Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


310. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 745.

  
Na podlagi 28.b člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 8. in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 155/22 – UPB1) in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 155/22 – UPB1, 32/23) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 8. redni seji dne 24. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec 
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 128/23) se črta 11. člen.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024.
Št. 0114-0004/2023-8
Dobrova, dne 24. januarja 2024
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Jure Dolinar