Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2889. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje SG-126 v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 8477.

  
Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v zvezi z 298. in 338. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) ter na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje SG-126 v Mestni občini Slovenj Gradec (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2696)
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje SG-126 v Mestni občini Slovenj Gradec, ki ga je izdelalo podjetje LM PROJEKTI Peter Lojen s. p., Goriška 2, 3320 Velenje, pod številko 2020/32 v mesecu avgustu 2022.
OPPN ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 2696.
2. člen 
Območje OPPN obsega parcele s parcelnimi številkami 99/6, 99/2, 99/23, 104/4, 99/9, 99/8, 99/24, 99/25, 99/26, 104/5, 99/19, 99/18, vse k.o. 849 – Stari trg, na katerih je predvidena gradnja stanovanjskih hiš z vso potrebno zunanjo ureditvijo ter gradnja potrebne prometne, energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture.
3. člen 
Gradivo iz 1. člena bo od 30. 9. 2022 do 31. 10. 2022 javno razgrnjeno v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure) in na spletnem naslovu http://www.slovenjgradec.si/Naročila-in-objave/Javne-razgrnitve.
4. člen 
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 12. 10. 2022, ob 15.00 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
5. člen 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Javna razgrnitev OPPN za del območja SG-126 v Mestni občini Slovenj Gradec – pripombe« ali na elektronski naslov: info@slovenjgradec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« elektronskega sporočila navede »Javna razgrnitev OPPN za del območja SG-126 v Mestni občini Slovenj Gradec – pripombe«.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/.
6. člen 
To naznanilo se objavi na oglasni deski na sedežu mestne občine in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/ ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0012/2021
Slovenj Gradec, dne 16. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler