Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Št. 704-20/2022/2 Ob-3102/22, Stran 2070
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09, 38/09 in 30/22) in Pravilnikom o merilih in načinu preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, št. 20/22) Ministrstvo za pravosodje razpisuje
eno prosto notarsko mesto 
s sedežem v Domžalah 
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve do šeste alineje 4. točke iz uradnih evidenc.
Kandidati lahko z namenom dokazovanja strokovne usposobljenosti za imenovanje na prosto notarsko mesto po določbah Pravilnika o merilih in načinu preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja (Uradni list RS, št. 20/22) predložijo tudi dokazila, ki bodo izkazovala izkušnje in veščine iz 6. in 7. člena tega Pravilnika.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen ZN) bodo kandidati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Domžalah sklicujejo na številko 704-20/2022.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva ulica 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti