Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2892. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Tržič, stran 8478.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 30. redni seji dne 15. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Tržič 
1. člen 
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Tržič.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
4. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev v občini, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja volilne kampanje za župana, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov v drugem krogu glasovanja.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Tržič v roku 30 dni po predložitvi in objavi poročila prek spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ter njegovi obravnavi na seji občinskega sveta.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2022-2
Tržič, dne 19. septembra 2022
Podžupan 
Občine Tržič 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Dušan Bodlaj