Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2885. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina, stran 8473.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 86/17 in 93/20), Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 22. redni seji dne 14. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
1. člen 
Spremeni se 12. člen Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14 in 43/18, v nadaljevanju Odlok), in sicer tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti Hrpelje šteje 7 članov. Določi se 5 volilnih enot, kiobsegajo:
1. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Slavniška cesta,
– Borova ulica (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9),
– Ob Dolu (hišne št. 2, 4, 6, 8, 17 in 19),
– Reška cesta (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/a, 11, 12, 13, 14, 14/a, 16, 18, 20 in 30),
– Nova Pot,
– Sončna pot,
– Prečna ulica,
– Obrtno industrijska cona Hrpelje,
– Rožna ulica,
– Gozdna pot,
– Prisojna ulica,
– Ulica Dragomirja Benčiča Brkina (hišne št. 4 in 4/a).
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Borova ulica (hišne št. 2, 4, 6, 8 in 10),
– Industrijska ulica,
– Reška cesta (hišne št. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 in 51),
– Tumova ulica,
– Jagodna ulica,
– Ulica Nikole Tesle.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Na Gorici,
– Pod Hribom,
– Ulica Dragomirja Benčiča Brkina (1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/a, 20/b, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/a, 36, 38, 40, 42, 46 in 48),
– Reška cesta (hišna št. 32).
V 3. volilni enoti se voli en član sveta KS.
4. volilna enota: zajema naselje Tublje pri Hrpeljah.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta KS.
5. volilna enota: zajema naselje Slope.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta KS.«
2. člen 
Spremeni se 13. člen Odloka, in sicer tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti Kozina šteje 7 članov. Določijo se 3 volilne enote, ki obsegajo:
1. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Brkinska ulica,
– Rodiška cesta,
– Vodovodna ulica,
– Bazoviška cesta (hišne št. 2 in 6),
– Pod Videžem (hišne št. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 21),
– Obvozna cesta (hišna št. 33).
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Bazoviška cesta (hišne št. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16/a, 17, 18, 20, 23 in 23/a),
– Obrtniška ulica,
– Pod Videžem (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9),
– Mestni Trg,
– Istrska ulica (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16/a, 17, 18, 18/a, 19, 20, 20/a in 20/b).
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
3. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Istrska ulica (hišne št. 23, 24, 24/a, 30, 36 in 38),
– Dolinska ulica,
– Jamska ulica,
– Kolodvorska ulica,
– Ob Dolu (hišna št. 5).
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.«
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2022
Hrpelje, dne 14. septembra 2022
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek