Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


296. Pravilnik o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča, stran 688.

  
Na podlagi šestega odstavka 159. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 267. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) minister za naravne vire in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa merila za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nepozidano zemljišče) ter način določanja komunalne opremljenosti in evidentiranja komunalne opremljenosti.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. enota nepozidanega zemljišča je najmanjša enota, za katero se ugotavlja komunalna opremljenost nepozidanega zemljišča;
2. enota nepozidanega zemljišča na območjih, ki niso podrobno načrtovana, je:
– zemljišče, ki je omejeno z mejo parcele katastra nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: parcela), in
– del zemljišča, ki je omejeno z mejo parcele in je dodatno deljeno z mejo enote urejanja prostora, mejo podrobnejše namenske rabe prostora, mejo prostorskega izvedbenega akta ali regulacijsko linijo v skladu s predpisi, ki urejajo prostor;
3. enota nepozidanega zemljišča na podrobno načrtovanih območjih je načrtovana gradbena parcela;
4. javno cestno omrežje so javne ceste;
5. javno vodovodno omrežje je javni vodovod v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo;
6. komunalno zaokroženo območje je:
– območje ene enote ali več enot nepozidanih zemljišč, ki se bodo priključevala na posamezni vod javnega omrežja, in
– del enote, ena enota ali več enot urejanja prostora ali območje ali del območja podrobnejše namenske rabe prostora v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, ki se bodo priključevala na posamezni vod javnega omrežja;
7. območje, ki ni podrobno načrtovano, je območje, ki je načrtovano z občinskim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPN) in ni določeno kot podrobno načrtovano območje;
8. oskrbno območje javnega vodovodnega in javnega kanalizacijskega omrežja je območje, na katerem sta oziroma bosta zagotovljena priključevanje in uporaba posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture;
9. podrobno načrtovano območje je območje:
– za katero je sprejet občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) ali državni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: DPN) ali
– za katero so bili sprejeti podrobni prostorski izvedbeni akti na podlagi predpisov, ki so urejali prostorsko načrtovanje (občinski lokacijski načrt, zazidalni načrt, lokacijski načrt, ureditveni načrt, državni lokacijski načrt) in še vedno veljajo;
10. priključek na območjih, ki niso podrobno načrtovana, je cevovod ali kablovod in predstavlja daljico, ki je pravokotna na os gospodarske javne infrastrukture. Priključek je najkrajša razdalja med predvideno točko priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo in predvidenim odjemnim mestom ali jaškom ali drugim elementom na najbližji točki nepozidanega zemljišča in je v zasebni lasti.
3. člen 
(merila) 
Merila za določitev komunalno opremljenega nepozidanega zemljišča se določajo za:
– območja, ki niso podrobno načrtovana, in
– podrobno načrtovana območja.
II. MERILA ZA DOLOČITEV KOMUNALNO OPREMLJENEGA NEPOZIDANEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJIH, KI NISO PODROBNO NAČRTOVANA 
4. člen 
(dostop do javnega cestnega omrežja) 
(1) Dostop do javnega cestnega omrežja je urejen, če ima enota nepozidanega zemljišča na območjih, ki niso podrobno načrtovana, neposreden stik z javno cesto v širini najmanj 3 m.
(2) Posredno urejen dostop do javnega cestnega omrežja imajo tudi enote nepozidanega zemljišča, ki imajo:
– neposreden stik z enoto nepozidanega zemljišča iz prejšnjega odstavka v širini najmanj 3 m in so v lasti ali solasti lastnika enote nepozidanega zemljišča iz prejšnjega odstavka, ali
– na parcelah, prek katerih je predviden ali urejen dostop do javne ceste, v širini najmanj 3 m urejeno služnostno pravico dostopa ali pravico graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
5. člen 
(javno elektroenergetsko omrežje) 
Enota nepozidanega zemljišča na območjih, ki niso podrobno načrtovana, je opremljena z javnim elektroenergetskim omrežjem, če se vsaj del enote nepozidanega zemljišča nahaja v 100-metrskem pasu od osi javnega nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja in so izpolnjeni tehnični, lokacijski in stvarnopravni pogoji za možnost priključitve na obstoječe javno nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje.
6. člen 
(javno vodovodno omrežje) 
Enota nepozidanega zemljišča na območjih, ki niso podrobno načrtovana, je opremljena z javnim vodovodnim omrežjem, če se vsaj del enote nepozidanega zemljišča nahaja v 50-metrskem pasu od osi obstoječega javnega vodovodnega omrežja in so izpolnjene tehnični, lokacijski in stvarnopravni pogoji za možnost priključitve na obstoječe javno vodovodno omrežje.
7. člen 
(javno kanalizacijsko omrežje) 
Enota nepozidanega zemljišča na območjih, ki niso podrobno načrtovana, je opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem, če se vsaj del enote nepozidanega zemljišča nahaja v 50-metrskem pasu od osi obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja in so izpolnjeni tehnični, lokacijski in stvarnopravni pogoji za možnost priključitve na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.
8. člen 
(tehnični, lokacijski in stvarnopravni pogoji za možnost priključitve) 
(1) Tehnični pogoji iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika so izpolnjeni, če je zagotovljena ustrezna zmogljivost oziroma kapaciteta obstoječega javnega omrežja.
(2) Lokacijski pogoji iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika so izpolnjeni, če priključitve ne preprečujejo naravne omejitve (npr. večji vodotoki, večje spremembe reliefa) oziroma grajeni objekti (npr. širši linijski infrastrukturni objekti, industrijski kompleksi).
(3) Stvarnopravni pogoji iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika so izpolnjeni, če ima enota nepozidanega zemljišča neposredni stik s parcelo, na kateri se nahaja obstoječe javno omrežje in je takšna parcela v lasti občine, države ali je določena kot javno dobro.
(4) Šteje se, da so stvarnopravni pogoji iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika izpolnjeni tudi, če ima enota nepozidanega zemljišča neposredni stik z enoto nepozidanega zemljišča iz prejšnjega odstavka in je takšna parcela v lasti ali solasti lastnika enote nepozidanega zemljišča iz prejšnjega odstavka.
(5) Tehnični pogoji iz prvega odstavka tega člena se ugotavljajo na posameznih komunalno zaokroženih območjih, kjer upravljavec gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) oceni, ali obstoječe javno omrežje glede na tehnične lastnosti (npr. napetost, tlak, kapaciteta, prerez) omogoča priključitev načrtovanih prostorskih ureditev na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo.
(6) Občina upravljavcu zagotovi podatke, katere prostorske ureditve so predvidene na posameznem komunalno zaokroženem območju.
(7) Upravljavec lahko občini poda tudi splošno oceno, kje zaradi tehničnih lastnosti priključitev na obstoječo javno gospodarsko infrastrukturo ni mogoča.
(8) Šteje se, da je priključek na javno omrežje mogoče izvesti, če njegova dolžina ne presega predpisanih razdalj iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika ter so izpolnjeni tehnični, lokacijski in stvarnopravni pogoji za možnost priključitve iz tega člena.
9. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Zaradi možnih grafičnih odstopanj med podatki katastra nepremičnin in podatki evidenc gospodarske javne infrastrukture se pri določanju komunalno opremljenih nepozidanih zemljišč na podlagi meril oddaljenosti od osi iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika dopušča odstopanje navzgor za največ 10 %.
(2) Pri določanju dostopa do javnega cestnega omrežja se pri najmanjši širini 3 m iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika dopušča odstopanje navzdol za največ 10 %.
III. MERILA ZA DOLOČITEV KOMUNALNO OPREMLJENEGA NEPOZIDANEGA ZEMLJIŠČA NA PODROBNO NAČRTOVANIH OBMOČJIH 
10. člen 
(dostop do javnih omrežij) 
(1) Komunalna opremljenost nepozidanih zemljišč se na podrobno načrtovanih območjih ugotavlja neposredno iz sprejetega OPPN, DPN ali podrobnih prostorskih izvedbenih aktov, ki so bili sprejeti na podlagi predpisov, ki so urejali prostorsko načrtovanje.
(2) Za enoto nepozidanega zemljišča na podrobno načrtovanih območjih se preveri, ali je za komunalno opremljanje načrtovana izgradnja novega javnega cestnega omrežja, javnega elektroenergetskega omrežja, javnega vodovodnega omrežja in javnega kanalizacijskega omrežja.
(3) Šteje se, da je enota nepozidanega zemljišča na podrobno načrtovanih območjih komunalno opremljena, če je načrtovana gospodarska javna infrastruktura iz prejšnjega odstavka zgrajena in predana v upravljanje.
(4) Če gospodarska javna infrastruktura iz prvega odstavka tega člena za nepozidana zemljišča ni načrtovana, se šteje, da je enota nepozidanega zemljišča na podrobno načrtovanih območjih opremljena.
IV. NAČIN DOLOČANJA KOMUNALNE OPREMLJENOSTI IN EVIDENTIRANJE PODATKOV O KOMUNALNI OPREMLJENOSTI NEPOZIDANIH ZEMLJIŠČ 
11. člen 
(način določanja komunalne opremljenosti nepozidanih zemljišč) 
(1) Komunalna opremljenost se ne ugotavlja za nepozidana zemljišča, ki se razvrstijo v 1. ali 2. razvojno stopnjo v skladu s predpisom, ki ureja razvojne stopnje nepozidanih stavbnih zemljišč.
(2) Za določanje komunalne opremljenosti nepozidanih zemljišč se pripravijo naslednji podatkovni sloji:
1. sloj urejenosti dostopov do javnega cestnega omrežja na območjih, ki niso podrobno načrtovana,
2. sloj urejenosti dostopov do javnega cestnega omrežja na podrobno načrtovanih območjih,
3. sloj opremljenosti z javnim elektroenergetskim omrežjem na območjih, ki niso podrobno načrtovana,
4. sloj opremljenosti z javnim elektroenergetskim omrežjem na podrobno načrtovanih območjih,
5. sloj opremljenosti z javnim vodovodnim omrežjem na območjih, ki niso podrobno načrtovana,
6. sloj opremljenosti z javnim vodovodnim omrežjem na podrobno načrtovanih območjih,
7. sloj opremljenosti z javnim kanalizacijskem omrežjem na območjih, ki niso podrobno načrtovana,
8. sloj opremljenosti z javnim kanalizacijskem omrežjem na podrobno načrtovanih območjih.
(3) Pri pripravi podatkovnih slojev iz prejšnjega odstavka se vrednotijo merila iz 4. do 10. člena tega pravilnika ter na podlagi tega pridobijo podatki o komunalni opremljenosti nepozidanih zemljišč.
(4) S prostorskim presekom enot nepozidanih zemljišč in podatkovnih slojev iz drugega odstavka tega člena ter oskrbnih območij javnega vodovodnega in javnega kanalizacijskega omrežja se pridobi podatek, ali je posamezna enota nepozidanega zemljišča komunalno opremljena ali ne.
(5) Ministrstvo, pristojno za prostor, na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi tehnična priporočila za določanje komunalno opremljenih nepozidanih zemljišč.
12. člen 
(evidentiranje podatkov o komunalni opremljenosti nepozidanih zemljišč) 
(1) Komunalna opremljenost se evidentira na enoto nepozidanega zemljišča v evidenci stavbnih zemljišč.
(2) Za vsako enoto nepozidanega zemljišča se v evidenci stavbnih zemljišč vodijo naslednji podatki:
1. dostop do javnega cestnega omrežja (DA/DA-posredno/NE),
2. opremljenost z javnim elektroenergetskim omrežjem (DA/DA-posredno/NE),
3. opremljenost z javnim vodovodnim omrežjem (DA/DA- posredno/NE),
4. opremljenost z javnim kanalizacijskim omrežjem (DA/DA-posredno/NE),
5. skupna komunalna opremljenost (opremljeno/neopremljeno).
(3) Podatek o skupni opremljenosti iz 5. točke prejšnjega odstavka se določi na podlagi vrednotenja podatkov iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka. Enota nepozidanega zemljišča je opremljena, če so vsi podatki iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka določeni z »DA« ali »DA-posredno«.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je enota nepozidanega zemljišča opremljena tudi, če je podatek iz 3. ali 4. točke drugega odstavka tega člena določen z »NE« in se taka enota nepozidanega zemljišča nahaja zunaj oskrbnega območja javnega vodovoda ali zunaj oskrbnega območja javnega kanalizacijskega omrežja.
(5) Podatki o komunalni opremljenosti enote nepozidanega zemljišča se vodijo v atributni obliki. Za prikaz podatkov o komunalni opremljenosti nepozidanih zemljišč se lahko pripravi tudi grafični prikaz.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(prva vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč) 
Če evidenca stavbnih zemljišč na območju občine še ni vzpostavljena, se podatki o enotah nepozidanih zemljišč iz četrtega odstavka 11. člena tega pravilnika določijo v postopku prve vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-146/2023
Ljubljana, dne 10. januarja 2024
EVA 2023-2560-0026
Jože Novak 
minister 
za naravne vire in prostor