Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 5. 12. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2023 z dne 5. 12. 2023


3590. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C), stran 10489.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2023.
Št. 003-02-3/2022-298
Ljubljana, dne 2. decembra 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1C) 
1. člen
V Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1) se v 8. členu v tretjem odstavku na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– državne štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z Zoisovo štipendijo.«.
2. člen 
V 10. členu se na koncu odstavka doda besedilo »Sredstva za štipendije Ad futura za področje visokega šolstva zagotovi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, za področje srednjega in višjega šolstva pa ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.«.
3. člen 
V 18. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Štipendist, ki hkrati prejema Zoisovo štipendijo in državno štipendijo, je do dodatka za bivanje upravičen samo pri eni štipendiji.«.
4. člen 
V 19. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Do dodatka za uspeh po tem členu ni upravičen štipendist, ki hkrati z državno štipendijo prejema tudi Zoisovo štipendijo.«.
5. člen 
V 20. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Štipendist, ki hkrati prejema Zoisovo štipendijo in državno štipendijo, je do dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami upravičen samo pri eni štipendiji.«.
6. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo dodajo nove tretja, četrta, peta in šesta alineja, ki se glasijo:
»– najvišja mesta iz znanja na državni stopnji selekcijskih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
– prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja na državni stopnji selekcijskih tekmovanj, sofinanciranih iz javnih sredstev ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
– najvišja mesta iz znanja na državni stopnji interesnih tekmovanj, sofinanciranih iz javnih sredstev ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
– prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja na državni stopnji interesnih tekmovanj, sofinanciranih iz javnih sredstev ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,«.
Dosedanje tretja do osma alineja postanejo sedma do dvanajsta alineja.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kot objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka šteje prispevek, ki je objavljen najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije in za katerega je predlagan vpis v vzajemno bazo podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije, ter je vpisan v vzajemno bazo podatkov COBISS pred koncem tekočega koledarskega leta. Objava znanstvenega prispevka mora biti v vzajemni bazi podatkov COBISS označena kot znanstvena ali strokovna v skladu s specifikacijo, ki je določena v tipologiji dokumentov oziroma del za vodenje bibliografij.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Natančnejšo opredelitev in uveljavljanje izjemnih dosežkov na področju visokega šolstva s podzakonskim aktom določi minister, pristojen za visoko šolstvo.«.
7. člen 
V 53. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) O pritožbah zoper odločbe iz prejšnjega člena na področju visokega šolstva odloča ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, o pritožbah zoper odločbe iz prejšnjega člena na področju srednjega in višjega šolstva pa ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V sporih zoper odločbe ministrstev iz prvega odstavka tega člena odloča upravno sodišče.«.
8. člen 
V 68. členu se besedilo »določi minister, pristojen za delo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za visoko šolstvo, v primeru štipendije za področje visokega šolstva, oziroma minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, v primeru štipendije za področje srednjega in višjega šolstva.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
Minister, pristojen za visoko šolstvo, v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona sprejme podzakonski akt iz spremenjenega 68. člena zakona, s katerim se uredijo štipendije Ad futura za področje visokega šolstva.
Minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona sprejme podzakonski akt iz spremenjenega 68. člena zakona, s katerim se uredijo štipendije Ad futura za področje srednjega in višjega šolstva.
Minister, pristojen za delo, in minister, pristojen za visoko šolstvo, v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona sprejmeta podzakonska akta iz spremenjenega 24. člena zakona, s katerim se uredijo Zoisove štipendije.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14 in 45/18), uporablja pa se do uveljavitve podzakonskih aktov po prejšnjem odstavku, kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.
10. člen 
Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja financiranje vzgoje in izobraževanja, se kot selekcijska tekmovanja za namen odločanja o dodelitvi Zoisove štipendije štejejo tekmovanja s področja znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj, predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, matematika, tuji jeziki, zgodovina, geografija, fizika, kemija, biologija, naravoslovje, filozofija, sociologija, psihologija, logika, računalništvo in informatika, tehnika in tehnologija, astronomija, in ekonomija. Interesna tekmovanja pa so tekmovanja s področij, določenih v prejšnjem stavku, in področij kulture, kulturne in naravne dediščine, umetnosti, trajnostnega razvoja oziroma vseživljenjskega učenja ter poklicnega in strokovnega izobraževanja (zlasti s področja deficitarnih poklicev).
11. člen 
Postopki za uveljavljanje oziroma nadaljnje prejemanje štipendij Ad futura, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona, se dokončajo po določbah Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1).
12. člen 
Sredstva, načrtovana za štipendije Ad futura v proračunu Republike Slovenije za leto 2025, se v delu za nove razpise za študijsko leto 2025/2026 zagotavljajo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, ter ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, za že obstoječe razpise pa v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za delo.
13. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona se v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1 in 76/23 – ZŠolPre-1B) tabela v drugem odstavku 23. člena spremeni tako, da se glasi:
»
Dohodkovni 
razred
Povprečni mesečni dohodek 
na osebo 
(v eurih)
Osnovna višina 
v eurih za upravičenca 
do 18 let starosti
Osnovna višina 
v eurih za upravičenca 
nad 18 let starosti
1
do 369,11
129,44
258,87
2
od 369,12 do 442,94
109,01
218,01
3
od 442,95 do 516,76
88,56
177,13
4
od 516,77 do 652,12
68,13
136,25
5
od 652,13 do 787,44
47,75
95,38
6
od 787,45 do 1.008,93
35,92
71,85
7
od 1.008,94 do 1.218,08
31,27
62,54
«. 
14. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za šolsko oziroma študijsko leto 2024/2025, razen 13. člena tega zakona, ki se začne uporabljati s 1. januarjem 2024 ter 2., 7., 8. in 11. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati s šolskim oziroma študijskim letom 2025/2026.
Št. 603-01/23-4/25
Ljubljana, dne 24. novembra 2023
EPA 790-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica