Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


314. Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje, stran 748.

  
Na podlagi 13. in 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23) in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20, 63/23) je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji dne 30. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje 
1. člen 
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 44/18, 10/19; v nadaljevanju besedila: odlok) se v prvem odstavku tretjega člena spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Višina turistične takse za prenočitev na dan se določi v znesku 2,00 EUR.«
2. člen 
Višina turistične takse iz prvega člena tega odloka velja od 1. 3. 2024.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2023-4
Kočevje, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič