Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Št. 102-2/2014/45 Ob-3136/22, Stran 2055
Obvestilo 
o najavi odprtja tretjega javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 
Predmet javnega razpisa: na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20, 90/21 in 115/22) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja najavo tretjega javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost.
Skupna razpoložljiva višina sredstev: višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa, znaša 122.072,24 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije 91.554,18 eurov (75 %) ter prispevek Republike Slovenije 30.518,06 eurov (25 %).
Začetek vnosa vlog: vnos in oddaja vlog v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu ARSKTRP) se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Obdobje upravičenosti: sofinancira se upravičene stroške v naložbe, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od vložitve vloge do dokončanja operacije. Zadnji zahtevek za povračilo sredstev mora upravičenec oddati na ARSKTRP najpozneje do 30. septembra 2023.
Upravičenci: upravičenci do podpore so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji.
Dodatne informacije: javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija so z dnem te objave dostopni na osrednjem spletnem mestu državne uprave, v zbirki javnih objav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano