Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 12

Uradni list RS, št. 12 z dne 9. 2. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024


292. Zakon o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), stran 684.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2024.
Št. 003-02-1/2024-5
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O PREŠERNOVI NAGRADI (ZPreN-1A) 
1. člen
V Zakonu o Prešernovi nagradi (Uradni list RS, št. 54/17) se v 7. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika je slovesen dogodek v počastitev umetniške ustvarjalnosti in kulture. Za organizacijo proslave, vključno z izborom avtorjev, je pristojen Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, v skladu s sklepom, ki določa protokolarna pravila. Slavnostni govornik na proslavi je predsednik upravnega odbora ali eden izmed njegovih članov.«.
2. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prešernov sklad ima statut, ki podrobneje določa:
– pravice in dolžnosti ter način dela in odločanja upravnega odbora,
– način oblikovanja strokovnih komisij in področja njihovega dela,
– postopek predlaganja kandidatov za nagrade in odločanja o podelitvi nagrad,
– izročitelja nagrad v okviru proslave ter
– način zagotavljanja obveščanja javnosti o nagradah in nagrajencih.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Upravni odbor Prešernovega sklada uskladi Statut Prešernovega sklada (Uradni list RS, št. 66/18) s tem zakonom najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091-02/23-5/13
Ljubljana, dne 30. januarja 2024
EPA 1207-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica