Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


315. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi, stran 748.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena v povezavi z 260. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 30. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi 
1. člen 
S tem sklepom se ukine:
status javnega dobra na nepremičnini:
– parc. št. 689 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 689, do celote 1/1
– parc. št. 3102/3 k.o. 1604 Spodnji log, ID znak: parcela 1604 3102/3, do celote 1/1 in
– parc. št. 3387/6 k.o. 1569 Polom, ID znak: parcela 1569 3387/6, do celote
status družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah:
– parc. št. 2235/10 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 2235/10, do celote (1/1),
– parc. št. 145/7 k.o. 1597 Koprivnik, ID znak: parcela 1597 145/7, do celote (1/1) in
– parc. št. 159/4 k.o. 1597 Koprivnik, ID znak: parcela 1597 159/4, do celote (1/1).
2. člen 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status ter se vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0001/2024
Kočevje, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič