Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Št. 241-BO/2022 Ob-3129/22, Stran 2064
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju FIHO), Stegne 21/c, Ljubljana, na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12, 29/17 – ZŠpo-1, v nadaljevanju ZLPLS), Pravil fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05, 23/08 in 9/09, v nadaljevanju Pravila FIHO), Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Uradni list RS, št. 92/98, 45/05, 23/08, 9/09, v nadaljevanju Pravilnik FIHO), Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (besedilo z dne 2. 10. 2012, 9. 10. 2013 in 11. 9. 2014, v nadaljevanju Navodila) in sklepa 1. redne seje Sveta FIHO z dne 21. 9. 2022, objavlja
javni razpis 
za razporeditev sredstev FIHO v letu 2023 
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.
2. Višina razpoložljivih sredstev
V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2023 so tako načrtovana sredstva v skupni višini 18.650.000,00 EUR, in sicer:
a) za invalidske organizacije: 12.122.500,00 EUR
– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 121.225,00 EUR
– za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij: 11.571.275,00 EUR
– in za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 430.000,00 EUR
b) za humanitarne organizacije: 6.527.500,00 EUR
– od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 65.275,00 EUR
– od tega za splošne dobrodelne organizacije: 5.140.053,77 EUR
– za organizacije za kronične bolnike: 908.911,95 EUR
– za organizacije za samopomoč: 219.392,53 EUR
– za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 193.866,75 EUR.
Nerazporejena rezervna sredstva se uporabljajo v skladu z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo:
– Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 – ZDru-1)
in
– humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 – ZDru-1).
4. Pogoji za financiranje
Iz sredstev FIHO se lahko financirajo oziroma sofinancirajo tiste organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, poleg tega pa morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da izvajajo najmanj en posebni socialni program na državni ravni (invalidske organizacije) ali program nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s celotnega območja države (humanitarne organizacije),
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni program za leto 2023, iz katerega so razvidni delovanje organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti), programi in storitve ter morebitne naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje,
– da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov v skladu s 23. členom Pravilnika FIHO, če so prejele sredstva v preteklih letih,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih organizacijah.
5. Dokumentacija, ki je sestavni del vloge
I. Organizacije, ki kandidirajo za sredstva FIHO za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov ter za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, morajo k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa invalidske organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo na razpis),
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije (samo organizacije, ki se prvič prijavljajo na razpis),
– fotokopije pogodb ali sklepov o sofinanciranju socialnih programov v letu 2022 s strani ministrstev RS in uradov RS ali EU komisije in drugih mednarodnih financerjev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru večletnega so/financiranja s strani mestnih občin, če so v letu 2022 prejemale sredstva iz navedenih naslovov,
– fotokopijo potrdila o aktivnem članstvu v organih mednarodne organizacije (nivo upravljanja in strokovnega sveta), ki je vsebinsko povezano s poslanstvom organizacije in sofinanciranjem FIHO (9. člen Pravilnika FIHO in 19. člen Navodila).
II. V primeru prijave organizacij kandidatk za sofinanciranje naložb v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje, je potrebno k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo za:
a) nakup opreme:
– predračun, ki ne sme biti starejši od enega meseca oziroma mora biti izdan v času trajanja JR za razporeditev sredstev FIHO v letu 2023,
– tehnični opis s prospektom ali skico.
b) pripravljalna dela za naložbe v objekte in zemljišča:
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti zaradi izdelave tehnične in druge dokumentacije.
c) investiranje v objekte in zemljišča:
– dokazila o urbanistični in gradbeni urejenosti oziroma lastništvu,
– strokovna ocena o utemeljenosti in možnostih za rekonstrukcijo, adaptacijo oziroma dozidavo objekta,
– elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti nakupa objekta ali zemljišča.
d) vzdrževanje objektov in opreme:
– opis investicijskega vzdrževanja objekta oziroma opreme,
– strokovna ocena o smotrnosti vzdrževalnih posegov.
6. Način prijave
Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na spletni strani www.fiho.si. Na istem spletnem naslovu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in tehnična navodila za uporabnike spletnega programa »FIHO razpisi«.
Organizacije – kandidatke pridobijo uporabniško ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni program »FIHO razpisi« na FIHO, Stegne 21c, Ljubljana, tel. 01/500-77-00, e-mail: info@fiho.si.
Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlogo v elektronski obliki v spletnem programu FIHO razpis potrditi s klikom na gumb »zaključi«, sicer se vloga ne bo štela za oddano.
Zaključeno vlogo v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki bo imela ustrezno oznako o zaključenosti, je organizacija – kandidatka dolžna izpisati na papir in ga skupaj s prilogami – dokumentacijo iz I. in II. točke 5. točke Javnega razpisa, podpisano s strani odgovorne osebe organizacije ter žigosano v zaprti kuverti, po pošti, priporočeno poslati na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21c, 1000 Ljubljana. V zgornjem levem kotu na prednji strani ovojnice mora biti navedeno naslednje besedilo: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma humanitarno organizacijo.
Priporočamo, da je na kuverti prilepljen ustrezno izpolnjen izpis (označitev pisemske kuverte) razpisne dokumentacije, ki je na voljo v spletnem programu »FIHO«.
Invalidske in humanitarne organizacije, ki se na razpis prijavljajo prvič oziroma niso bile sofinancirane iz sredstev FIHO v letu 2021, morajo v okviru spletnega programa »FIHO razpisi« izpolniti tudi podatke o svojem poslovanju v letu 2021 in izvajanju svojih programov za leto 2021 v skladu s predpisano klasifikacijo uporabnikov in storitev, ki je sestavni del Navodila.
Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih sestavljajo društva, povezana v zvezo, predložijo enotni finančno ovrednoten letni delovni program (drugi odstavek 12. člena Pravilnika FIHO).
Enovita društva ne prijavljajo programskih sklopov na lokalnem nivoju.
Z oddajo vloge na razpis se vlagatelji v celoti strinjajo z vsemi razpisnimi pogoji, določenimi v tem razpisu in splošnih aktih FIHO ter z merili za ocenjevanje vlog in pogoji za uporabo sredstev FIHO, določenimi v Pravilniku FIHO in Navodilu (oba dokumenta sta dostopna v poglavju 'Akti' FIHO na www.fiho.si). Na spletni strani FIHO so prijaviteljem na voljo tudi vsebinska navodila za izpolnjevanje vlog.
Organizacije z oddajo vloge na razpis dovoljujejo, da pristojne komisije oziroma organi FIHO preverijo podatke o njihovem pravnem statusu z vpogledom v javno dostopne registre, evidence oziroma baze podatkov.
V primeru, da vloge organizacij vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, opredeljeni kot poslovna skrivnost ali da so vloge (ali deli vlog) varovani s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, lahko organizacije to vidno označijo.
7. Rok za prijavo
Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošto s priporočeno pošiljko.
Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, se ne bodo upoštevale.
8. Datum odpiranja vlog: pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO bosta najkasneje v 15 dneh po poteku razpisnega roka iz prvega odstavka točke 7 odprli pravočasno prispele vloge in ugotovili, ali izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 9 tega razpisa.
9. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO bosta pri odpiranju vlog preverili:
– pravočasnost posredovane vloge,
– pravilno označenost vloge,
– izpolnjevanje pogojev za prijavo in financiranje in
– popolnost dokumentacije.
Če komisiji ugotovita, da je dokumentacija posameznega vlagatelja popolna, vendar določeni podatki niso jasni ali točni, zahtevata, da jo vlagatelj dopolni. Rok za dopolnitev je 7 dni od vročitve pisne zahteve po dopolnitvi (prvi odstavek 17. člena Pravilnika FIHO). Če vlagatelj v roku ne dopolni dokumentacije, se šteje, da odstopa od vloge. Taka vloga se v postopku razporejanja sredstev ne upošteva ter se jo vrne vlagatelju (drugi odstavek 17. člena Pravilnika FIHO).
O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– seznam vseh vlog po vrstnem redu odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– seznam nepravočasnih vlog,
– seznam vlog, ki niso pravilno označene,
– seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa,
– seznam vlog s popolno dokumentacijo, vendar z nejasnimi oziroma netočnimi podatki,
– seznam vlog z nepopolno dokumentacijo,
– pouk o pravici do ugovora.
Vloge, ki ne bodo:
– pravočasno oddane,
– pravilno označene,
– izpolnjevale razpisnih pogojev,
– izpolnjevale pogojev za financiranje,
– vsebovale popolne dokumentacije,
bodo izločene iz nadaljnje obravnave in vrnjene organizaciji. Razlogi za izločitev bodo navedeni v zapisniku.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju vlog poslan vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke za pridobitev sredstev FIHO za leto 2023. Vlagatelj lahko v roku 7 dni od prejema zapisnika pri Nadzornem odboru FIHO vloži ugovor na zapisnik. Nadzorni odbor FIHO bo o ugovoru odločil v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev Nadzornega odbora o ugovoru na zapisnik je dokončna.
10. Ocenjevanje in priprava predloga za razporeditev sredstev fiho
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil Pravilnika FIHO in v skladu z Navodilom ocenili prispele vloge organizacij ter pripravili predlog razporeditve sredstev fundacije za leto 2023 in ga posredovali v razpravo in odločitev Svetu FIHO. Pravilnik FIHO in Navodilo sta dostopna na spletni strani FIHO www.fiho.si v rubriki Akti FIHO.
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim in invalidskim organizacijam imata določene skupne normative za pogosto prijavljene naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, in sicer:
Mobilni telefon
350,00 €
Tablica
350,00 €
Računalnik standardni 
(prenosni ali stacionarni)
800,00 €
Multifunkcijska naprava 
(nezahtevna)
300,00 €
Multifunkcijska naprava (zahtevna)
800,00 €
Projektor s platnom
700,00 €
Tv sprejemnik
500,00 €
Fotoaparat
400,00 €
Pisarniški stol
200,00 €
Konferenčni stol
150,00 €
Pisarniške mize
150,00 €
Omara
200,00 €
Ognjevarna omara
700,00 €
Klimatska naprava
1.000,00 €
Osebno vozilo
17.000,00 €
Kombinirano vozilo
26.000,00 €
Prilagojeno kombinirano vozilo
29.000,00 €
V primeru, da svet FIHO do konca leta 2022 ne bo sprejel dokončnega sklepa o razporeditvi sredstev za posamezne invalidske in humanitarne organizacije, bo FIHO organizacijam, ki so prejemale sredstva v letu 2022, mesečne akontacije v letu 2023 začasno izplačevala v višini dvanajstine zneska, ki je bil odobren v preteklem letu za programe in delovanje, dokler se z novim sklepom ne odobri drugače.
11. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev in pogodbe o medsebojnih razmerjih
Sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije za leto 2023 bodo invalidske in humanitarne organizacije prejele v 15 dneh od odločitve na seji Sveta FIHO. Zoper sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev, s katerim bo odločeno o posamezni vlogi na javni razpis, lahko invalidska oziroma humanitarna organizacija v roku 15 dni po prejemu vloži pritožbo na Nadzorni odbor FIHO, ki bo odločal o pritožbi.
Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim bodo dodeljena sredstva, bo po dokončnosti sklepa Sveta FIHO poslana v podpis pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem in uporabo dodeljenih sredstev skladno z določili Pravilnika FIHO. Organizacijam se bodo odobrena sredstva začela nakazovati po tem, ko bosta pogodbo podpisali obe pogodbeni stranki.
12. Izplačila odobrenih sredstev
Odobrena sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije v skladu s 6. členom Pravilnika FIHO prejemale kot mesečno akontacijo, praviloma v razmerju glede na dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO.
Če bo dejanski priliv sredstev FIHO v letu 2023 nižji ali višji od načrtovanega po finančnem načrtu fundacije, bo svet FIHO v skladu s 7. členom Pravilnika FIHO sprejel sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev.
Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do 13. ure po tel. 01/500-77-00, elektronski pošti info@fiho.si ali v navedenem terminu osebno v prostorih FIHO.
13. Informativni dnevi
Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2023 bodo potekali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nadstropje, 1000 Ljubljana,
– za humanitarne organizacije v torek dne 4. 10. 2022 od 9. do 12. ure in
– za invalidske organizacije v sredo dne 5. 10. 2022 od 9. do 12. ure.
Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-mail: info@fiho.si.
Informativni dnevi se izvedejo v skladu s takrat veljavnimi priporočili za širitev okužb.
Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti