Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2878. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča, stran 8466.

  
Na podlagi 203. člena in drugega odstavka 204. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3, 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15, 61/18) in 55. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 24/15, 61/18) je Občinski svet Občine Borovnica na 18. redni seji dne 8. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev nepremičnine z ID znakom: parcela 2006 1856/3, ki je v lasti fizičnih oseb in obsega izgradnjo novega javnega vodovoda na območju Borovnica – Pako (dvocevni sistem) v treh vodovodnih odsekih V1, V2 in V3, pri čemer sta odseka V1 in V3 napajalna odseka za oskrbo naselij s pitno vodo, odsek V2 pa je cevovod, po katerem se polni obstoječ vodohran.
2. člen 
Občina Borovnica potrebuje nepremičnino iz 1. člena tega sklepa za gradnjo novega javnega vodovoda na območju Borovnica – Pako (dvocevni sistem) v treh vodovodnih odsekih V1, V2 in V3, pri čemer sta odseka V1 in V3 napajalna odseka za oskrbo naselij s pitno vodo, odsek V2 pa je cevovod, po katerem se polni obstoječ vodohran. Gradnja in potek trase vodovoda sta razvidna iz PZI projektne dokumentacije št. VN-BP-6/19 (Vodovod Borovnica – Pako), z datumom izdelave 10. 1. 2021, s strani Mirana Komaca s.p. Gradnja vodovoda je takšne vrste gradnja gospodarske infrastrukture, ki je v javno korist in bo pripomogla k izboljšanju komunalne opremljenosti zemljišč in naselij na območju Občine Borovnica.
3. člen 
Občinski svet Občine Borovnica pooblašča Petra Črnilogarja, podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana, da pri pristojni upravni enoti, v skladu s 206. in 209. členom ZUreP-3, vloži zahtevo za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč na nepremičnini, navedeni v 1. členu tega sklepa.
4. člen 
Če bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
5. člen 
Ta sklep začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-0021/2022-7
Borovnica, dne 8. septembra 2022
Podžupan 
Občine Borovnica 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Peter Črnilogar