Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


307. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina v plačni razred, stran 741.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv, 84/18, 204/21, 139/22), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22, 25/23, 64/23 in 79/23), izdajam naslednji
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina v plačni razred 
Delovno mesto direktorice javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina se, na podlagi kriterijev, uvrsti v 47. plačni razred za določitev osnovne plače. Soglasje k uvrstitvi je podalo tudi Ministrstvo za solidarno prihodnost.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Določitev plačnega razreda se uporablja od 1. 1. 2024.
Št. 100-1/2017-57
Ajdovščina, dne 29. januarja 2024
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin