Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu, stran 8482.

  
Na podlagi trinajstega odstavka 80. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu 
1. člen 
V Pravilniku o upravnem nadzoru v zdravstvu (Uradni list RS, št. 39/18) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Redni nadzor se opravlja na podlagi programa, ki ga sprejme direktor urada, pristojnega za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: urad), do 31. decembra tekočega leta za obdobje naslednjega koledarskega leta. Program se objavi na spletni strani urada.«.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »urad«.
V tretjem odstavku se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Urad«.
V četrtem odstavku se beseda »minister« nadomesti z besedilom »direktor urada«.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Predsednik komisije je uradna oseba urada.«.
V tretjem odstavku se besedilo »direktorat ministrstva, v čigar pristojnost spada pretežna vsebina nadzora« nadomesti z besedo »urad«.
V petem odstavku v drugem stavku se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »urad«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Nagrado in povračilo potnih stroškov članov komisije, ki niso zaposleni na uradu (v nadaljnjem besedilu: zunanji član), določa interni pravilnik ministrstva.«.
4. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »urada«.
5. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku:
– v 1. točki beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »urad«,
– v 2. točki besedilo »pri drugih organih« spremeni tako, da se glasi: »pri ministrstvu, drugih državnih organih oziroma institucijah«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »urada«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Poročilo in morebitno mnenje izvajalca oziroma zapisnik razčiščevalnega sestanka komisija pošlje uradu v osmih dneh po izteku roka za podajo mnenja izvajalca oziroma po izvedbi razčiščevalnega sestanka.«.
6. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v prvem stavku beseda »minister«, v drugem stavku pa beseda »ministrstvo« nadomestita z besedo »urad«.
V drugem odstavku se v prvem stavku beseda »ministru« nadomesti z besedo »uradu«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »urada«.
V petem odstavku se v prvem stavku beseda »ministru« nadomesti z besedo »uradu«, v drugem stavku pa beseda »ministrstvo« z besedo »urad«.
7. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Urad s poročilom, odzivnim poročilom in morebitnimi ukrepi oziroma priporočili seznani ministrstvo. Kadar gre za izvajalca, ki zdravstveno dejavnost opravlja na primarni ravni, urad s poročilom, odzivnim poročilom in morebitnimi ukrepi oziroma priporočili seznani tudi občino.«.
V drugem odstavku se beseda »minister« nadomesti z besedilom »direktor urada«.
8. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »urad«.
9. člen 
V 13. členu se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Urad«, beseda »ministrstva« pa z besedo »urada«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-191/2022
Ljubljana, dne 23. septembra 2022
EVA 2022-2711-0098
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje