Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 74

Uradni list RS, št. 74 z dne 27. 5. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022


1728. Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, stran 5501.

  
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena in prvega odstavka 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), tretjega odstavka 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 16. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja 
I. 
Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) zagotavlja izredno pomoč po Stanovanjskem zakonu uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, vključno s stanovanjskimi stavbami za posebne namene, katerih najemniki so nevladne in v posameznih primerih vladne organizacije, ker njihovi člani – uporabniki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojnega bivanja, pod pogojem, da ti uporabniki niso vključeni:
– v organizirane oblike bivanja, subvencionirane s strani države in MOL preko drugih programov ali
– v programe, ki imajo pridobljene koncesije s strani države, in ne bivajo v javnih zavodih.
II. 
Izredno pomoč se odobri po predhodni pridobitvi mnenja oddelka Mestne uprave MOL, pristojnega za socialno varstvo. Uporabnik mora izpolnjevati pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.
III. 
Izredna pomoč se odobri največ do višine kot znaša subvencija neprofitne najemnine.
IV. 
Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja (Uradni list RS, št. 106/11).
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2022-2
Ljubljana, dne 16. maja 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti