Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 61

Uradni list RS, št. 61 z dne 2. 6. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023


1902. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 5366.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 128. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec dne 18. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju OPPN). Območje obravnave je v OPN opredeljeno z namensko rabo gospodarska cona (IG). Leži v območju enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako AR-4 znotraj gospodarske cone Arnovski gozd v Občini Žalec. Po veljavnem OPPN je območje teh sprememb in dopolnitev OPPN namenjeno poslovni, trgovski, obrtno-servisni, proizvodni in skladiščni dejavnosti.
2. člen 
(Območje in predmet načrtovanja OPPN) 
Na območju obravnave je veljaven Občinski prostorski načrt Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20) ter Odlok o OPPN, Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 38/17). Okvirno ureditveno območje izdelave OPPN obsega približno 3139,35 m2 in zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1583, 1584/1, 1584/2, 1585, 1590, 1591, 1592, 1455/231, 1455/232 in 1455/412 – del vse parcele k.o. 1000 – Levec. Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora ali novih usmeritev, se območje v času priprave OPPN lahko tudi spremeni.
Predmet naloge je izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju: OPPN SD ZN). Razlog za izdelavo OPPN SD ZN so potrebe obstoječih lastnikov po širitvi svojih dejavnosti in zagotavljanju zadostnih površin. Prometno se območje navezuje na mrežo že izgrajenih javnih cest v okviru poslovne cone Arnovski gozd. Zahodno in južno ob območju poteka vodovod, plinovod, meteorna kanalizacija, TK omrežje ter NN električni vod.
Predvidi se izgradnja pritličnih prizidav k obstoječi stavbi.
Določi se dve gradbeni meji:
– Gradbena meja,
– Gradbena meja pritličja – GMp.
Gradbena meja je povzeta iz veljavnega prostorskega akta Odlok o OPPN, Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 38/17) in se ohranja.
Določi se nova Gradbena meja pritličja – GMp znotraj katere se dopusti prizidava pritlične etažnosti.
Gradbena meja pritličja se določi na zahodni, južni in vhodni strani obstoječega objekta.
Predvidi se prestavitev obstoječega dovoznega priključka na javno pot JP 993062, dovoz se prestavi za ca. 4,00 m proti severu. Predvidi se nov izvoz na jugu na interno cesto K. Komunalno, energetsko in komunikacijsko omrežje je obstoječe.
3. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in pobude na predmetnem območju. Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor.
4. člen 
(Vrsta postopka in roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku skladno s 129. členom ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21).
Na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave – ZRSVN (št. 3563-0207/2023-2 z dne 16. 05. 2023), presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja, ni treba izvesti.
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejema OPPN:
– priprava osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev konkretnih smernic / 30 dni,
– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 30 dni
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem stališč do pripomb / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni,
– objava odloka OPPN v Uradnem listu RS.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo.
5. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. RS, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
5. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
8. Adria plin d.o.o. Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
9. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
10. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje
11. KS Petrovče, Petrovče 33, Petrovče ter
12. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema zaprosila za pridobitev smernic in mnenj le-teh ne podajo, se šteje, da jih nimajo pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: HIDRO d.o.o., Zavrh pri Galiciji 17D, 3310 Žalec in ŠARLAH d.o.o., Arja vas 106 3301 Petrovče,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: IUP d.o.o., Inštitut za urejanja prostora, Celje.
6. člen 
(Vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu RS in z objavo na spletni strani Občine Žalec.
V postopek priprave bo občina skupaj s Krajevno skupnostjo Petrovče javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer bo osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom OPPN, objavi na svoji spletni strani.
7. člen 
(Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Odlok o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09, 10/11, 2/17),
– Odlok o OPPN, Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 38/17),
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Za potrebe priprave OPPN mora pobudnik, oziroma investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z občinskim prostorskim načrtom,
– kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno z 68. členom ZUreP-3.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev zagotovi pobudnik – investitor, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. člen 
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
10. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
ID v prostorskem informacijskem sistemu: 3538
Št. 3503-0001/2023
Žalec, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti