Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Ob-3108/22, Stran 2073
Na podlagi sklepa Sveta zavoda III. gimnazije Maribor, ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda dne 10. junija 2022 Svet zavoda III. gimnazije Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 26. 1. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu; potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu; potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta, sicer mandat po zakonu preneha); opis dosedanjih delovnih izkušenj; potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice« na naslov: Svet zavoda III. gimnazije Maribor, Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor.
Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda III. gimnazije Maribor 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti