Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2879. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča, stran 8467.

  
Na podlagi 203. člena in drugega odstavka 204. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3, 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15, 61/18) in 55. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15, 61/18) je Občinski svet Občine Borovnica na 18. redni seji dne 8. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev nepremičnin z ID znaki:
– parcela 2006 1581/44, v približni izmeri 318 m2,
– parcela 2006 1581/77, v približni izmeri 712,43 m2,
– parcela 2006 1581/76, v približni izmeri 197 m2,
– parcela 2006 1581/74, v približni izmeri 98 m2,
– parcela 2006 1581/71, v približni izmeri 417 m2,
– parcela 2006 1581/65, v približni izmeri 88 m2,
– parcela 2006 1581/64, v približni izmeri 177,77 m2,
– parcela 2006 1581/31,
ki so v lasti fizičnih oseb in obsegajo izgradnjo primarnega vodovoda Prušnica – VH Borovnica in sekundarnega vodovodnega omrežja Koti.
2. člen 
Občina Borovnica potrebuje nepremičnino iz 1. člena tega sklepa za gradnjo primarnega vodovoda Prušnica – VH Borovnica in sekundarnega vodovodnega omrežja Koti. Gradnja in potek trase primarnega in sekundarnega vodovoda sta razvidna iz projekta »Primarni vodovod Prušnica – VH Borovnica, Sekundarno vodovodno omrežje Koti«, izdelanega decembra 2020, pripravljenega s strani RCI – Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje. Izvedba navedenega projekta bo zagotovila kvalitetno oskrbo s pitno vodo na območju Občine Borovnica. Gradnja vodovodov je takšne vrste gradnja gospodarske infrastrukture je v javno korist, ki zagotavlja uravnotežen trajnostni razvoj območja z vplivom na razvoj celotne regije ter na njeno gospodarsko uspešnost. Zagotavlja se večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo, ohranja se poseljenost, ohranjajo se delovna mesta.
3. člen 
Občinski svet Občine Borovnica pooblašča Petra Črnilogarja, podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana, da pri pristojni upravni enoti, v skladu z 206. in 209. členom ZUreP-3, vloži zahtevo za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč na nepremičnini, navedeni v 1. členu tega sklepa.
4. člen 
Če bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
5. člen 
Ta sklep začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-0046/2022-2
Borovnica, dne 8. septembra 2022
Podžupan 
Občine Borovnica 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Peter Črnilogar 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti