Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 5. 12. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2023 z dne 5. 12. 2023


26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP), stran 164.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2023.
Št. 003-02-3/2022-300
Ljubljana, dne 2. decembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BBRSOP) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan v Riu de Janeiru 11. aprila 2023.
2. člen 
Sporazum1 se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:
1 Besedilo sporazuma v portugalskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.
SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU 
Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Federativne republike Brazilije
(v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta se
v duhu partnerstva in sodelovanja za krepitev dobrih odnosov na obrambnem področju,
ob upoštevanju potrebe prispevati h krepitvi miru, stabilnosti, zaupanja in razumevanja,
dogovorili:
1. člen
Namen sporazuma 
1. Ta sporazum temelji na načelih enakosti, vzajemnosti in skupnega interesa, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo, predpisi in prevzetimi mednarodnimi obveznostmi vsake pogodbenice.
2. Namen tega sporazuma je krepitev sodelovanja med pogodbenicama na obrambnem področju.
2. člen
Področja sodelovanja 
Sodelovanje med pogodbenicama lahko obsega naslednja področja:
a) obrambno politiko,
b) obrambno zakonodajo,
c) vojaško izobraževanje in usposabljanje,
d) nadzor nad oboroževanjem in razorožitev,
e) vojaški finančno-računovodski sistem,
f) izmenjavo izkušenj in posvetovanje o obrambni tehnologiji,
g) nadzor na področju varovanja okolja in onesnaževanja pri vojaških aktivnostih,
h) vojaško medicino,
i) kulturo in šport in
j) druga področja sodelovanja na področju obrambe, ki so v obojestranskem interesu pogodbenic.
3. člen
Oblike sodelovanja 
Sodelovanje med pogodbenicama lahko poteka na naslednje načine:
a) uradni obiski,
b) delovna srečanja,
c) udeležba na teoretičnem in praktičnem usposabljanju, stažiranju, seminarjih, konferencah, okroglih mizah in simpozijih, ki jih ponujajo vojaški, kot tudi civilni subjekti z izkazanim obrambnim interesom na podlagi skupnega dogovora med pogodbenicama,
d) sodelovanje na področju raziskav in razvoja, logistične podpore, obrambne tehnologije ter proizvodnje in nabave obrambnih proizvodov in storitev,
e) izmenjava strokovnih informacij in izkušenj o vprašanjih po tem sporazumu, vključno s tistimi, pridobljenimi med operacijami, kot tudi v povezavi z mednarodnimi mirovnimi operacijami,
f) kulturni in športni dogodki in
g) druge oblike sodelovanja na obrambnem področju, ki so v obojestranskem interesu pogodbenic.
4. člen
Zagotovila 
Med izvajanjem sodelovanja po tem sporazumu se pogodbenici zavežeta, da bosta spoštovali ustrezna načela in namen Ustanovne listine Združenih narodov, ki vključujejo suvereno enakost držav, ozemeljsko celovitost in nedotakljivost ter nevmešavanje v notranje zadeve drugih držav.
5. člen
Varovanje tajnih podatkov 
1. Postopki za izmenjavo, vključno s pogoji in ukrepi za varovanje tajnih podatkov med izvajanjem in po prenehanju veljavnosti tega sporazuma, se določijo v Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov.
2. Pogodbenici se vnaprej obvestita o potrebi po varovanju tajnih podatkov ali drugih podatkov, povezanih s sodelovanjem in (ali) določenih v pogodbah (sporazumih), sklenjenih v okviru tega sporazuma, v skladu z nacionalno zakonodajo pogodbenic.
6. člen
Finančna ureditev 
1. Če ni drugače dogovorjeno, je vsaka pogodbenica odgovorna za vse stroške, ki jih ima njeno osebje z opravljanjem uradnih dolžnosti po tem sporazumu.
2. Vse aktivnosti, ki potekajo po tem sporazumu, so odvisne od razpoložljivosti finančnih sredstev pogodbenic.
7. člen
Reševanje sporov 
Vsak spor v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se rešuje po diplomatski poti z neposrednim posvetovanjem in pogajanji med pogodbenicama.
8. člen
Dodatni protokoli, izvedbeni dogovori in spremembe 
1. Dodatni protokoli k temu sporazumu se lahko sklenejo s pisnim dogovorom po diplomatski poti med pogodbenicama in so del tega sporazuma.
2. Pogodbenici lahko skleneta izvedbene dogovore o določenih aktivnostih za uresničevanje ciljev tega sporazuma. Izvedbene dogovore pripravi in izvaja pooblaščeno osebje ministrstev za obrambo ob medsebojnem soglasju pogodbenic. Izvedbeni dogovori morajo biti omejeni na predmet tega sporazuma in v skladu z zakonodajo, predpisi in prevzetimi mednarodnimi obveznostmi vsake pogodbenice.
3. Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic po diplomatski poti. Spremembe začnejo veljati v skladu z določbami 10. člena tega sporazuma.
9. člen
Prenehanje veljavnosti 
1. Ta sporazum lahko katera koli pogodbenica odpove z 90-dnevnim (devetdesetdnevnim) pisnim uradnim obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti.
2. Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na tekoče programe in aktivnosti po tem sporazumu, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
3. Posebne odgovornosti in obveznosti pogodbenic v zvezi z varovanjem tajnih podatkov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti, tehničnih informacij in gradiv veljajo ne glede na prenehanje veljavnosti tega sporazuma.
10. člen
Začetek veljavnosti 
Ta sporazum začne veljati 60. (šestdeseti) dan po dnevu prejema zadnjega pisnega uradnega obvestila po diplomatski poti, s katerim se pogodbenici obvestita, da so končani ustrezni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Sklenjeno v Riu de Janeiru dne 11. aprila 2023 v dveh izvirnikih v slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
MARJAN ŠAREC l. r. 
minister za obrambo
ZA VLADO FEDERATIVNE 
REPUBLIKE BRAZILIJE 
 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO l. r.
minister za obrambo
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/21-1/11
Ljubljana, dne 24. novembra 2023
EPA 1721-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica