Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 3, stran 8480.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 26. redni seji dne 22. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 3 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 13/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.941.558
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.931.168
70 
DAVČNI PRIHODKI
3.867.536
700 Davki na dohodek in dobiček
3.254.880
703 Davki na premoženje
446.164
704 Domači davki na blago in storitve
165.502
706 Drugi davki
990
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.063.632
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
790.146
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Globe in druge denarne kazni
6.500
714 Drugi nedavčni prihodki
260.986
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
165.619
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
138.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
27.319
73 
PREJETE DONACIJE
46.806
730 Prejete donacije iz domačih virov
46.806
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.657.390
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.351.433
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
305.957
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
140.575
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
140.575
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.043.623
40 
TEKOČI ODHODKI
2.001.272
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
518.954
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
84.584
402 Izdatki za blago in storitve
1.341.027
403 Plačila domačih obresti
22.000
409 Rezerve
34.707
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.380.488
410 Subvencije
54.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.429.354
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
188.383
413 Drugi tekoči domači transferi
708.751
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.546.223
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.546.223
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
115.640
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
101.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.140
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–2.102.065
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
21.061
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
21.061
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
2.422
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
18.639
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–21.061
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
1.600.000
50 
ZADOLŽEVANJE
1.600.000
500 Domače zadolževanje
1.600.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
264.592
55 
ODPLAČILA DOLGA
264.592
550 Odplačila domačega dolga
264.592
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–787.718
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.335.408
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.102.065
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
787.718
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 34.706,83 €.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah do višine 30.000,00 € in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2022-3
Miren, dne 22. septembra 2022
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar