Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2893. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, stran 8479.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 4. izredni seji dne 15. septembra 2022 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 
1. člen 
Cene dnevnih programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče znašajo mesečno:
– Cena programa I. starostne skupine znaša 588,82 EUR.
– Cena programa II. starostne skupine znaša 465,46 EUR.
– Cena skrajšanega programa 395,29 EUR (cena velja samo za v skrajšan program že vpisane otroke).
2. člen 
Stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 2,30 EUR na dan. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
Starši otrok, za katere je Občina Velike Lašče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške ali zdravstvene odsotnosti otroka v skupnem trajanju največ 22 delovnih dni letno. Počitniško ali zdravstveno rezervacijo je možno koristiti največ v dveh delih kadarkoli v letu, pri čemer znaša minimalna odsotnost 10 delovnih dni. Za rezervacijo starši plačajo 3 EUR na dan odsotnosti.
Starši so dolžni počitniško rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za uveljavitev zdravstvene rezervacije morajo starši vrtcu napovedati odsotnost na predpisanem obrazcu ter predložiti zdravniško potrdilo pred, med ali najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti.
Staršem se rezervacija vrtca upošteva le pri tistem otroku, za katerega plačilo staršev ni financirano iz državnega proračuna.
Starši otrok s stalnim bivališčem v drugih občinah, ki so vključeni v vrtec Sončni žarek, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do polne cene programa, s tem soglaša.
Rezervacijo v enaki višini lahko uveljavljajo tudi starši s stalnim bivališčem v Občini Velike Lašče, ki imajo otroke vključene v vrtcih izven Občine Velike Lašče.
3. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče (Uradni list RS, št. 168/20, 184/21).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2022 dalje.
Št. 0301-0019/2022-1
Velike Lašče, dne 19. septembra 2022
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti