Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 122

Uradni list RS, št. 122 z dne 23. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022


2871. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 8455.

  
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN), 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17, 26/17, 8/19 in 44/21) ter tretje alineje prvega odstavka 38. in prve alineje prvega odstavka 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18, 75/19, 28/21, 115/21 in 186/21) sta Senat Univerze na Primorskem na svoji 31. redni seji, dne 21. 9. 2022 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na svoji 23. redni seji dne 22. 9. 2022 v enakem besedilu sprejela
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Univerze na Primorskem 
1. člen 
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18, 75/19, 28/21, 115/21 in 186/21) se besedilo prve alineje prvega odstavka 187. člena nadomesti z besedilom »stroške za študij (prispevki za informacijski sistem, članarino za knjižnico idr.)«.
V drugi alineji se besedo v oklepaju »itd.« nadomesti z besedo »idr.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Splošni akti univerze in članic se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku treh mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
3. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/22
Prof. dr. Klavdija Kutnar 
rektorica Univerze na Primorskem 
predsednica Senata Univerze na Primorskem 
 
Po pooblastilu 
št. 1143-110/2019 z dne 23. 11. 2019 
prof. dr. Štefko Miklavič
Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler 
predsednik 
Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem