Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2873. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Bistrica ob Sotli, stran 8458.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) ter 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 23. redni seji dne 16. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Bistrica ob Sotli 
1. člen 
S tem sklepom se določajo upravičenci, pogoji in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Bistrica ob Sotli.
V tem sklepu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
3. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov iz tega člena ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo, ki ga morajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana dostaviti občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
4. člen 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli v roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2018-23-1
Bistrica ob Sotli, dne 16. septembra 2022
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti