Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Št. 5107-1/2022/1 Ob-3145/22, Stran 2074
Na podlagi 11. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), v skladu s 6. členom Uredbe o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 74/18), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP), 23. členom Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ter skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17) Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):
– Evropski razvojni sklad (EDF),
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
– Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
– Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
– Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
– programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najpozneje do 31. 12. 2024.
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021) in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni ali so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni.
3. Namen javnega poziva: s finančnim prispevkom za projekte NVO, odobrenih s strani Evropske komisije, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije.
Upravičeni prijavitelj mora na dan prijave na javni poziv izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima status nevladne organizacije po določbah 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega oziroma četrtega odstavka 2. člena ZNOrg);
2. da je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem od razpisov Evropske komisije (dokazila: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in Priloga št. 3: Kopija pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati);
3. da je bil projekt, v zvezi s katerim zaproša za finančni prispevek, izbran v okviru instrumentov ali programov EU iz 2. poglavja tega javnega poziva, ki določa odstotek finančnega prispevka ali pa je odstotek določen v pogodbi prijavitelja projekta (dokazila: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in priloga št. 3: Kopija pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati);
4. da se projekt, v zvezi s katerim zaproša za finančni prispevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni poziv in se bo zaključil najpozneje do 31. 12. 2024 ali da je bil projekt izbran na javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021) in na dan objave tega javnega poziva še ni zaključen ali se je projekt začel izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 in na dan objave tega javnega poziva še ni zaključen (dokazila: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in priloga št. 3: Kopija pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati);
5. da ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v Register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) (dokazilo: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva; ministrstvo preveri izpolnjevanje pogoja v bazi AJPES);
6. da ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v skladu z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni poziv, oziroma da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več (dokazila: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah);
7. da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije (dokazilo: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva, ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev v bazi AJPES);
8. da je zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, skupaj z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje projekta Evropske komisije do 100 % zaprošene višine finančnega prispevka (dokazila: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva in priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij);
9. da so upravičeni stroški, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja, stroški, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj. niso bili uveljavljeni iz sredstev, ki jih je prispeval drugi sodelujoči financer, iz državnega proračuna ali lokalnih proračunov ali iz drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt (namenskih donacij ipd.), temveč jih mora zagotoviti prijavitelj sam (dokazilo: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva);
10. da za finančni prispevek, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja) (dokazilo: obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva).
Če se po podpisu pogodbe o sofinanciranju ugotovi neizpolnjevanje pogojev, bo ministrstvo odstopilo od te pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. Financiranje
5.1 Razpoložljiva sredstva javnega poziva
Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije za leto 2021, znaša 110.000,00 EUR (z besedo: sto deset tisoč evrov 00/100).
Če skupna vsota odobrenih sredstev ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v tem javnem pozivu, ostanejo presežna sredstva nerazporejena.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni poziv kadar koli prekliče ali da skupno vrednost razpoložljivih sredstev zmanjša.
5.2 Višina zaprošenih sredstev oziroma način dodeljevanja sredstev
Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe za posamezni projekt lahko dosega do 100 % zaprošene višine finančnega prispevka za projekt Evropske komisije.
Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka na razpisih Evropske komisije bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev in na javnem pozivu izraženimi potrebami NVO.
Upravičeni prijavitelji bodo prejeli enak sorazmerni delež od zaprošenih sredstev. Sorazmerni delež bo izračunan na podlagi zneska vseh zaprošenih sredstev (Y) in obsega razpoložljivih sredstev (X).
(X/Y) * 100 = sorazmerni delež (izražen v %)
Višina sofinanciranja = višina zaprošenih sredstev posameznega upravičenca * sorazmerni delež
6. Dodelitev sredstev
Obdobje dodelitve sredstev za ta javni poziv je proračunsko leto 2022.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izplačalo najpozneje do 31. 12. 2022 v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS.
7. Postopek izbora
Vlada Republike Slovenije je za vodenje postopka javnega poziva s sklepom vlade imenovala strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021, preverila formalno popolnost prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv.
Prijaviteljem, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega poziva, bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov Evropske komisije v enkratnem znesku.
7.1 Roki in način oddaje prijave na javni poziv
Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 7. oktobra 2022.
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki in mora vsebovati v celoti izpolnjene in podpisane prijavne obrazce in priloge, ki so določeni v besedilu javnega poziva pod točkama 11.2 (a) in 11.2 (c). Poleg prijave je treba na elektronskem nosilcu podatkov (CD-ROM/DVD-ROM/USB-ključ ipd.) posredovati naslednje obrazce in priloge:
– obrazec št. 1: Prijavni obrazec,
– obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta,
– priloga št. 4: Vsebinski načrt projekta (le če ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali del partnerskega sporazuma),
– priloga št. 5: Finančni načrt projekta (le če ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali del partnerskega sporazuma).
Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, ali jo predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, katerikoli delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.
Prijavo je treba poslati ali predložiti v zaprti zapečateni ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021«.
Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi obrazec za označbo prijave (obrazec št. 4: Označba prijave). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo prijave, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom predstojnice ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega poziva.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 7. oktobra 2022, in prijave, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 7. oktobra 2022; osebno oddane prijave bodo kot pravočasne upoštevane, če bodo oddane na vložišče Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana do 7. oktobra 2022, do 15. ure.
Prepozne oziroma na napačen naslov poslane prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom predstojnice ministrstva ali od nje pooblaščene osebe zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako bodo s sklepom predstojnice ministrstva zavržene tiste prijave, ki bodo oddane na napačen način.
7.2 Število predloženih prijav
Prijavitelj na predmetni javni poziv lahko prijavi največ tri različne projekte. Za vsak projekt prijavitelj odda ločeno prijavo, v ločeni ovojnici. Če bo posamezen prijavitelj oddal več kot tri prijave, se bodo upoštevale tiste prijave, ki bodo na ministrstvu evidentirane kot prve prispele, četrta ter vse nadaljnje prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnice ministrstva zavržene in neodprte vrnjene prijavitelju.
7.3 Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo izpeljano v osmih dneh od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana in bo praviloma javno. Prijavitelji bodo o datumu in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/
Če bo število prejetih prijav veliko (večje od 15), lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje prijav ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dva delovna dneva pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo prijavo, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele ter nepravilno izpolnjene in označene ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnice ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
Ob odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
7.4 Popolnost prijav in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh v celoti izpolnjenih in podpisanih obrazcev in obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega poziva, in ki ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev in prilog na elektronskem nosilcu (CD-ROM/DVD-ROM/USB-ključ ipd.).
Če prijavitelj posluje z žigom, mora originalno žigosati obrazce in priloge. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen originalni podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolne prijave bo strokovna komisija v osmih dneh od zaključka odpiranja prijav prijavitelja pozvala k dopolnitvi prijave. Poziv za dopolnitev prijave bo posredovan s priporočeno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev.
Prijava, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, bo zavržena s sklepom predstojnice ministrstva.
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni poziv, določenih v javnem pozivu.
Če prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem pozivu, bo prijava zavrnjena.
Za sofinanciranje bodo skladno z določili javnega poziva izbrani vsi projekti, ki bodo zadostili vsem pogojem javnega poziva.
8. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega poziva in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločila predstojnica ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo najpozneje v šestdesetih dneh po zaključku odpiranja prijav. Rezultati poziva predstavljajo informacijo javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/
Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Če se prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta ne odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev umaknil, sredstva pa ostanejo nerazporejena.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.
9. Pravno varstvo: ministrica za zunanje zadeve ali od nje pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v osmih dneh od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči ministrica za zunanje zadeve s sklepom v petnajstih dneh. Sklep, s katerim se odloči o prijaviteljevi pritožbi, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
10. Pogoji za spremembo dokumentacije za javni poziv: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni dokumentacijo javnega poziva z izdajo sprememb oziroma dopolnitev, ki ne vplivajo na pogoje za kandidiranje na javnem pozivu. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/.
11. Dokumentacija za javni poziv in dodatne informacije
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/
Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: razvoj.mzz@gov.si s pripisom: »Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021«.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim pozivom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/
Vprašanja je možno poslati do vključno 6. oktobra 2022. Če bodo vprašanja prispela po tem datumu, odgovori ne bodo podani.
11.1 Navodila za izpolnjevanje
Javni poziv vsebuje prijavne obrazce in priloge, ki jih je treba v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, in kjer je to navedeno, tudi originalno podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je treba priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del javnega poziva, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del prijave na javni poziv. Vsa zahtevana dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
11.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
(a) Prijavni obrazci
Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del prijave:
– obrazec št. 1: Prijavni obrazec,
– obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta,
– obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva,
– obrazec št. 4: Označba prijave.
(b) Priloga, ki je del javnega poziva
– priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni treba priložiti k prijavi).
(c) Priloge, ki niso objavljene v javnem pozivu in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega oziroma četrtega odstavka 2. člena ZNOrg),
– priloga št. 3: Kopija pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU, ali kopija partnerskega sporazuma (če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj sofinancirati. Iz pogodbe mora biti razviden celoten znesek projekta in znesek, ki ga krijejo prijavitelj in sodelujoči financerji,
– priloga št. 4: Kopija vsebinskega načrta projekta (le če ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem, ali del partnerskega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu),
– priloga št. 5: Kopija finančnega načrta projekta (le če ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU ali Uradom za finančni mehanizem, ali del partnerskega sporazuma) (lahko le na e-nosilcu),
– priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij,
– priloga št. 7: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni poziv,
– priloga št. 8: Kopija projektne dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba (priloga 3), in sicer njen vsebinski del in finančna konstrukcija – oboje v celoti za celoten projekt. Iz projektne dokumentacije morata biti razvidna časovna opredelitev aktivnosti in finančno ovrednotenje.
Ministrstvo za zunanje zadeve