Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 5. 12. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2023 z dne 5. 12. 2023


25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA), stran 163.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2023.
Št. 003-02-3/2022-301
Ljubljana, dne 2. decembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZRAČNEM PREVOZU MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER DRŽAVO KATAR NA DRUGI STRANI (MZPEUQA) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani, podpisan v Luksemburgu 18. oktobra 2021.
2. člen 
Besedilo sporazuma1 v slovenskem jeziku je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 391 z dne 5. 11. 2021, str. 3 (št. L 391 z dne 5. 11. 2021, str. 3).
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za promet.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/23-14/9
Ljubljana, dne 24. novembra 2023
EPA 1099-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 
 
 
1  Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.