Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2887. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2022, stran 8475.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 24. korespondenčni seji dne 19. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2022 
1. 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana Občine Lendava za volilno leto 2022.
2. 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči višine zneska, ki ga določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).
3. 
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga je organizator volilne kampanje dolžan predložiti občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES.
Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za kandidate madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti v občinskem svetu, ki so dobili mandat ali najmanj 25 % od skupnega števila izračunanih točk za vse kandidate madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.
4. 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska dejansko porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga je organizator volilne kampanje dolžan predložiti občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES.
5. 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Lendava v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0026/22-2
Lendava, dne 19. septembra 2022
Podžupan 
Občine Lendava 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Ivan Koncut

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti