Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 196

Uradni list RS, št. 196 z dne 17. 12. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021


3953. Odlok o spremembah proračuna za leto 2022, stran 12474.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 22. redni seji dne 16. decembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah proračuna za leto 2022 
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/podskupina kontov
Spremembe proračuna 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
24.845.960,73
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.432.384,48
70 
DAVČNI PRIHODKI
12.772.035,00
 
700 Davki na dohodek in dobiček
11.273.569,00
 
703 Davki na premoženje
1.143.630,00
 
704 Domači davki na blago in storitve 
354.836,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.660.349,48
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.207.261,48
 
711 Takse in pristojbine
15.000,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
40.800,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
99.500,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
297.788,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
507.000,00
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.000,00
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
506.000,00
73 
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
8.906.576,25
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.301.608,08
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
2.604.968,17
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
 
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
31.951.062,81
40 
TEKOČI ODHODKI
5.609.529,89
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.614.961,92
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
246.035,00
 
402 Izdatki za blago in storitve
3.553.532,97
 
403 Plačila domačih obresti
75.000,00
 
409 Rezerve
120.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
7.417.677,95
 
410 Subvencije
311.200,00
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.758.400,00
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
474.530,00
 
413 Drugi tekoči domači transferi
2.873.547,95
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
18.598.854,97
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
18.598.854,97
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
325.000,00
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
325.000,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–7.105.102,08
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
90.404,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
90.404,00
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
90.404,00
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
4.500.000,00
50 
ZADOLŽEVANJE
4.500.000,00
 
500 Domače zadolževanje
4.500.000,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.809.725,92
55 
ODPLAČILA DOLGA
1.809.725,92
550 Odplačilo domačega dolga
1.809.725,92
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–4.505.232,00
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.690.274,08
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
7.105.102,08
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
4.505.232,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/. Proračun Občine Kočevje za leto 2022 se določa v višini 33.851.192,73 EUR.«
2. člen 
V 15. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun 2022 lahko zadolži do višine 4.500.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2021-4
Kočevje, dne 16. decembra 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti