Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Št. 600-197/2022/2 Ob-3146/22, Stran 2055
Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in 19. člena Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/21 in 113/22), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje selekcijskih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje selekcijskih šolskih tekmovanj v osnovni šoli s področij tuji jeziki in biologija ter v srednji šoli s področij tuji jeziki, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika in zgodovina (v nadaljevanju: selekcijska tekmovanja) v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024.
Prijavitelj posamičnega selekcijskega tekmovanja, ki je bilo kot selekcijsko ali interesno tekmovanje, izbrano za sofinanciranje v javnem razpisu za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 št. 600-118/2021/4 z dne 13. 8. 2021 in v javnem razpisu za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 št. 600-290/2021/3 z dne 10. 1. 2022, ni upravičen do ponovnega sofinanciranja za isto tekmovanje.
3. Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za selekcijska in interesna tekmovanja
3.1 Pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za selekcijska tekmovanja
3.1.1 Pogoji za prijavo
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu za selekcijska tekmovanja predložiti zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnje tabele in izpolnjevati naslednje pogoje:
POGOJ
DOKAZILA
1.
Selekcijska tekmovanja so tekmovanja s področja znanstvene discipline 
ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: slovenščina 
ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje.
– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
2.
Ministrstvo sofinancira v osnovnošolskem izobraževanju eno selekcijsko tekmovanje s posameznega področja iz prejšnjega odstavka od šestega razreda dalje in eno v srednješolskem izobraževanju. V osnovnošolskem izobraževanju se mora selekcijsko tekmovanje organizirati vsaj za osmi 
in deveti razred, v srednješolskem izobraževanju pa vsaj za zadnji dve leti izobraževalnega programa.
– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
3.
Selekcijsko tekmovanje v srednješolskem izobraževanju se mora nadaljevati 
z evropskim, regionalnim ali svetovnim tekmovanjem, ki izpolnjuje pogoje iz 17. oziroma 18. člena Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/21 in 113/22; v nadaljevanju: pravilnik) že vsaj dve leti pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje.
Za selekcijsko tekmovanje iz prejšnjega stavka se šteje tudi selekcijsko tekmovanje, ki nastane z združenjem dveh ali več tekmovanj, pri čemer se za izpolnjevanje kriterijev od 1. do 5. točke prvega odstavka 12. člena pravilnika1 upoštevajo kazalniki posamičnega tekmovanja ali organizatorja tekmovanja, ki izkazujejo višje vrednosti.
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razviden postopek izbora tekmovalcev za natančno določeno mednarodno tekmovanje 
in 
– Natis/izpis iz uradnih spletnih strani mednarodnega tekmovanja, iz katerega so razvidni naslednji podatki:
a) število let/število izvedb mednarodnega tekmovanja
b) število sodelujočih držav za posamezna leta v zadnjih petih letih, ko je bilo tekmovanje izvedeno
4.
Selekcijska tekmovanja se izvajajo stopenjsko (šolska, regijska, državna tekmovanja). Vsako tekmovanje ima najmanj dve stopnji, pri čemer mora biti šolska oziroma regijska stopnja, kadar šolska stopnja ni organizirana, dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol. Na prvo stopnjo tekmovanja se tekmovalci prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo.
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
1 1. povprečno število tekmovalcev v preteklih treh letih (oziroma zadnjih letih, ko je bilo tekmovanje v celoti organizirano),
2. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. členu pravilnika v zadnjih treh letih,
3. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 18. členu pravilnika v zadnjih treh letih,
4. število let izvajanja tekmovanja,
5. število let organiziranja tekmovanj.
Prijava na javni razpis mora biti skladna predmetom javnega razpisa, pri čemer mora prijava upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
3.1.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za prijavitelje selekcijskih tekmovanj
Za sofinanciranje lahko kandidirajo pravne osebe (v nadaljevanju besedila: organizator selekcijskih tekmovanj), ki predložijo zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnje tabele in izpolnjujejo naslednje pogoje:
POGOJ
DOKAZILA
1. 
organizirajo in izvajajo tekmovanja iz 8. člena pravilnika že vsaj pet let pred objavo javnega razpisa
– Obrazec 3 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
2.
ne zahtevajo plačila kotizacij ali nabave posebne opreme oziroma pripomočkov (namensko periodično gradivo, učno gradivo) za sodelovanje na tekmovanju
– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 
in 
– Obrazec 3 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
3.
imajo sprejeta pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki je predmet sofinanciranja, ki so skladna s pravilnikom in objavljena na spletni strani organizatorja ali spletni strani tekmovanja. Pravila določajo najmanj: 
– vsebino, cilj in opredelitev selekcijskih tekmovanj (splošni del pravil), 
– postopek prijave na selekcijsko tekmovanje, 
– opis organizacije selekcijskih tekmovanj in priprave nalog za tekmovanje, 
– napredovanja tekmovalcev v naslednjo stopnjo selekcijskega tekmovanja, 
pri čemer lahko na podlagi rezultata na državni stopnji tekmovanja sodeluje največ 500 tekmovalcev ne glede na število tekmovalnih skupin ali kategorij, 
– določitev števila priznanj skladno s kriteriji iz 27., 28., 29. in 30. člena pravilnika,
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja in podelitve priznanj ter nagrad, 
– postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov 
in izvedbe selekcijskih tekmovanj, 
– viri financiranja
– Pravilnik tekmovanja, 
iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja (vsebovani vsi elementi 
v skladu s Pravilnikom)
4.
zagotovijo tajnost nalog za tekmovanje, posredujejo tekmovalne naloge 
v elektronski obliki za šolsko raven in v ustreznem številu za vse tekmovalce za regionalno in državno raven na posamezna mesta izvajanja tekmovanja in po zaključku tekmovanja na posamezni stopnji seznanijo tekmovalce z rešitvami, kot je to določeno v drugem odstavku 13. člena pravilnika
– Pravilnik tekmovanja, 
ki ni v nasprotju z zahtevanim pogojem 
in 
– Obrazec 3 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
5.
zagotovijo selekcijska tekmovanja na narodnostno mešanih območjih v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zagotovijo oblikovno-tehnične prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
– Pravilnik tekmovanja, 
ki ni v nasprotju z zahtevanim pogojem 
in 
– Obrazec 3 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
3.1.3 Kriteriji za izbor selekcijskih tekmovanj
Prijavitelj za izpolnjevanje posameznega kriterija vlogi priloži zahtevana dokazila, ki so razvidna iz spodnje tabele. Za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj se uporabijo naslednji kriteriji:
KRITERIJ
LESTVICA
TOČKE
MAX TOČK
DOKAZILA
1.
povprečno število tekmovalcev 
v preteklih treh letih 
(oziroma zadnjih letih, ko je bilo tekmovanje v celoti organizirano)
Do 500
5 točk
10 točk
– kopija strani posameznih letnih poročil, iz katerih je razvidno natančno število tekmovalcev 
za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja 
ali
Od 501 do 4000
7 točk
Nad 4000
10 točk
– natis spletne strani, iz katerega je razvidno natančno število tekmovalcev za posamezna leta 
za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja 
ali 
– natis/izpis iz evidenc strežnika,
iz katerega je razvidno natančno število tekmovalcev za posamezna leta za kategorijo tekmovanja, ki ga organizator prijavlja 
2.
število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev 
na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. in 18. členu tega pravilnika v zadnjih treh letih
Svetovno zlato priznanje
10 točk
30 točk
selekcijsko srednješolsko: 
– natis iz spletne strani organizatorja mednarodnega tekmovanja, pri čemer je razvidno število sodelujočih držav za posamezno leto in poimenski seznam dobitnikov priznanj/dosežkov/medalj za posamezno leto
selekcijsko osnovnošolsko: 
– natis iz spletne strani organizatorja mednarodnega tekmovanja, pri čemer je razvidno število sodelujočih držav za posamezno leto in poimenski seznam dobitnikov priznanj/dosežkov/medalj za posamezno leto
in 
– Pravilnik tekmovanja, iz katerega je razviden postopek izbora tekmovalcev za natančno določeno mednarodno tekmovanje 
in 
– Natis/izpis iz uradnih spletnih strani mednarodnega tekmovanja, iz katerega so razvidni naslednji podatki:
a) število let/število izvedb mednarodnega tekmovanja
b) število sodelujočih držav za posamezna leta v zadnjih petih letih, ko je bilo tekmovanje izvedeno
Svetovno srebrno ali evropsko zlato priznanje
7 točk
Svetovno bronasto ali evropsko srebrno priznanje
5 točk
Evropsko bronasto priznanje
3 točke
3. 
število let izvajanja tekmovanja
Od 6 do 15 let
5 točk
10 točk
– izjava organizatorja tekmovanja
Od 16 do 25 let
7 točk
Nad 25 let
10 točk
4.
število let organiziranja tekmovanj
Od 6 do 15 let
5 točk
10 točk
– izjava organizatorja tekmovanja
Od 16 do 25 let
7 točk
Nad 25 let
10 točk
5.
izobrazba in leta delovanja članov tekmovalne komisije 
s področja selekcijskega tekmovanja
člani tekmovalne komisije ali drugače poimenovane 
komisije, 
ki pripravlja tekmovalne naloge, ki so zaključili študijski program
1 točka na člana, največ 
5 točk
5 točk
– kopija sklepov o imenovanju tekmovalnih komisij za dve pretekli in šolsko leto 2022/2023
in 
– evidenčna številka v bazi ARRS (številko raziskovalca – SICRIS) 
za posameznega člana tekmovalne komisije oziroma ustrezne podatke za preverjanje izpolnjevanja kriterija
3. stopnje2, ki sodelujejo v tekmovalnih komisijah s področja selekcijskega tekmovanja že najmanj 2 leti pred objavo javnega razpisa
 
6.
izobraževanja za mentorje
4–7 ur v tekočem šolskem letu
5 točk
10 točk
– načrt izobraževanj, ki vključuje število ur, način izvedbe, ciljne skupine, vsebino izobraževanja 
Več kot 7 ur v tekočem šolskem letu
10 točk
7.
dodatni viri financiranja
Donator, 
ki ni proračunski uporabnik 
do vključno 
1000 EUR
1 točka
3 točke
– izjava prijavitelja, iz katere je razvidna višina donacije in donator 
ali 
– pogodba o donaciji
Donator, ki ni proračunski uporabnik nad 1000 EUR
3 točke
8.
Višina potrebnih sredstev 
za izvedbo tekmovanja 
na tekmovalca*
Glej spodaj*
– izjava prijavitelja, iz katere je razvidna višina potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja letno in povprečno število tekmovalcev v zadnjih treh letih, ko je bilo tekmovanje v celoti izvedeno
2 Za preverjanje izpolnjevanja kriterija prijavitelj soglaša (Obrazec 6 – Izjava o sprejemanju pogojev), da ministrstvo po uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc, to je Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ). V primeru, da predmetnih podatkov ne bo mogoče preveriti iz navedene uradne evidence, bo ministrstvo preverilo izpolnjevanje pogoja pri prijavitelju. V kolikor je študijski program 3. stopnje pridobljen v tujini mora prijavitelj priložiti ustrezna dokazila, kar bo ministrstvo preverilo pri Enic-Naric centru.
Vsota točk po vseh kriterijih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne vloge, največje možno skupno število točk je 78 točk.
Na podlagi kriterijev bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali večje število točk pri selekcijskem tekmovanju. Vloge bodo razvrščene po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk.
* Glede uporabe kriterija 8. V primeru, da bo z razvrščanjem kriterijev od 1. do 7. ugotovljeno, da je na prvem mestu za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj več vlog z enakim številom točk, se uporabi še kriterij 8. višina potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca in med njimi izbere vlogo, ki izkazuje kumulativno najnižjo višino potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca v skladu s podano izjavo prijavitelja.
V kolikor dve ali več vlog izkazuje enako višino potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca, se upošteva tisto vlogo, ki je prejela več točk pri kriteriju 2. V primeru, da imata dve ali več vlog enako število točk pri kriteriju 2, se izvede žreb med tema dvema ali več vlogah. Komisijski žreb bo opravila strokovna komisija ob prisotnosti prijaviteljev o katerih se bo odločalo o pravici do sofinanciranja. O dnevu žrebanja se obvesti prijavitelje pisno. Žrebanje nadzirajo člani strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa, vodi pa ga predsednik strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
Če ostanejo sredstva v višini, ki ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane višine sofinanciranja predlaganega projekta, ki je opredeljena v Prijavnem obrazcu, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja, se vlogi odobrijo razpoložljiva sredstva, vendar le v primeru, če se prijavitelj s tem strinja. Če se prijavitelj s tem ne strinja, se sredstva dodelijo naslednji vlogi, upravičeni do sofinanciranja po istem postopku, kot je opisano v prejšnjem stavku.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim z odločbo o izboru, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje. Strokovna komisija zato predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
3.1.4 Upravičeni stroški za prijavitelje selekcijskih tekmovanj
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške organizacije in izvedbe selekcijskih tekmovanj, ki se jih bo dokazovalo z verodostojnimi listinami (npr. računi, pogodbe, dokazila o nakazilu …) in se bodo glasile na organizatorja selekcijskih tekmovanj. V kolikor se verodostojne listine ne bodo glasile na organizatorja selekcijskih tekmovanj, stroški ne bodo upravičeni.
Vrste upravičenih stroškov organizacije in izvedbe selekcijskih tekmovanj so:
1. priprava in objava poziva, priprava, distribucija in tisk tekmovalnih nalog ter priznanj tekmovalcem in mentorjem, stroški dela tekmovalnih komisij in ostalega osebja pri izvedbi tekmovanja, 
2. prehrana za tekmovalce in člane tekmovalnih komisij v višini cene malice za tekoče šolsko leto, kot je določena z zakonom, ki ureja šolsko prehrano, 
3. stroški najema prostora, opreme in storitev, potrebnih za organizacijo in izvedbo tekmovanj iz znanj, 
4. stroški prevoda tekmovalnih nalog v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, oblikovno-tehnična prilagoditev nalog za učence in dijake s posebnimi potrebami,
5. strošek spletnih platform, 
6. potni stroški organizatorja, 
7. stroški materialov in opreme za izvedbo eksperimentalnega dela tekmovanja. 
10 % pavšal od upravičenih stroškov iz prejšnjega odstavka za druge stroške, povezane z organizacijo in izvedbo tekmovanj (elektrika, voda, telekomunikacijske storitve ipd.).
Podrobnejša razdelitev vrste upravičenih stroškov je opredeljena v razpisni dokumentaciji pod točko 11.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj javnega razpisa znaša največ do 100.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v finančnem načrtu ministrstva v letih 2023 in 2024 (50.000,00 EUR za leto 2023 in 50.000,00 EUR za leto 2024), in sicer na projektu 3330-21-8267 (Sofinanciranje šolskih tekmovanj 2022–2024), proračunski postavki 709810 (Tekmovanja učencev in dijakov), kontu 4133/4120/4102.
Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma nadaljnjega sofinanciranja.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od pričetka šolskega leta 2022/2023 do konca šolskega leta 2023/2024 v skladu s proračunskimi zmožnostmi ministrstva.
6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 14. 10. 2022.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 14.30 oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Prijavitelj v ovojnici lahko kandidira za sofinanciranje zgolj z eno vlogo in zgolj za eno tekmovanje. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga za javni razpis selekcijska šolska tekmovanja v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo za javni razpis selekcijska šolska tekmovanja v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024, pri čemer mora biti vloga oddana v zaprti ovojnici, naveden mora biti polni naslov pošiljatelja z napisom »ne odpiraj«.
Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, bo s sklepom zavržena in vrnjena vlagatelju.
Prijave, ki bodo v ovojnici vsebovale več kot eno vlogo, bodo s sklepom zavržene.
Prijave, ki so bile izbrane kot selekcijsko ali interesno tekmovanje za sofinanciranje v javnem razpisu za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 št. 600-118/2021/4 z dne 13. 8. 2021 in v javnem razpisu za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 št. 600-290/2021/3 z dne 10. 1. 2022 niso upravičene do ponovnega sofinanciranja za isto tekmovanje, in bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ne bodo predmet dopolnjevanja in bodo kot nepopolne zavržene s sklepom. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi določili in pogoji javnega razpisa ter kriteriji za izbor sofinanciranja selekcijskih tekmovanj.
Vsi stroški v povezavi z vlogo so breme prijavitelja.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju: komisija). Odpiranje prejetih vlog ne bo javno.
Vloge se bodo 18. 10. 2022 odpirale v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v prisotnosti članov komisije. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja ali je vloga pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je formalno popolna, kar izhaja iz 5 točke razpisne dokumentacije. Komisija o odpiranju vlog in ocenjevanju vlog vodi zapisnik.
Kdaj se vloga šteje kot formalno popolna, to je, če vsebuje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce ter dokazila, bo določeno v 5 točki razpisne dokumentacije.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci ali bodo le-ti spremenjeni, bo vloga zavržena. Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge nisi bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst dni. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, ministrstvo vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Dokazila prijaviteljev za izpolnjevanje kriterijev iz 3.1.3 točke javnega razpisa niso predmet dopolnjevanja vlog.
Zavrnjene bodo z odločbo vloge:
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali zahtev iz prvega odstavka 2. točke javnega razpisa,
– prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo iz 3.1.1 in 3.1.2 točk javnega razpisa,
– prijaviteljev, ki bodo z istim tekmovanjem prijavljene več kot enkrat za isto vrsto tekmovanja (v tem primeru se obravnava le prvo prispela vloga, vsako naslednjo vlogo ministrstvo zavrne),
– prijaviteljev, ki v skladu s kriteriji 3.1.3 točke javnega razpisa za selekcijska šolska tekmovanja ne bodo izbrane za sofinanciranje oziroma ne bodo dosegle minimalnega praga za sofinanciranje.
Vloge prijaviteljev za selekcijsko tekmovanje, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 3.1.1 in 3.1.2 točke javnega razpisa, in bodo na podlagi kriterijev iz 3.1.3 točke javnega razpisa dosegle največje število točk, vendar najmanj 18 točk, bodo izbrane za sofinanciranje:
– do višine 10.000,00 EUR (letno) za tekmovanja do 4000 tekmovalcev brez eksperimentalnega dela,
– do višine 12.000,00 EUR (letno) za tekmovanja do 4000 tekmovalcev z eksperimentalnim delom,
– do višine 13.000,00 EUR (letno) za tekmovanja nad 4000 tekmovalcev brez eksperimentalnega dela, če so organizirana tristopenjsko,
– do višine 15.000,00 EUR (letno) za tekmovanja nad 4000 tekmovalcev z eksperimentalnim delom, če so organizirana tristopenjsko.
Na podlagi predloga komisije minister izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja selekcijskih tekmovanj. Odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev je dokončna. Zoper odločitev je možen upravni spor v roku 30 dni od prejema odločbe ministrstva.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju selekcijskega tekmovanja. Vzorec pogodbe, ki jo bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju tekmovanja, je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ob izdaji odločbe o izbiri minister prijavitelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Če se po izdani odločbi o izboru selekcijskega tekmovanja za šolski leti 2022/2023 in 2023/2024, ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo do drugačne odločitve, če bi bilo ob izdajo odločbe znano, ministrstvo lahko odstopi od sklenitve pogodbe.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za oddajo vlog
9. Informacije o razpisni dokumentaciji za oddajo vloge/prijave za dodelitev sredstev
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa
– Obrazec 1 – Prijava na selekcijsko tekmovanje osnovne šole
– Obrazec 2 – Prijava na selekcijsko tekmovanje srednje šole
– Obrazec 3 – Izjava organizatorja selekcijskega tekmovanja
– Obrazec 4 – Izjava o sprejemanju pogojev
– Obrazec 5 – Vzorec izjave organizatorja tekmovanja
– Obrazec 6 – Vzorec kuverte
– Obrazec 7 – Vzorec tipske pogodbe o sofinanciranju za selekcijska tekmovanja.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh državne uprave https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov misela.mavric@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti