Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Ob-3105/22, Stran 2072
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor, ki je bil sprejet na 4. korespondenčni seji 15. 9. 2022, Svet zavoda OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, imeti/izpolnjevati:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit;
– vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– opravljen strokovni in ravnateljski izpit.
Za prosto delovno mesto ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Kandidat mora prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– Europass življenjepis;
– program vodenja zavoda v prihodnjih petih letih;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe;
– dokazilo o pridobljenem nazivu;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko pridobljen najkasneje v enem letu po začetku mandata;
– potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku;
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje;
– potrdilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih vodstvenih in organizacijskih sposobnosti.
Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Nepopolne in nepravočasne vloge bodo zavržene.
Dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim časom.
Predviden začetek dela je 15. 1. 2023.
Izbran kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do vključno 7. 10. 2022 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor, Kersnikova 10, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga se bo štela za pravočasno, tudi če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka razpisa, to je 7. 10. 2022.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti