Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2881. Odlok o mladini v Občini Dol pri Ljubljani, stran 8468.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), 2. člena Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00, 42/10) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 21. redni seji dne 14. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o mladini v Občini Dol pri Ljubljani 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen odloka) 
Namen tega odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju.
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v občini in v tem okviru predvsem opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot veljavni zakon, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: zakon), razen če ta odlok določa drugače. Vsebina teh izrazov je naslednja:
– »mladina« oziroma mladi so vsi državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije ali tujci, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v občini ter so stari med 15 in 29 let;
– »mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo in so opredeljena v 3. členu tega odloka;
– »mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
– »lokalna mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih lokalnih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
– »organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju na območju občine, je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet in ima svoj sedež v občini;
– »mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče, stavba, del stavbe) v katero Občina Dol pri Ljubljani vlaga svoja sredstva z namenom razvoja mladinskega dela in mladinskih politik. Le-ta je v lasti, najemu ali uporabi Občine Dol pri Ljubljani, ki lahko sama določi mladinsko organizacijo, ki jo upravlja, je zadolžena za pravilno ravnanje in skrb zanjo;
– »mladinski program« je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
– »mladinski projekt« je posamična aktivnost izvajalca – posamičen enkraten dogodek, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec, kot na primer predavanje, okrogla miza, prireditev;
– »mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
– »organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
– »program za mlade« je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA 
3. člen 
(področja in aktivnosti mladinskega sektorja) 
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
4. člen 
(javni interes v mladinskem sektorju v občini) 
Javni interes na področju mladinskega sektorja se uresničuje z zagotavljanjem:
– normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade in
– finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.
III. ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU 
5. člen 
(mladinske organizacije) 
Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna demokratična prostovoljna samostojna združenja mladih, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnosti na območju občine in s svojim delovanjem na območju občine omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da jim je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
6. člen 
(organizacije za mlade) 
Organizacije za mlade v občini so po tem odloku neprofitne pravne osebe s sedežem v občini, ki na območju občine izvajajo dejavnosti, namenjene tudi uveljavljanju interesov mladih, vendar pa teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo in vrednotijo mladi, in so organizirane kot zavodi, ustanove ali zadruge.
7. člen 
(Mladinski svet lokalne skupnosti)
Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. Mladinski svet lokalne skupnosti je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in temeljni akt.
Mladinski svet lokalne skupnosti ima v občini status mladinskega predstavništva. V občini ima lahko samo en mladinski svet lokalne skupnosti status mladinskega predstavništva.
8. člen 
(Mladinski center) 
Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni.
9. člen 
(dejavnost Mladinskih centrov) 
Dejavnosti mladinskih centrov so:
– skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti;
– skrbijo za mladinsko infrastrukturo;
– zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;
– nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;
– razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja;
– sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in
– dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA 
10. člen 
(sofinanciranje Mladinskega sveta) 
Občina sofinancira delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta. Sredstva se v občinskem proračunu zagotovijo na posebni postavki. Mladinski svet o svojem delovanju in realizaciji programa dela vsako leto pripravi poročilo in poroča županu, Občinskemu svetu, ter Komisiji za mladinska vprašanja.
11. člen 
(sofinanciranje programov Mladinskih centrov) 
Občina sofinancira programe mladinskih centrov na podlagi javnega razpisa. Sredstva za ta namen se v občinskem proračunu zagotovijo na posebni postavki. Mladinski centri o svojem delovanju in realizaciji programa dela vsako leto pripravijo poročilo in poročajo županu, Občinskemu svetu, ter Komisiji za mladinska vprašanja.
12. člen 
(mladinska infrastruktura) 
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za mladinsko infrastrukturo v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi.
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI 
13. člen 
(mnenje Mladinskega sveta lokalne skupnosti) 
Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu svetu ali Komisiji za mladinska vprašanja pred obravnavo posreduje nezavezujoče mnenje v zvezi z vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja.
14. člen 
(ustanovitev komisije za mladinska vprašanja) 
Za celovito obravnavo področij mladine in mladinskega sektorja v občini se ustanovi Komisija za mladinska vprašanja (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisija je sestavljena iz 5 članov, in sicer iz dveh predstavnikov mladinskih organizacij ali organizacij za mlade v Občini Dol pri Ljubljani, in treh predstavnikov občine. Predloge za predstavnika mladinskih organizacij ali organizacij za mlade podajo mladinske organizacije in organizacije za mlade. Predstavnika občine predlaga občinska uprava oziroma župan. Člani komisije med sabo izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana.
Komisija lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča vsaj polovica članov. Svoje odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov.
Član komisije, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora ravnati skladno z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. Izločitev člana komisije zaradi dvoma o njegovi nepristranskosti, nasprotja interesov ali možnosti, da bi do njega prišlo, lahko zahteva tudi član komisije.
15. člen 
(naloge komisije) 
Komisija je posvetovalno telo župana, ki celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja in stališča ter podaja predloge županu in občinskemu svetu.
Komisija predvsem:
– skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike v občini;
– pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi programi, ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini;
– skrbi za pripravo lokalnega programa za mladino in spremlja njegovo izvajanje;
– sodeluje z občino in organizacijami v mladinskem sektorju;
– obravnava problematike mladih in pripravlja pobude za njihovo reševanje;
– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve;
– spremlja izvajanje mladinskega dela v občini;
– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.
16. člen 
(sodelovanje komisije v postopkih odločanja) 
Komisija obravnava predloge odločitev občinskih organov, ki vplivajo na delo in življenje mladih v občini. Za predloge odločitev, ki vplivajo na delo in življenje mladih, se štejejo vsi predlogi neposrednih odločitev o mladih v obliki splošnih pravnih aktov, drugih aktov ali sklepov, ki se navezujejo predvsem na mlade.
Pred sprejemom posamezne odločitve s strani ustreznega organa oziroma predlagatelja mora biti komisija o predlogih neposrednih odločitev o mladih pravočasno obveščena. Komisija nato na svoji seji obravnava predloge ter oblikuje mnenja in pripombe, ki jih posreduje občinskemu organu, pristojnemu za sprejem odločitve.
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO 
17. člen 
(pomen programa) 
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
18. člen 
(obdobje sprejemanja programa) 
Program se sprejema praviloma za obdobje petih let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja,
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje in uresničevanje programa,
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.
19. člen 
(področja programa) 
Področja, ki jih v okvirju področja mladinskega sektorja obravnava program so zlasti:
– mladinsko organiziranje;
– participacija mladih;
– neformalno izobraževanje mladih;
– zaposlovanje mladih;
– bivanjske razmere mladih;
– športna dejavnost mladih;
– prosti čas in družbeno koristne dejavnosti mladih;
– prostovoljstvo mladih;
– informiranje mladih;
– mobilnost in mednarodno povezovanje mladih;
– medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje.
20. člen 
(priprava in sprejem programa) 
Za pripravo programa skrbi Komisija za mladinska vprašanja v sodelovanju z občino in organizacijami v mladinskem sektorju.
Program na predlog župana sprejme občinski svet.
21. člen 
(sredstva za izvajanje programa) 
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za uresničevanje programa.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Program iz 17. člena tega odloka je potrebno sprejeti najkasneje v roku treh let od uveljavitve tega odloka.
23. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 605-0001/2022
Dol pri Ljubljani, dne 15. septembra 2022
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič