Julijan Klabot – membro supplente,
7. Dora Kovač – membro e
8. Urška Resinovič – membro supplente.
2. 
La presente Determina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 011-20/2023
Pirano, 31 gennaio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika