Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

0039 I 342/2022 Os-3016/22, Stran 2081
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Gregorja Klenovšek, EMŠO 2910977500390, nima prebivališča v RS, ki ga zastopa zak. zast. Zorko Dragica – odvetnica, Glavni trg 3, Celje, zaradi izterjave 4.091,46 EUR s pp., 17. avgusta 2022 sklenilo:
Za začasno zastopnico dolžniku Gregorju Klenovšku, EMŠO: 2910977500390 (nima prijavljenega prebivališča v RS), se postavi odvetnica Dragica Zorko, Glavni trg 3, 3000 Celje.
Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojni Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju 
dne 17. 8. 2022