Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 56

Uradni list RS, št. 56 z dne 9. 7. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 56/2024 z dne 9. 7. 2024


1995. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški center Republike Slovenije, stran 5287.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in 6. člena ter šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški center Republike Slovenije 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(namen ustanovitve) 
Javni zavod Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: center) se ustanovi za opravljanje dejavnosti in nalog, potrebnih za razvoj, uveljavljanje in izvajanje izobraževanja odraslih, da pospešuje izobraževanje teh in ustvarja strokovne podlage za njegovo sistemsko urejanje.
II. STATUSNE DOLOČBE 
2. člen 
(ustanoviteljstvo) 
(1) Ustanovitelj centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Center je pravni naslednik javnega zavoda Andragoški center Republike Slovenije, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91-I, 12/99 in 76/08).
3. člen 
(ime in sedež centra) 
(1) Ime centra: Andragoški center Republike Slovenije.
(2) Ime centra v angleškem jeziku: Slovenian Institute for Adult Education.
(3) Skrajšano ime in kratica: Andragoški center Slovenije, ACS.
(4) Sedež centra: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov centra: Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana.
4. člen 
(pečat in znak centra) 
(1) Center ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež centra.
(2) Znak in grafična oblika imena centra se določita s statutom.
III. DEJAVNOST CENTRA 
5. člen 
(javna služba) 
(1) Center v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, opravlja dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba, na teh področjih:
1. M/72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
2. M/72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
3. O/84.110 – Splošna dejavnost javne uprave,
4. P/85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
5. P/85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
6. R/91.011 – Dejavnost knjižnic.
(2) Naloge centra v okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka so:
1. pripravlja strokovne podlage za razvoj izobraževanja odraslih in njegovo sistemsko urejanje;
2. pripravlja strokovne podlage za spremljanje ter ocenjevanje stanja in razvoja izobraževanja odraslih v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti družbe, kakovosti in mednarodne primerljivosti in ustrezne ukrepe za pospeševanje izobraževanja odraslih;
3. razvija in uvaja projekte za pospeševanje izobraževanja odraslih, širjenje izobraževalnih možnosti prebivalcev in dvig kakovosti izobraževanja odraslih;
4. opravlja naloge, povezane s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih;
5. izvaja evalvacije in spremljanja;
6. opravlja raziskovalno in razvojno ter drugo strokovno delo na področju izobraževanja odraslih;
7. razvija in strokovno podpira izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba;
8. razvija in uvaja nove andragoške pristope ter programe usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev in drugih izobraževalcev odraslih, ki pri svojem delu potrebujejo andragoško usposobljenost, ter skrbi za IKT-podporo usposabljanju in izpopolnjevanju;
9. pripravlja strokovne podlage ter razvija notranje in zunanje pristope za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih, nudi usposabljanje, svetovanje in strokovno pomoč organizacijam za izobraževanje odraslih pri razvoju njihovih notranjih sistemov kakovosti;
10. opravlja svetovalno delo in nudi strokovno pomoč organizacijam na področju izobraževanja odraslih, andragoškim delavcem in pristojnim upravnim organom;
11. razvija metodologijo za pripravo programov za izobraževanje odraslih;
12. širi zavest o pomenu učenja v vseh življenjskih obdobjih in njegovi prisotnosti v vseh življenjskih okoliščinah;
13. spodbuja vedoželjnost in pozitivno naravnanost do učenja in prispeva k večji vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje;
14. obvešča domačo in tujo javnost o dejavnostih in dosežkih na področju izobraževanja odraslih;
15. zbira, obdeluje in širi informacije o izobraževalni ponudbi in njenih izvajalcih;
16. opravlja knjižnično-dokumentacijsko dejavnost ter vzdržuje programoteko in mediateko na področju izobraževanja odraslih;
17. pripravlja ter izdaja publikacije in druga multimedijska gradiva za izobraževanje odraslih;
18. razvija in vzdržuje informacijski sistem ter izvaja druge infrastrukturne dejavnosti, potrebne za razvoj izobraževanja odraslih, in
19. pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.
(3) Center pri opravljanju svojih nalog sodeluje s podobnimi organizacijami doma in v tujini.
6. člen 
(druge dejavnosti) 
(1) Druge dejavnosti, namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je ustanovljen center ali jih opravlja zaradi gospodarne rabe premoženja, ki ga ima v uporabi ali upravljanju, so določene v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Center lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če z njenim izvajanjem zagotavlja najmanj pokritje vseh odhodkov, povezanih s to dejavnostjo.
IV. NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN ORGANI CENTRA 
7. člen 
(notranja organiziranost) 
(1) Za izvajanje nalog iz 5. člena tega sklepa se v centru organizirajo ta središča:
1. središče za raziskovanje in razvoj;
2. središče za svetovanje in vrednotenje;
3. središče za kakovost in izobraževanje;
4. središče za obveščanje in ozaveščanje;
5. središče skupnih služb;
6. druga središča, ki jih center ustanovi v soglasju z ustanoviteljem.
(2) V središču za raziskovanje in razvoj se lahko organizira raziskovalna enota, ki opravlja temeljne, aplikativne in razvojne raziskave na področju izobraževanja in učenja odraslih. Organizira se kot samostojna obračunska enota v skladu s predpisi, ki urejajo raziskovalno dejavnost.
(3) Podrobnejša organiziranost centra se določi s statutom.
8. člen 
(organi) 
(1) Organi centra so:
1. svet centra;
2. direktor;
3. strokovni svet.
(2) Center ima lahko tudi druge organe za posamezna strokovna področja, ki jih določi s statutom.
9. člen 
(sestava sveta centra) 
Center upravlja svet centra, ki ga sestavlja devet članov, od katerih:
1. tri predstavnike ustanovitelja imenuje vlada, od tega enega na predlog ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in enega na predlog ministrstva, pristojnega za delo;
2. enega predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje javna mreža organizacij za izobraževanje odraslih, dva predstavnika s področja andragogike in pedagogike pa Rektorska konferenca Republike Slovenije;
3. tri predstavnike delavcev izvolijo delavci centra na neposrednih in tajnih volitvah.
10. člen 
(imenovanje predstavnikov ustanovitelja) 
(1) Predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada, se izberejo na podlagi javnih pozivov, ki jih na svojem spletišču objavijo ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, ministrstvo, pristojno za znanost, in ministrstvo, pristojno za delo. Kot prednostno merilo za izbiro kandidatov se v javnem pozivu, ki ga ministrstva objavijo na svojem spletišču, določi, da je kandidat strokovnjak s področja javne službe, ki jo izvaja center, ali upravljanja javnih zavodov. Kandidat za predstavnika ustanovitelja v svetu centra je lahko član v največ treh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb, v katerih pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje vlada. Če je kandidat za predstavnika ustanovitelja javni uslužbenec, zaposlen v državnem organu, je lahko član v največ dveh organih nadzora pravnih oseb, v katerih pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje vlada. Podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, se lahko določijo v javnem pozivu.
(2) Po končanih javnih pozivih iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za znanost, in ministrstvo, pristojno za delo, predložita podatke o izbranih kandidatih ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, ki pripravi skupni predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svetu centra in ga predloži v odločanje vladi.
(3) Če se na javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje sveta centra, ministrstva iz prvega odstavka tega člena vladi predlagajo v imenovanje kandidate brez ponovljenega javnega poziva. V tem primeru ministrstvo, pristojno za znanost, in ministrstvo, pristojno za delo, svoja predloga kandidata predložita ministrstvu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje, ki pripravi skupni predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svetu centra in ga predloži v odločanje vladi.
11. člen 
(odgovornost članov sveta centra in sodelovanje predstavnikov ustanovitelja z ministrstvom) 
(1) Pred imenovanjem so člani sveta centra, ki so predstavniki ustanovitelja, opozorjeni, da za svoje delo odgovarjajo v skladu s splošnimi pravili o civilni in kazenski odgovornosti.
(2) Ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, zagotovi članom sveta centra, ki so predstavniki ustanovitelja, vsaj enkrat letno usposabljanje v obliki predložitve gradiva o zakonodaji s področja javnih zavodov, sistemu upravljanja in financiranju javnih zavodov. To ministrstva objavijo tudi na svojih spletnih straneh, kjer člane sveta centra, ki so predstavniki ustanovitelja, obveščajo tudi o drugih aktualnih temah.
(3) Člani sveta centra, ki so predstavniki ustanovitelja, obveščajo pristojno ministrstvo o sklicu in dnevnem redu seje sveta centra ter sprejetih sklepih.
12. člen 
(redne volitve predstavnikov delavcev) 
(1) Delavci centra volijo svoje predstavnike z enotne volilne liste. Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v centru razen direktorja.
(2) Svet centra tekočega sklica sprejme sklep o razpisu volitev predstavnika zaposlenih v svet centra, imenuje volilno komisijo in razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet centra.
(3) Podrobnejša pravila glede volitev, nadomestnih volitev in predčasnih razrešitev predstavnikov delavcev se določijo s statutom.
13. člen 
(mandat in konstituiranje sveta centra) 
(1) Mandat sveta centra traja štiri leta. Člani sveta centra so po poteku tega lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
(2) Svet centra se konstituira, ko je imenovana ali izvoljena večina članov in se je iztekel mandat sveta prejšnjega sklica. Svetu centra začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil imenovan ali izvoljen posamezen član. Članu sveta, ki je bil imenovan ali izvoljen po konstituiranju sveta centra, se izteče mandat, ko se izteče tekoči mandat sveta centra.
(3) Konstitutivno sejo sveta centra skliče direktor v 30 dneh od izpolnitve pogojev za konstituiranje sveta centra. Člani sveta centra na konstitutivni seji med seboj izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
14. člen 
(odločanje sveta centra) 
(1) Svet centra odloča z večino glasov vseh članov. Praviloma glasuje javno, tajno pa o zadevah, za katere tako določa poslovnik sveta centra, in posameznih zadevah, za katere se tak način glasovanja določi na posamezni seji sveta centra.
(2) Svet centra lahko določi podrobnejša pravila za svoje delovanje s poslovnikom.
15. člen 
(predčasno prenehanje mandata članom sveta centra) 
(1) Članu sveta centra preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan ali izvoljen, če:
1. je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu centra;
2. odstopi;
3. izgubi status, v katerem je izvoljen, ali
4. je razrešen.
(2) Svet centra na podlagi obvestila organa, pristojnega za imenovanje, da je imenovani član razrešen, pisne odstopne izjave člana ali poročila volilne komisije o izidu glasovanja o razrešitvi ali ugotovitve teh dejstev sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana v svetu centra in dnevu prenehanja.
16. člen 
(postopek imenovanja in volitev nadomestnih članov sveta centra) 
(1) Ko svet centra ugotovi, da je članu sveta centra prenehal mandat, v osmih dneh razpiše nadomestne volitve, če preneha mandat predstavniku delavcev.
(2) Če preneha mandat predstavniku ustanovitelja, direktor o tem takoj obvesti ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, in ga pozove, naj izpelje postopek imenovanja nadomestnega člana.
(3) Če preneha mandat predstavniku uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, direktor takoj o tem obvesti organ, pristojen za imenovanje, in ga pozove, naj izpelje postopek imenovanja nadomestnega člana.
(4) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa, ki se nanašajo na redne volitve.
(5) Ne glede na prvi drugi in tretji odstavek tega člena nadomestnih volitev oziroma imenovanj ni treba izvesti, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov sveta centra in je do izteka mandata sveta centra manj kot šest mesecev.
17. člen 
(pristojnosti sveta centra) 
(1) Svet centra:
1. sprejema statut in splošne akte centra, če za njihovo sprejetje ni pristojen direktor;
2. s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja centra na podlagi izvedenega javnega razpisa;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt ter poročilo o njuni uresničitvi in razvojni program centra;
4. sprejme poročilo o samoevalvaciji centra;
5. daje mnenje ali soglasje k predlogu akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v skladu s tem sklepom in
6. odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s predpisi ali tem sklepom.
(2) Svet centra mora k statutu pridobiti soglasje ustanovitelja, k letnemu programu dela, finančnemu načrtu in poročilu o njunem izvrševanju pa soglasje ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje.
18. člen 
(direktor) 
(1) Direktor je poslovodni organ centra.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja center ter je odgovoren za zakonitost njegovega poslovanja. Opravlja te naloge:
1. skrbi in odgovarja za izvajanje obveznosti centra, določenih z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti centra;
2. načrtuje, organizira in vodi poslovanje centra;
3. pripravlja program dela in finančni načrt ter poročila o njunem uresničevanju in jih predlaga v sprejetje svetu centra;
4. pripravlja program razvoja centra;
5. sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter druge interne splošne akte v okviru svojih pristojnosti;
6. poroča ustanovitelju in svetu centra o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje centra;
7. skrbi za izvrševanje sklepov sveta centra;
8. izvaja pristojnosti delodajalca s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
9. imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj z delovnega področja centra;
10. skrbi za promocijo centra;
11. skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami ter pristojnimi ministrstvi;
12. skrbi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji centra, ki je lahko del poročila o izvedbi letnega programa dela;
13. opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
(3) Pred sprejetjem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki pomeni povečanje potrebnih finančnih sredstev, mora direktor na podlagi predhodnega mnenja sveta centra pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje. Ministrstvo odloči o soglasju najpozneje v 30 dneh. Če ne odloči o soglasju v roku iz prejšnjega stavka, se šteje, da je soglasje dano.
(4) Če sprememba akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ne pomeni povečanja potrebnih finančnih sredstev, pridobi direktor pred sprejetjem akta soglasje sveta centra.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu centra in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Centru odgovarja za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim ali protipravnim ravnanjem.
(7) Direktor lahko za nadomeščanje v času svoje odsotnosti ali opravljanje določenih nalog iz drugega odstavka tega člena pisno pooblasti strokovnega delavca centra.
19. člen 
(imenovanje direktorja) 
(1) Direktorja imenuje svet centra s predhodnim soglasjem ustanovitelja na podlagi izvedenega javnega razpisa.
(2) Mandat direktorja traja pet let. Po izteku tega je lahko direktor ponovno imenovan.
(3) Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ali raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri vodstvenih delih;
3. ima organizacijske in vodstvene sposobnosti;
4. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo predpisi.
20. člen 
(razrešitev direktorja) 
(1) Direktor je lahko s predhodnim soglasjem ustanovitelja razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, če:
1. pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi akti centra ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov centra oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi;
2. s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči centru večjo škodo;
3. zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti centra;
4. nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih direktorju preneha delovno razmerje po samem zakonu, ali
5. sam zahteva razrešitev.
(2) Svet centra mora pred sprejetjem odločitve o razrešitvi na podlagi 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
21. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Če direktorju preneha funkcija pred iztekom mandata ali mu poteče mandat pred izbiro novega direktorja ali če ta ne nastopi funkcije, svet centra brez javnega razpisa in brez soglasja ustanovitelja imenuje vršilca dolžnosti direktorja. Za imenovanje tega se ne zahteva izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 19. člena tega sklepa razen pogoja izobrazbe.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja je lahko imenovan najdlje za eno leto.
22. člen 
(strokovni svet) 
(1) Strokovni svet je strokovni organ centra, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela centra, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja centra, daje svetu centra in direktorju mnenja in predloge glede organiziranosti dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge s tem sklepom oziroma statutom določene naloge. Oblikuje se tako, da so zastopane vse dejavnosti centra.
(2) Člane strokovnega sveta na predlog direktorja imenuje svet centra. Strokovni svet vodi predsednik, ki ga med seboj izberejo člani strokovnega sveta.
(3) Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve in trajanje mandata strokovnega sveta se določijo s statutom.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE CENTRA 
23. člen 
(ustanovitveno premoženje) 
Za opravljanje dejavnosti uporablja center premoženje v obsegu, ki ga je upravljal Andragoški center Republike Slovenije in izkazoval v bilanci na 31. decembra 2023.
24. člen 
(viri financiranja) 
(1) Dejavnosti centra se financirajo iz državnega proračuna, s prodajo storitev in blaga na trgu, iz donacij in drugih virov.
(2) Center posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
25. člen 
(financiranje dejavnosti) 
(1) Ustanovitelj zagotavlja centru sredstva za opravljanje nalog javne službe iz 5. člena tega sklepa v skladu s predpisi ter splošnimi in posamičnimi izvršilnimi akti pristojnih organov.
(2) Obseg in višina sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja centru iz državnega proračuna za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka, se določita z letno pogodbo o financiranju, ki jo center sklene z ministrstvom, pristojnim za vzgojo in izobraževanje, in ministrstvom, pristojnim za delo, upoštevaje resorno pristojnost ministrstva za določeno nalogo.
(3) Center prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
26. člen 
(uporaba in upravljanje stvarnega premoženja) 
Center s stvarnim premoženjem ustanovitelja, ki ga ima v uporabi ali upravljanju, ravna s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države.
27. člen 
(obseg odgovornosti centra) 
(1) Center je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
(2) Za obveznosti iz drugih dejavnosti jamči center s prihodki iz lastne dejavnosti.
28. člen 
(obseg odgovornosti ustanovitelja) 
(1) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti centra, povezane z izvajanjem javne službe, do višine sredstev, ki jih zagotavlja centru v skladu s 25. členom tega sklepa.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti centra iz drugih dejavnosti, ki jih ta opravlja za druge naročnike ali izvajanja tržne dejavnosti.
29. člen 
(poraba presežka prihodkov in kritje primanjkljaja) 
(1) Način kritja presežka odhodkov nad prihodki ali porabe presežka prihodkov nad odhodki določi center v svojem letnem finančnem načrtu, za katerega mora pridobiti soglasje v skladu s predpisi.
(2) Pri odločanju o kritju presežka odhodkov nad prihodki ali porabi presežka prihodkov nad odhodki se upoštevajo zakon, ki ureja javne finance, zakon, ki ureja fiskalno pravilo, in drugi predpisi.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem sklepom, center uporablja za namen, določen v aktih njegovega poslovanja, v skladu s predpisi.
30. člen 
(nadzor nad delom) 
(1) Delo centra nadzirata ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, in ministrstvo, pristojno za delo, vsako na svojem vsebinskem področju.
(2) Finančno poslovanje centra nadzirata ministrstvo, pristojno za finance, in Računsko sodišče Republike Slovenije.
31. člen 
(pooblastila v pravnem prometu) 
(1) Center samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, določenih s tem sklepom.
(2) Center mora pred sklenitvijo pravnega posla o brezplačni pridobitvi stvarnega premoženja pridobiti soglasje ustanovitelja.
32. člen 
(vodenje računovodskih evidenc in poslovne dokumentacije) 
(1) Center vodi poslovne knjige ter izdela letna poročila in druga finančna poročila v skladu s predpisi o računovodstvu in finančnem poslovanju pravnih oseb javnega prava in navodili pristojnih organov ustanovitelja.
(2) Center pripravi letna poročila o izvajanju dejavnosti v skladu s predpisi ali izvršilnimi akti pristojnih organov in jih predloži pristojnim organom ustanovitelja.
(3) Center vodi računovodske evidence in izdela letna poročila o finančnem poslovanju v skladu s predpisi o računovodstvu in finančnem poslovanju pravnih oseb javnega prava in navodili ustanovitelja.
VI. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST 
33. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo centra je javno. Javnost o njegovem delu obvešča direktor ali oseba, ki jo ta pooblasti.
(2) Javnost dela centra se zagotavlja s poročili, ki jih center javno objavi. O posameznih zadevah v javnem interesu center obvešča javnost sproti.
34. člen 
(varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov) 
(1) Direktor in drugi delavci ter člani organov centra morajo varovati listine in podatke, do katerih imajo dostop ali so z njimi seznanjeni in ki so določeni za poslovno skrivnost ali vsebujejo osebne podatke, v skladu s predpisi.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja ali članstva v organu.
(3) Za poslovno skrivnost se štejejo podatki in dokumenti, ki:
1. so z zakonom in drugimi predpisi določeni kot poslovna skrivnost;
2. jih pristojni organ centra določi kot poslovno skrivnost v skladu s predpisi;
3. jih kot poslovno skrivnost centru pošlje ali sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
(4) Dokumente, ki vsebujejo informacijo javnega značaja, predloži prosilcu v skladu s predpisi direktor ali oseba, ki jo ta pooblasti.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
35. člen 
(tekoči mandati organov centra) 
Tekoči mandati organov centra se nadaljujejo do izteka.
36. člen 
(veljavnost splošnih aktov) 
Center uskladi splošne akte centra z določbami tega sklepa v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
37. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Odlok o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91-I, 12/99 in 76/08).
38. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-166/2024
Ljubljana, dne 4. julija 2024
EVA 2023-3350-0060
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti