Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


316. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2024, stran 749.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) in tretjega odstavka 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 120/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 31. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2024 
I. 
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2024 znaša 0,0686 EUR.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2023 do konca decembra 2023 znaša 4,2 %.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 032-1/2024
Kostanjevica na Krki, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc