Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Ob-3106/22, Stran 2072
Svet zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, na podlagi sklepa 4. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, ki je bila dne 15. 9. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15 in 46/16; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 2. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o ustrezni izobrazbi,
– dokazila o pridobljenem nazivu,
– dokazila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazila o opravljenem ravnateljskem izpitu (Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, vendar najkasneje v enem letu po začetku mandata.),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstva za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije
pošljite s priporočeno pošiljko v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, Ul. B. Magajne 4, 6215 Divača, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Zaželeno je aktivno znanje angleškega jezika in poznavanje računalniških programov in orodij.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti