Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 56

Uradni list RS, št. 56 z dne 9. 7. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 56/2024 z dne 9. 7. 2024


1994. Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, stran 5269.

  
Na podlagi prvega odstavka 97. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga državnega prostorskega načrta) 
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 57/12 – ZPNačrt-B, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 57/12 – ZPNačrt-B, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) sprejme državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 969.
(3) Državni prostorski načrt je marca 2024 pod številko projekta 7440 izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Ljubljana.
2. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapno izvedbo prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Kočevje in Črnomelj.
(3) Za ta državni prostorski načrt sta bila izvedena postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
(4) Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje. Pridobljena je odločba št. 35409-28/2012/67 z dne 19. avgusta 2016.
(5) Oznake, navedene v 3., 4., 5., 6., 10., 15., 18., 20., 21., 22., 23., 31. in 32. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta. Oznake stojnih mest za načrtovani daljnovod 110 kV-daljnovod Kočevje–Črnomelj so sestavljene iz okrajšave SM in zaporedne številke stojnega mesta. Za obstoječi daljnovod DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj se tej oznaki na koncu doda še okrajšava (HC).
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 
(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
 gradnja nadzemnega daljnovoda 2 x 110 kV med razdelilno transformatorsko postajo (v nadaljnjem besedilu: RTP) Kočevje in RTP Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: 110 kV-daljnovod Kočevje–Črnomelj), ki obsega gradnjo nadzemnega voda dolžine približno 34,5 kilometrov s 135 stojnimi mesti (v nadaljnjem besedilu: SM);
– prestavitev obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med stojnim mestom SM112 (HC) in SM119 (HC) v skupni dolžini približno 1,6 kilometra;
– prestavitev obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med stojnim mestom SM123 (HC) in RTP Črnomelj v skupni dolžini približno 560 metrov;
– odstranitev obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med stojnim mestom SM112 (HC) in RTP Črnomelj v skupni dolžini približno 3,7 kilometra, vključno s stebri SM113 (HC) do SM126 (HC) in vodniki ter drugo elektroenergetsko opremo med njimi;
– prilagoditev obstoječih in dograditev novih objektov, vodov in naprav v RTP Kočevje za potrebe vključevanja 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj v elektroenergetsko omrežje;
– prilagoditev obstoječih in dograditev novih objektov, vodov in naprav v RTP Črnomelj za potrebe vključevanja 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj v elektroenergetsko omrežje;
– izvedba selektivnih gozdnih posekov ter ureditev gozdnega roba in po končani gradnji zasaditev nadomestne vegetacije;
– izvedba vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev: ureditev dostopnih poti za gradnjo in ureditev delovnih površin.
(2) Gradnja nadzemnih vodov zajema postavitev stebrov in napenjanje vodnikov ter ureditev ozemljitev in optičnih elektronskih komunikacijskih povezav.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
4. člen 
(območje državnega prostorskega načrta) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. 1534 Petrova vas: 3628/1, 3632/1, 3632/2, 3632/4, 3701, 3702, 3704, 3705, 3709, 3711/1, 3711/2, 3727, 3728, 3730, 3731, 3732, 3733, 3735, 3737, 3777/1, 3777/2, 3779, 4366/1, 4366/2, 4375, 4378, 4379, 4385/1, 4385/2, 4385/3, 4385/4, 4612/2, 4614, 4616, 4617/4, 4619, 4620/1, 4638/8;
– k. o. 1535 Črnomelj: 1058/33, 1058/37, 1058/39, 1058/43;
– k. o. 1536 Talčji Vrh: 130, 131, 132, 133, 134, *211, *367, *368, 541/2, 542/1, 542/2, 549, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 566/1, 566/2, 569, 572, 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 574, 585, 586, 587, 588, 589/1, 589/2, 589/3, 590/1, 590/2, 590/3, 590/4, 591, 592, 593, 594, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 599/6, 600, 603/2, 604, 605/1, 605/2, 606/1, 606/2, 607/1, 609/1, 609/2, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617/1, 617/2, 618, 619, 621, 623, 624, 626, 630, 633/1, 633/2, 638/2, 649/2, 650, 651, 652/1, 652/2, 652/3, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 655/1, 655/2, 656, 662, 663, 664, 665, 666, 702/2, 708, 709, 746/5, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 1118/2, 1121, 1124, 1125, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1177, 1178, 1181, 1183, 1185, 1186, 1189, 1191, 1193, 1249, 1250, 1251/1, 1251/2, 1251/3, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/50, 1258/51, 1258/52, 1258/53, 1258/54, 1258/55, 1258/56, 1258/57, 1258/58, 1258/59, 1258/62, 1258/66, 1258/67, 1258/68, 1258/69, 1258/70, 1258/73, 1258/89, 1258/90, 1258/92, 1258/93, 1258/95, 1258/96, 1258/97, 1258/100, 1258/101, 1258/102, 1258/103, 1258/105, 1258/106, 1258/107, 1261/27, 1261/28, 1261/29, 1261/30, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1262/5, 1262/6, 1262/10, 1262/11, 1262/12, 1262/13, 1262/15, 1262/16, 1262/19, 1262/20, 1262/26, 1262/28, 1262/30, 1263/1, 1263/2, 1264/1, 1750/3, 1750/5, 1757/1, 1757/3, 1757/4, 1758/1, 1759/3, 1759/4, 1759/5, 1760/5, 1760/10, 1762, 1763/1, 1763/4, 1821/1, 1821/2, 1821/5, 1834, 1840, 1841, 1846, 1850, 1864, 1866, 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 1873, 1875, 1877, 1880/1, 1880/2, 1881, 1882, 1883/1, 1883/8, 1883/9, 1883/12, 1883/15, 1884, 1885, 1886/2, 1889/1, 1889/2, 1889/3, 1891, 1893/1, 1893/5, 1893/9, 2548, 2550, 2722, 2723, 2727, 2728, 2729, 2730/1, 2730/2, 2731/1, 2731/2, 2733/1, 2733/2, 2734/1, 2734/2, 2735/1, 2735/2, 2736, 2738/2, 2738/3, 2738/4, 2738/6, 2738/7, 2738/8, 2738/9, 2739/1, 2739/2, 2739/3, 2739/6, 2739/7, 2739/8, 2739/9, 2739/10, 2739/11, 2739/12, 2739/13, 2739/14, 2739/15, 2739/16, 2739/17, 2739/18, 2739/19, 2739/20, 2740/1, 2740/2, 2740/3, 2740/4, 2740/7, 2745/5, 2745/15, 2745/16, 2748/1, 2748/2, 2749, 2750/1, 2750/2, 2753, 2754/2, 2760, 2761/2, 2763, 2764, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2766/2, 2766/3, 2767/1, 2772, 2773, 2774/1, 2774/2, 2775, 2779/4, 2779/5, 2780/1, 2780/2, 2792, 2793/1, 2794, 2811, 2813, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821/2, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2837, 2838, 2839, 2840/1, 2840/2, 2841, 2851, 2852, 2853, 2854/1, 2854/2, 2855, 2856, 2857/1, 2876, 2877, 2878, 2879/1, 2879/2, 2880/1, 2880/2, 2881, 2882/1, 2883/2, 2884, 2885, 2887, 2888/1, 2890/1, 2890/2, 2890/3, 2891, 2892/1, 2892/2, 2892/3, 2901, 2903/1, 2903/2, 2904, 2905, 2906/1, 2906/2, 2907/1, 2907/2, 2908/1, 2908/2, 2909/1, 2909/2, 2911, 2912/1, 2912/2, 2913, 2914, 2915, 2919/1, 2919/3, 2920/1, 2945, 3309, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/7, 3311/1, 3311/2, 3312, 3313/1, 3313/2, 3313/3, 3313/5, 3313/6, 3313/7, 3313/8, 3313/9, 3313/10, 3314, 3315, 3316/6, 3316/7, 3674/5, 3675, 3676, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698/1, 3698/2, 3699, 3700, 3701, 3704, 3705, 3708/2, 3709, 3710, 3713/1, 3713/2, 3713/3, 3714, 3715, 3716/1, 3716/2, 3717/1, 3717/2, 3718, 3719, 3720, 3721/1, 3782, 3783, 3786, 3788, 3796, 3798, 3799, 3802/1, 3810, 3811, 3812, 3813/1, 3818/2, 3818/3, 3822/2, 3834, 3835/1, 3835/2, 3836, 3837, 3838, 3839/1, 3839/2, 3841, 3842, 3843, 3845, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865/1, 3865/2, 3866, 3867, 3868, 3869, 5163, 5164, 5166/1, 5166/2, 5167, 5168, 5169/1, 5169/2, 5169/3, 5169/5, 5170/1, 5171/1, 5174/2, 5286/1, 5287, 5288/1, 5288/2, 5289, 5290/2, 5291/15, 5291/18, 5291/20, 5292/1, 5332, 5335/1, 5336, 5338, 5342/1, 5343, 5346/1, 5348/2, 5349/1, 5349/2, 5352, 5357, 5358, 5359, 5360, 5367, 5371, 5372, 5417/3, 5417/6;
– k. o. 1537 Bukova Gora: *55, *57, *62, *80/1, *80/3, 1289/2, 1290/2, 1292, 1293, 1294, 1295, 1449, 1451, 1452, 1453, 1458/1, 1458/2, 1459, 1460, 1461, 1464, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520/3, 1520/4, 1521, 1522, 1523/4, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1537/1, 1539, 1540, 1541, 1542, 1546, 1564, 1568, 1569, 1570, 1571, 1575, 1577, 1593, 1594, 1595, 1597, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872/1, 2046, 2048, 2057, 2274, 2279/1, 2279/2, 2280/2, 2280/3, 2280/4, 2281/1, 2281/2, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288/1, 2288/2, 2297, 2298, 2299, 2300, 2314/1, 2314/2, 2315, 2316, 2317, 2320, 2321, 2322, 2403, 2406, 2409/1, 2409/2, 2410, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2426, 2429, 2430, 2431, 2432, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455/1, 2455/2, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2480, 2483, 2550/34, 2550/35, 2550/36, 2550/37, 2550/42, 2648, 2649/1, 2698/1, 2698/2, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2734, 2736, 2778, 2779, 2780, 2783, 2786, 2787, 2789, 2793, 2794, 2795, 2801, 2802, 2811, 2812, 2819, 2821, 2834/1, 2837, 2844, 2846, 2858, 2859, 2862, 2866, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 3021/2, 3022, 3026, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3896/1, 3897, 3904/2, 3904/3, 3906/1, 3906/4, 3907/2, 3908/2, 3909/1, 3909/2, 3909/4, 3910/2, 3911/1, 3912, 3913, 3914, 3915, 3917;
– k. o. 1541 Loka: 79/2, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 82/3, 85, 86/1, 87, 93, 94, 99/1, 99/3, 99/4, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/8, 100/9, 142, 158, 159, 160, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2, 189/1, 190/2, 191, 192, 193, 205, 215, 218/3, 219/1, 222/1, 225/1, 228/1, 234, 239/1, 239/2, 241, 242/1, 242/2, 249, 250, 251, 252, 253, 259/1, 259/2, 262, 263, 264, 265, 268/1, 268/2, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 283, 284, *317, 2392/1, 2394, 2395;
– k. o. 1575 Stara Cerkev: 1058;
– k. o. 1577 Kočevje: 2207/5, 2207/24, 2207/25, 2207/26, 2207/27, 2207/28, 2207/29, 2207/30, 2207/35, 2208/2, 2208/3, 2209/6, 2209/9, 2209/10, 2210/1, 2210/2, 2210/3, 2211/65, 2211/66, 2211/67;
– k. o. 1578 Željne: 1/12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23/1, 24, 25, 26/1, 26/4, 31, 32/1, 84/7, 84/8, 84/12, 84/20, 159/6, 162/1, 162/2, 162/5, 162/6, 170/1, 170/2, 170/3, 170/5, 171/2, 172/1, 172/4, 172/6, 178/1, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/16, 181/1, 181/2, 181/4, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 184/3, 185/1, 185/2, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/12, 185/13, 186/5, 186/8, 187/4, 187/5, 187/6, 188/39, 188/44, 188/45, 188/46, 214/11, 310/1, 310/4, 310/5, 311, 313/4, 313/7, 313/8, 336/1, 336/2, 337, 340, 342/1, 342/3, 344, 345/1, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 347, 349/5, 349/6, 349/7, 349/8, 349/9, 350, 351/1, 351/2, 375/7, 375/8, 375/9, 375/10, 375/11, 375/19, 375/20, 375/21, 375/22, 375/23, 375/24, 375/25, 375/26, 375/27, 375/28, 375/30, 375/31, 375/32, 375/33, 375/34, 375/35, 377, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 379/2, 380, 381/1, 381/2, 383/11, 383/23, 383/24, 383/26, 393, 394/5, 394/7, 395, 396/1, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 397, 398/1, 398/2, 399/1, 399/6, 399/8, 399/9, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 400/5, 401, 402/1, 402/2, 403/1, 406/5, 407, 723/12, 723/21, 723/35, 723/36, 726, 727, 728/3, 728/7, 728/9, 728/10, 729/2, 730/5, 730/11, 730/12, 734/2, 734/3, 741, 770, 771;
– k. o. 1579 Rajhenav: 162, 167, 169, 170, 175/20, 183;
– k. o. 1580 Onek: 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 98/1, 98/2, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 148, 173, 174/1, 176, 177, 178, 182/27, 204/1, 217, 218, 257, 268, 274, 275, 277, 279;
– k. o. 1581 Livold: 4096, 4361, 4367, 4368, 4476;
– k. o. 1595 Kumrova vas: 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, *18, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 105, 106, 107, 108, 109/1, 111/2, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 207, 308/1, 314, 315/1, 325, 2706, 2708, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2720, 2721, 2732, 2733, 2734, 2774, 2808, 2810, 2811, 2819, 2820, 2821, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2844, 2845/7, 2845/8, 2845/9, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2897, 2898, 2900, 2901, 2974, 2975, 2980/1, 2980/2, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012;
– k. o. 1596 Brezje: 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 353/1, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 370, 523, 536, 537, 545, 562, 563, 564, 565, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579/1, 580, 581, 583, 586, 633/2, 694, 695, 696, 697, 706, 707, 708, 709, 714, 715/5, 716/2, 717/2, 718/1, 718/3, 721, 722, 723, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 734, 735/1, 736, 737, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 751, 766, 767, 774, 775, 776/1, 777/1, 779, 780/1, 780/3, 780/4, 781/1, 781/2, 781/4, 781/5, 782/1, 782/3, 782/4, 785, 786, 788, 789, 872, 873, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 887, 891/1, 892, 957, 958, 959, 961/1, 962/1, 963/1, 964/1, 967/2, 969, 971, 972, 975, 980, 982, 983, 984, 985, 987, 988, 989, 990, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 994/1, 994/2, 995, 997/1, 997/2, 998, 999, 1000, 1001, 1005/1, 1005/2, 1006, 1007, 1030, 1339, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1353, 1354, 1355, 1356, 1360, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1380, 1386/3, 1387, 1388, 1390, 1392, 1393, 1394, 1472, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2007, 2008/1, 2009/1, 2009/2, 2011/2, 2011/3, 2012, 2013, 2014, 2022, 2023, 2024/2, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2159, 2160, 2161/1, 2162/3, 2163, 2164, 2165, 2166/1, 2170/1, 2171/1, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189/1, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2212, 2213, 2320, 2321, 2325/1, 2325/2, 2328/1, 2331, 2332, 2333, 2448, 2454, 2456, 2457;
– k. o. 1598 Hrib: *69, 1064, 1065/1, 1065/2, 1066/2, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1091, 1233, 1234, 1248, 1249, 1250, 1251, 1259, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1269/1, 1269/2, 1270, 1271/2, 1340, 1341, 1342, 1343/1, 1344/1, 1345, 1350/1, 1351, 1352, 1353, 1354, 1357, 1399, 1402, 1403, 1404, 1405/1, 1406/1, 1407, 1429, 1430/1, 1431, 1432, 1433, 1434, 1500/1, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1514/1, 1515/3, 1515/4, 1516/2, 1528, 1529/2, 1530/1, 1530/2, 1531/2, 1532/2, 1802, 1895, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1897/1, 1897/2, 1897/3, 1902/1, 1903/1, 1904/1, 1905/1, 1906/1, 1906/2, 1907, 1908, 1914, 1915, 1916, 1920, 1921/1, 1921/2, 1922/2, 1929, 1931, 1933, 1934, 1935/1, 1935/2, 1936/1, 1937, 1938/2, 1940, 1941/1, 1942/1, 1943, 1948, 1970, 1971, 2013, 2016/6, 2016/11, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206/1, 2207, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221/1, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2274/1, 2274/2, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2292, 2295, 2296, 2297/1, 2297/2, 2298, 2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2362, 2363, 2364, 2367/2, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2411, 2412, 2413, 2415, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430/1, 2430/2, 2433, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2508, 2590, 2591, 2613, 2614, 2615, 2616, 2618, 2619, 2620, 2621/1, 2621/2, 2622, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652/1, 2652/2, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2665, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2702, 2707/1, 2708/1, 2710, 2771, 2772, 2773, 2774, 2776, 2777, 2778, 2780, 2781, 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2822/1, 2823/2, 2824/1, 2825/2, 2825/3, 2825/4, 2826/1, 2826/2, 2827, 2828/1, 2828/2, 2829/1, 2829/2, 2830, 2831, 2832/1, 2832/2, 2833/1, 2838, 2839, 2840, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2861, 2862, 2863, 2864, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 3201, 3203/1, 3203/2, 3206/1, 3207/1, 3208, 3211/4, 3220/2;
– k. o. 1599 Nemška Loka: 2712/3, 2714, 2715, 2729, 2734, 2745, 2746, 2747, 2748, 2750, 2751/1, 2751/3, 2751/4, 2751/5, 2751/6, 2752, 2766, 2767, 2768/1, 2776, 2905, 2906, 2907, 2908.
(2) Območja posameznih ureditev na območju državnega prostorskega načrta iz prvega odstavka tega člena obsegajo zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
1. Območje varovalnega pasu nadzemnega voda širine 15 metrov od osi nadzemnega voda obojestransko, ki vključuje nadzemni vod, stojna mesta, dostopne poti, območja selektivnega poseka vegetacije ter površine za ureditev nadomestne zasaditve in gozdnega roba v naslednjem pasu:
– k. o. 1534 Petrova vas: 3704, 3711/1, 3727, 3730, 3731, 3732, 3733, 3737, 4366/1, 4366/2, 4375, 4378, 4379, 4617/4, 4619, 4620/1, 4638/8;
– k. o. 1535 Črnomelj: 1058/33, 1058/39;
– k. o. 1536 Talčji Vrh: 130, 131, 132, 133, 134, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 569, 590/2, 590/3, 590/4, 591, 592, 593, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 599/6, 605/1, 605/2, 606/1, 606/2, 607/1, 609/1, 609/2, 610, 611, 612, 613, 617/1, 617/2, 618, 619, 621, 623, 624, 626, 630, 633/1, 650, 651, 652/1, 652/2, 652/3, 653/5, 653/6, 655/1, 655/2, 656, 662, 663, 664, 666, 702/2, 708, 709, 1125, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170/1, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1177, 1183, 1185, 1186, 1189, 1251/1, 1251/2, 1251/3, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/51, 1258/52, 1258/53, 1258/54, 1258/55, 1258/56, 1258/57, 1258/67, 1258/68, 1258/69, 1258/70, 1258/89, 1258/90, 1258/92, 1258/93, 1258/95, 1258/96, 1258/97, 1258/100, 1258/101, 1258/102, 1258/103, 1258/105, 1258/106, 1261/28, 1261/29, 1262/2, 1262/3, 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1880/1, 1880/2, 1881, 1882, 1883/8, 1883/9, 1883/15, 1884, 1889/1, 1889/2, 1889/3, 2729, 2730/1, 2730/2, 2734/1, 2734/2, 2738/4, 2738/6, 2738/7, 2738/9, 2739/1, 2739/2, 2739/6, 2739/7, 2739/8, 2739/9, 2739/13, 2739/14, 2739/15, 2739/16, 2739/17, 2739/18, 2739/19, 2739/20, 2774/1, 2774/2, 2775, 2779/4, 2780/1, 2780/2, 2829, 2831, 2832, 2833, 2851, 2852, 2853, 2854/1, 2854/2, 2855, 2856, 2876, 2877, 2878, 2879/1, 2879/2, 2880/1, 2880/2, 2881, 2882/1, 2883/2, 2884, 2885, 2887, 2888/1, 2890/1, 2890/2, 2890/3, 2891, 2892/1, 2892/2, 2901, 2903/1, 2903/2, 2904, 2905, 2906/2, 2907/1, 2907/2, 2908/1, 2908/2, 2909/1, 2909/2, 2911, 2912/1, 2913, 2914, 2915, 2919/1, 2919/3, 2945, 3310/1, 3310/2, 3310/7, 3311/1, 3311/2, 3312, 3313/1, 3313/2, 3313/3, 3313/6, 3313/10, 3674/5, 3675, 3695, 3696, 3697, 3698/1, 3698/2, 3700, 3701, 3704, 3708/2, 3709, 3710, 3713/2, 3713/3, 3714, 3715, 3716/1, 3716/2, 3717/2, 3718, 3720, 3782, 3783, 3786, 3788, 3796, 3798, 3799, 3802/1, 3810, 3811, 3812, 3813/1, 3818/2, 3818/3, 3822/2, 3834, 3835/1, 3835/2, 3836, 3837, 3838, 3839/1, 3839/2, 3841, 3842, 3843, 3845, 3853, 3854, 3855, 3856, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865/1, 3865/2, 3866, 3867, 3868, 3869, 5166/1, 5166/2, 5167, 5169/1, 5169/2, 5169/3, 5169/5, 5170/1, 5171/1, 5174/2, 5286/1, 5287, 5288/1, 5288/2, 5289, 5290/2, 5291/15, 5292/1, 5332, 5335/1, 5336, 5338, 5342/1, 5343, 5346/1, 5349/1, 5349/2, 5352, 5357, 5358, 5359, 5367, 5371, 5372, 5417/3;
– k. o. 1537 Bukova Gora: 1289/2, 1290/2, 1292, 1293, 1294, 1451, 1452, 1453, 1458/1, 1458/2, 1460, 1461, 1519, 1520/3, 1520/4, 1521, 1522, 1523/4, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1537/1, 1539, 1540, 1541, 1542, 2279/1, 2280/2, 2280/3, 2280/4, 2281/1, 2281/2, 2282, 2283, 2285, 2286, 2287, 2288/2, 2314/1, 2314/2, 2315, 2316, 2317, 2406, 2409/2, 2410, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2426, 2429, 2430, 2431, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455/1, 2455/2, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2483, 2550/34, 2550/36, 2550/37, 2649/1, 2698/1, 2698/2, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2870, 2871, 2872, 2873, 3021/2, 3022, 3026, 3065, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3078, 3079, 3088, 3089, 3090, 3896/1, 3897, 3904/2, 3907/2, 3908/2, 3909/1, 3909/4, 3910/2, 3913, 3914, 3915, 3917;
– k. o. 1541 Loka: 79/2, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 82/3, 85, 86/1, 87, 93, 94, 99/1, 99/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/8, 142, 158, 159, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2, 189/1, 190/2, 191, 192, 193, 205, 215, 218/3, 219/1, 222/1, 225/1, 228/1, 234, 239/1, 241, 242/1, 242/2, 249, 250, 251, 252, 259/1, 259/2, 263, 264, 268/1, 268/2, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 283, *317, 2392/1, 2394;
– k. o. 1577 Kočevje: 2207/24, 2207/25, 2207/26, 2207/27, 2207/29, 2207/30, 2208/3, 2209/9, 2209/10, 2210/1, 2210/2, 2210/3, 2211/66, 2211/67;
– k. o. 1578 Željne: 1/12, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23/1, 24, 32/1, 159/6, 162/1, 162/2, 162/5, 162/6, 170/1, 170/2, 170/3, 170/5, 178/1, 178/10, 178/11, 178/12, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/16, 181/1, 183/1, 184/1, 184/3, 185/1, 185/2, 185/8, 185/9, 186/8, 187/4, 187/6, 188/39, 188/45, 310/1, 311, 313/4, 313/7, 313/8, 345/4, 347, 349/5, 350, 375/7, 375/8, 375/9, 375/11, 375/21, 375/23, 375/24, 375/25, 375/26, 375/27, 375/28, 375/30, 375/31, 375/32, 375/33, 377, 378/1, 378/3, 380, 381/1, 383/26, 393, 394/5, 394/7, 395, 396/1, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 398/1, 398/2, 399/1, 399/8, 399/9, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 400/5, 401, 402/1, 403/1, 406/5, 407, 723/12, 723/21, 723/35, 726, 729/2, 730/5, 730/11, 734/3, 741, 770, 771;
– k. o. 1579 Rajhenav: 162, 167, 170, 175/20, 183;
– k. o. 1580 Onek: 93/1, 93/2, 93/3, 94/2, 95/1, 95/2, 98/1, 98/2, 101/1, 103, 106, 108, 109, 110, 131, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 148, 174/1, 176, 177, 178, 257, 274, 275, 277, 279;
– k. o. 1595 Kumrova vas: 111/2, 113, 114/1, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 155, 156, 157, 161, 162, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2774, 2808, 2810, 2827, 2828, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2845/7, 2845/9, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2898, 2980/2, 3001, 3002, 3003, 3004, 3006;
– k. o. 1596 Brezje: 341/1, 341/2, 343, 344, 353/1, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 370, 545, 563, 564, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579/1, 580, 581, 583, 586, 633/2, 694, 695, 696, 697, 706, 707, 708, 709, 714, 715/5, 716/2, 717/2, 718/1, 723, 732, 733, 734, 735/1, 736, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 751, 766, 767, 774, 775, 779, 780/1, 780/3, 781/1, 781/2, 781/4, 782/1, 782/3, 785, 786, 788, 789, 872, 873, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 884, 885, 886, 887, 891/1, 892, 957, 958, 959, 961/1, 962/1, 963/1, 964/1, 967/2, 969, 971, 972, 975, 980, 982, 985, 987, 988, 989, 990, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 994/1, 994/2, 995, 997/1, 997/2, 998, 999, 1005/1, 1005/2, 1339, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1353, 1354, 1355, 1380, 1386/3, 1387, 1388, 1390, 1392, 1393, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1909, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 2006, 2007, 2008/1, 2009/1, 2009/2, 2011/2, 2011/3, 2013, 2014, 2022, 2023, 2024/2, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2159, 2160, 2161/1, 2162/3, 2163, 2164, 2165, 2166/1, 2170/1, 2171/1, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2185, 2186, 2187, 2189/1, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2212, 2320, 2321, 2325/1, 2325/2, 2331, 2332, 2333, 2448, 2454, 2456, 2457;
– k. o. 1598 Hrib: 1802, 1896/3, 1897/1, 1897/2, 1897/3, 1902/1, 1903/1, 1904/1, 1905/1, 1906/1, 1906/2, 1907, 1908, 1914, 1915, 1916, 1920, 1921/1, 1921/2, 1922/2, 1929, 1931, 1933, 1934, 1935/1, 1935/2, 1936/1, 1937, 1938/2, 1940, 1941/1, 1942/1, 1943, 2182, 2198, 2199, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206/1, 2207, 2212, 2213, 2221/1, 2269, 2270/2, 2271, 2272, 2274/1, 2274/2, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2292, 2295, 2297/1, 2297/2, 2298, 2303, 2305, 2362, 2363, 2364, 2367/2, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2377, 2378, 2379, 2381, 2391, 2392, 2393, 2394, 2397, 2398, 2403, 2411, 2412, 2413, 2415, 2417, 2418, 2419, 2421, 2422, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430/1, 2430/2, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2616, 2618, 2619, 2620, 2621/1, 2622, 2633, 2634, 2635, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652/1, 2652/2, 2653, 2656, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2702, 2776, 2777, 2778, 2817, 2819, 2820, 2822/1, 2823/2, 2824/1, 2825/2, 2827, 2828/1, 2828/2, 2829/1, 2829/2, 2830, 2831, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2861, 2862, 2863, 2864, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 3201, 3203/1, 3206/1, 3207/1, 3208, 3211/4, 3220/2;
– k. o. 1599 Nemška Loka: 2714, 2729, 2734, 2745, 2746, 2747, 2750, 2751/1, 2751/3, 2751/4, 2751/5, 2751/6, 2752, 2766, 2767, 2768/1, 2776, 2905, 2906, 2908.
2. Območje dopustnega selektivnega poseka vegetacije in površin za ureditev dostopnih poti zunaj varovalnega pasu nadzemnega voda:
– k. o. 1534 Petrova vas: 3628/1, 3632/1, 3632/2, 3632/4, 3701, 3702, 3704, 3705, 3709, 3711/1, 3711/2, 3727, 3728, 3731, 3732, 3733, 3735, 3737, 3777/1, 3777/2, 3779, 4366/1, 4366/2, 4375, 4378, 4379, 4385/1, 4385/2, 4385/4, 4612/2, 4614, 4616, 4617/4, 4619, 4620/1, 4638/8, 4638/8;
– k. o. 1536 Talčji Vrh: *211, 541/2, 542/1, 542/2, 549, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553, 554, 556, 585, 586, 590/3, 591, 593, 594, 599/6, 606/2, 609/1, 609/2, 611, 615, 616, 617/1, 617/2, 618, 621, 638/2, 649/2, 656, 665, 709, 746/5, 751, 752, 753, 754, 755, 1118/2, 1121, 1124, 1125, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170/1, 1172, 1173, 1174, 1175, 1177, 1178, 1181, 1183, 1185, 1186, 1189, 1191, 1193, 1249, 1250, 1251/1, 1251/2, 1251/3, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/50, 1258/51, 1258/52, 1258/53, 1258/54, 1258/55, 1258/56, 1258/57, 1258/58, 1258/59, 1258/62, 1258/66, 1258/67, 1258/68, 1258/69, 1258/70, 1258/73, 1258/89, 1258/90, 1258/92, 1258/93, 1258/95, 1258/96, 1258/97, 1258/100, 1258/101, 1258/102, 1258/103, 1258/105, 1258/106, 1258/107, 1261/27, 1261/28, 1261/29, 1261/30, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/5, 1262/6, 1262/10, 1262/11, 1262/12, 1262/13, 1262/15, 1262/16, 1262/19, 1262/20, 1262/26, 1262/28, 1262/30, 1263/1, 1263/2, 1264/1, 1750/3, 1750/4, 1750/5, 1757/1, 1757/3, 1757/4, 1758/1, 1759/3, 1759/4, 1759/5, 1760/5, 1760/10, 1762, 1763/1, 1763/4, 1821/1, 1821/2, 1821/5, 1834, 1840, 1841, 1846, 1850, 1864, 1866, 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 1873, 1875, 1877, 1880/1, 1880/2, 1881, 1882, 1883/1, 1883/8, 1883/9, 1883/12, 1883/15, 1885, 1886/2, 1889/1, 1889/2, 1889/3, 1891, 1893/1, 1893/5, 1893/9, 2722, 2723, 2729, 2730/1, 2730/2, 2733/1, 2733/2, 2734/1, 2734/2, 2738/4, 2738/6, 2738/7, 2738/9, 2739/1, 2739/2, 2739/3, 2739/6, 2739/7, 2739/8, 2739/9, 2739/10, 2739/11, 2739/12, 2739/13, 2739/14, 2739/15, 2739/16, 2739/17, 2739/18, 2739/19, 2739/20, 2740/1, 2740/2, 2740/3, 2740/4, 2740/7, 2745/5, 2745/15, 2745/16, 2773, 2774/1, 2779/5, 2780/1, 2829, 2833, 2834, 2851, 2852, 2852, 2852, 2855, 2856, 2857/1, 2876, 2876, 2876, 2877, 2877, 2878, 2879/1, 2879/2, 2880/1, 2880/2, 2881, 2882/1, 2884, 2885, 2887, 2890/1, 2890/3, 2892/1, 2901, 2903/2, 2904, 2905, 2906/1, 2906/2, 2907/1, 2907/2, 2908/1, 2908/2, 2909/2, 2911, 2913, 2914, 2915, 2919/1, 2920/1, 3309, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/7, 3311/1, 3311/2, 3312, 3313/1, 3313/2, 3313/3, 3313/5, 3313/6, 3313/7, 3313/8, 3313/10, 3314, 3315, 3316/6, 3316/7, 3674/5, 3675, 3676, 3694, 3697, 3698/1, 3698/2, 3699, 3700, 3701, 3704, 3705, 3708/2, 3710, 3710, 3713/1, 3713/2, 3713/3, 3714, 3715, 3716/1, 3716/2, 3717/1, 3717/2, 3718, 3719, 3720, 3721/1, 3782, 3783, 3786, 3788, 3796, 3798, 3799, 3802/1, 3822/2, 3835/2, 3836, 3836, 3837, 3838, 3839/1, 3839/2, 3841, 3843, 3845, 3845, 3864, 3865/2, 3866, 3867, 3868, 3869, 5163, 5164, 5166/1, 5166/2, 5167, 5168, 5169/1, 5169/2, 5169/3, 5169/5, 5170/1, 5171/1, 5174/2, 5286/1, 5287, 5288/1, 5288/2, 5289, 5290/2, 5290/2, 5291/15, 5291/18, 5291/20, 5292/1, 5332, 5335/1, 5336, 5338, 5342/1, 5343, 5346/1, 5349/1, 5349/2, 5358, 5359, 5360, 5367, 5371, 5372, 5417/3, 5417/3;
– k. o. 1537 Bukova Gora: *55, *57, *62, *80/1, *80/3, 1289/2, 1290/2, 1290/2, 1292, 1294, 1295, 1449, 1451, 1452, 1453, 1458/1, 1459, 1460, 1461, 1464, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520/3, 1521, 1522, 1523/4, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1537/1, 1539, 1540, 1541, 1542, 1546, 1564, 1568, 1569, 1570, 1571, 1575, 1577, 1593, 1594, 1595, 1597, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872/1, 2046, 2048, 2057, 2274, 2279/1, 2279/2, 2280/2, 2280/3, 2281/1, 2281/2, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288/1, 2288/2, 2297, 2298, 2299, 2300, 2314/1, 2314/2, 2315, 2316, 2317, 2320, 2321, 2322, 2403, 2406, 2409/1, 2409/2, 2410, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2426, 2429, 2430, 2431, 2432, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455/1, 2455/2, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2480, 2483, 2550/34, 2550/35, 2550/36, 2550/37, 2550/42, 2648, 2649/1, 2698/1, 2698/2, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2734, 2736, 2778, 2779, 2780, 2783, 2786, 2787, 2789, 2793, 2794, 2795, 2801, 2802, 2811, 2812, 2819, 2821, 2834/1, 2837, 2844, 2846, 2858, 2859, 2862, 2866, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 3021/2, 3022, 3026, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3896/1, 3897, 3904/2, 3904/3, 3906/1, 3906/4, 3907/2, 3908/2, 3909/1, 3909/2, 3909/4, 3910/2, 3911/1, 3912, 3914, 3915, 3917;
– k. o. 1541 Loka: 99/3, 99/4, 142, 192, 215, 218/3, 225/1, 239/1, 239/2, 241, 242/1, 242/2, 242/2, 249, 249, 250, 252, 253, 259/1, 259/1, 259/2, 259/2, 262, 263, 264, 265, 268/1, 268/2, 270, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 272, 273, 280, 281, 283, 2392/1, 2394, 2395, 2395, 2395, 2395;
– k. o. 1575 Stara Cerkev: 1058;
– k. o. 1577 Kočevje: 2207/5, 2207/28, 2207/29, 2207/30, 2207/35, 2208/2, 2208/3, 2209/6, 2209/9, 2211/65, 2211/66, 2211/67;
– k. o. 1578 Željne: 1/12, 1/12, 1/12, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23/1, 23/1, 23/1, 24, 25, 26/1, 26/4, 31, 32/1, 84/7, 84/8, 84/12, 84/20, 159/6, 162/1, 162/1, 162/1, 162/1, 162/2, 162/5, 162/6, 170/1, 170/2, 170/3, 170/5, 171/2, 172/1, 172/4, 172/6, 178/1, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/16, 181/1, 181/2, 181/4, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 184/3, 185/1, 185/1, 185/1, 185/2, 185/6, 185/7, 185/8, 185/8, 185/8, 185/9, 185/10, 185/12, 185/13, 186/5, 186/8, 187/4, 187/5, 187/6, 188/39, 188/44, 188/45, 188/46, 214/11, 310/1, 310/1, 310/4, 310/5, 311, 313/4, 334, 336/1, 336/2, 337, 340, 342/1, 342/3, 344, 345/1, 345/3, 345/4, 345/4, 345/5, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 347, 349/5, 349/6, 349/7, 349/8, 350, 351/1, 351/2, 375/9, 375/10, 375/11, 375/19, 375/20, 375/21, 375/22, 375/23, 375/26, 375/30, 375/32, 375/33, 375/34, 375/35, 377, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 379/2, 380, 381/1, 381/2, 383/11, 383/23, 383/24, 383/26, 383/26, 393, 394/5, 395, 396/1, 396/4, 396/5, 396/7, 397, 398/1, 398/2, 399/1, 399/1, 399/6, 399/8, 399/9, 399/9, 400/1, 400/1, 400/2, 400/5, 400/5, 401, 402/1, 402/2, 403/1, 406/5, 406/5, 407, 723/35, 723/36, 726, 727, 728/3, 728/7, 728/9, 728/10, 730/5, 730/5, 730/11, 730/11, 730/11, 730/12, 734/2, 734/3, 734/3, 741, 770, 771;
– k. o. 1579 Rajhenav: 162, 167, 169, 170, 175/20, 175/20, 183;
– k. o. 1580 Onek: 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 95/3, 96/1, 96/1, 96/2, 96/2, 98/1, 98/2, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102, 103, 103, 103, 103, 104, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 131, 135, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 148, 148, 148, 148, 148, 173, 174/1, 176, 176, 176, 177, 177, 178, 178, 178, 182/27, 204/1, 217, 218, 257, 268, 274, 275, 277, 279, 279;
– k. o. 1581 Livold: 4096, 4361, 4367, 4368, 4476;
– k. o. 1595 Kumrova vas: 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, *18, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 105, 106, 107, 108, 109/1, 111/2, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 207, 308/1, 314, 315/1, 325, 2706, 2708, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2720, 2721, 2732, 2733, 2734, 2774, 2808, 2810, 2811, 2819, 2820, 2821, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2844, 2845/7, 2845/8, 2845/9, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2897, 2898, 2900, 2901, 2974, 2975, 2980/1, 2980/2, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012;
– k. o. 1596 Brezje: 523, 536, 537, 545, 563, 564, 565, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 576, 577, 578, 579/1, 581, 583, 633/2, 727, 728, 729, 730, 734, 735/1, 736, 766, 767, 776/1, 777/1, 780/1, 780/3, 780/4, 781/4, 781/5, 782/1, 782/3, 782/4, 884, 891/1, 892, 967/1, 967/2, 969, 980, 982, 983, 984, 985, 988, 989, 992/1, 993/1, 994/1, 1001, 1005/1, 1006, 1030, 1339, 1345, 1347, 1348, 1350, 1353, 1353, 1354, 1360, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1472, 1902, 1902, 1903, 1905, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1977, 1978, 1979, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2005, 2006, 2006, 2014, 2023, 2030, 2320, 2321, 2321, 2321, 2325/1, 2325/1, 2325/2, 2325/2, 2325/2, 2325/2, 2328/1, 2328/1, 2332, 2333, 2448, 2448, 2448, 2454, 2454, 2454, 2454, 2454, 2457;
– k. o. 1598 Hrib: *69, 1064, 1065/1, 1065/2, 1066/2, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1091, 1233, 1234, 1248, 1249, 1250, 1251, 1259, 1262, 1263, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1269/1, 1269/2, 1270, 1271/2, 1340, 1341, 1342, 1343/1, 1344/1, 1345, 1350/1, 1351, 1352, 1353, 1354, 1357, 1399, 1402, 1403, 1404, 1405/1, 1406/1, 1407, 1429, 1430/1, 1431, 1432, 1433, 1434, 1500/1, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1514/1, 1515/3, 1515/4, 1516/2, 1528, 1529/2, 1530/1, 1530/2, 1531/2, 1532/2, 1895, 1896/1, 1896/1, 1896/2, 1896/3, 1897/1, 1897/1, 1897/2, 1897/3, 1902/1, 1903/1, 1904/1, 1905/1, 1906/1, 1907, 1908, 1914, 1914, 1921/2, 1922/2, 1929, 1931, 1933, 1934, 1937, 1943, 1948, 1970, 1971, 2013, 2016/6, 2016/11, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206/1, 2207, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2219, 2220, 2221/1, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2274/1, 2274/2, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2292, 2295, 2296, 2297/1, 2297/2, 2298, 2301, 2302, 2303, 2305, 2306, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2362, 2363, 2364, 2367/2, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2392, 2393, 2394, 2397, 2397, 2398, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2415, 2417, 2418, 2419, 2420, 2427, 2430/1, 2430/2, 2433, 2478, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2590, 2591, 2613, 2614, 2615, 2616, 2620, 2621/1, 2621/2, 2622, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2652/1, 2652/2, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2659, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2693, 2695, 2696, 2697, 2702, 2702, 2702, 2707/1, 2708/1, 2710, 2771, 2772, 2773, 2774, 2776, 2778, 2780, 2781, 2815, 2816, 2817, 2820, 2822/1, 2823/2, 2824/1, 2825/2, 2825/3, 2825/4, 2826/1, 2826/2, 2827, 2828/1, 2828/2, 2829/2, 2830, 2831, 2832/1, 2832/2, 2833/1, 2838, 2839, 2840, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2861, 2862, 2863, 2864, 2866, 2867, 2869, 2869, 2870, 2871, 2872, 3201, 3203/1, 3203/2, 3206/1, 3207/1, 3211/4, 3211/4, 3220/2;
– k. o. 1599 Nemška Loka: 2712/3, 2714, 2715, 2729, 2734, 2734, 2734, 2734, 2734, 2734, 2745, 2746, 2747, 2747, 2747, 2748, 2750, 2751/1, 2751/3, 2751/4, 2751/5, 2751/5, 2751/6, 2752, 2766, 2767, 2768/1, 2776, 2905, 2906, 2907, 2908.
3. Območje RTP Kočevje in RTP Črnomelj:
RTP Črnomelj:
– k. o. 1535 Črnomelj: 1058/33, 1058/37, 1058/39;
– k. o. 1541 Loka: 100/4, 100/5, 100/6.
RTP Kočevje:
– k. o. 1577 Kočevje: 2207/25.
4. Območje odstranitve obstoječih 110 kV-nadzemnih vodov in dostopnih poti za odstranitev zunaj območij iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka:
– k. o. 1536 Talčji Vrh: *367, *368, 566/1, 566/2, 572, 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 574, 586, 587, 588, 589/1, 589/2, 589/3, 599/6, 606/2, 609/1, 609/2, 614, 615, 616, 619, 621, 630, 750, 751, 752, 753, 754, 2548, 2550, 2727, 2728, 2731/1, 2731/2, 2733/1, 2733/2, 2735/1, 2735/2, 2736, 2738/2, 2738/3, 2738/4, 2738/8, 2739/1, 2739/2, 2748/1, 2748/2, 2749, 2750/1, 2750/2, 2753, 2754/2, 2760, 2761/2, 2763, 2764, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2766/2, 2766/3, 2767/1, 2772, 2792, 2793/1, 2794, 2811, 2813, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821/2, 2837, 2838, 2839, 2840/1, 2840/2, 2841, 3311/1, 3311/2, 3312, 3313/7, 3313/9, 5342/1, 5346/1, 5348/2, 5358, 5359, 5360, 5417/3, 5417/6.
(3) Stojna mesta stebrov načrtovanega 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj so v območju državnega prostorskega načrta na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– SM1: k. o. 1577 Kočevje: 2211/66;
– SM2: k. o. 1578 Željne: 723/12;
– SM3: k. o. 1578 Željne: 313/4, 313/8;
– SM4: k. o. 1578 Željne: 310/1;
– SM5: k. o. 1578 Željne: 1/12;
– SM6: k. o. 1578 Željne: 1/12;
– SM7: k. o. 1578 Željne: 23/1;
– SM8: k. o. 1578 Željne: 32/1;
– SM9: k. o. 1578 Željne: 345/4;
– SM10: k. o. 1578 Željne: 375/31, 375/32;
– SM11: k. o. 1578 Željne: 375/26;
– SM12: k. o. 1578 Željne: 378/1;
– SM13: k. o. 1578 Željne: 396/1;
– SM14: k. o. 1578 Željne: 399/1, 400/1;
– SM15: k. o. 1578 Željne: 402/1, 403/1;
– SM16: k. o. 1578 Željne: 186/8;
– SM17: k. o. 1578 Željne: 186/8;
– SM18: k. o. 1578 Željne: 185/8;
– SM19: k. o. 1578 Željne: 185/2;
– SM20: k. o. 1578 Željne: 159/6;
– SM21: k. o. 1578 Željne: 162/2;
– SM22: k. o. 1578 Željne: 181/1;
– SM23: k. o. 1578 Željne: 181/1;
– SM24: k. o. 1578 Željne: 180/7;
– SM25: k. o. 1578 Željne: 180/1, 180/5;
– SM26: k. o. 1578 Željne: 178/1;
– SM27: k. o. 1578 Željne: 170/1;
– SM28: k. o. 1578 Željne: 170/3;
– SM29: k. o. 1580 Onek: 95/1;
– SM30: k. o. 1580 Onek: 95/1;
– SM31: k. o. 1580 Onek: 95/1;
– SM32: k. o. 1580 Onek: 93/1;
– SM33: k. o. 1580 Onek: 98/1;
– SM34: k. o. 1580 Onek: 98/1;
– SM35: k. o. 1580 Onek: 101/1;
– SM36: k. o. 1580 Onek: 101/1;
– SM37: k. o. 1580 Onek: 103;
– SM38: k. o. 1580 Onek: 176;
– SM39: k. o. 1580 Onek: 174/1;
– SM40: k. o. 1580 Onek: 108;
– SM41: k. o. 1580 Onek: 110;
– SM42: k. o. 1580 Onek: 110;
– SM43: k. o. 1580 Onek: 110;
– SM44: k. o. 1580 Onek: 110;
– SM45: k. o. 1580 Onek: 148;
– SM46: k. o. 1580 Onek: 148;
– SM47: k. o. 1580 Onek: 136, 137;
– SM48: k. o. 1580 Onek: 136;
– SM49: k. o. 1580 Onek: 136;
– SM50: k. o. 1580 Onek: 131;
– SM51: k. o. 1580 Onek: 257;
– SM52: k. o. 1579 Rajhenav: 175/20;
– SM53: k. o. 1596 Brezje: 2454;
– SM54: k. o. 1596 Brezje: 2448;
– SM55: k. o. 1596 Brezje: 2030;
– SM56: k. o. 1596 Brezje: 2162/3, 2163;
– SM57: k. o. 1596 Brezje: 1347, 1348;
– SM58: k. o. 1596 Brezje: 957, 969;
– SM59: k. o. 1596 Brezje: 767, 785, 786;
– SM60: k. o. 1596 Brezje: 744, 745;
– SM61: k. o. 1596 Brezje: 358, 359;
– SM62: k. o. 1596 Brezje: 576, 577;
– SM63: k. o. 1596 Brezje: 571;
– SM64: k. o. 1595 Kumrova vas: 2713;
– SM65: k. o. 1595 – Kumrova vas: 2810;
– SM66: k. o. 1595 – Kumrova vas: 2774;
– SM67: k. o. 1595 – Kumrova vas: 2845/7;
– SM68: k. o. 1595 – Kumrova vas: 2845/9;
– SM69: k. o. 1595 – Kumrova vas: 2845/9;
– SM70: k. o. 1595 – Kumrova vas: 122;
– SM71: k. o. 1595 – Kumrova vas: 148, 155;
– SM72: k. o. 1595 – Kumrova vas: 3002, 3003;
– SM73: k. o. 1598 – Hrib: 1943;
– SM74: k. o. 1598 – Hrib: 1903/1;
– SM75: k. o. 1598 – Hrib: 1914;
– SM76: k. o. 1598 – Hrib: 2205;
– SM77: k. o. 1598 – Hrib: 2276, 2277, 2288, 2289;
– SM78: k. o. 1598 – Hrib: 2379, 2381;
– SM79: k. o. 1598 – Hrib: 2393, 2394;
– SM80: k. o. 1598 – Hrib: 2647, 2648;
– SM81: k. o. 1598 – Hrib: 2697;
– SM82: k. o. 1598 – Hrib: 2866, 2867;
– SM83: k. o. 1598 – Hrib: 2829/2;
– SM84: k. o. 1598 – Hrib: 2777;
– SM85: k. o. 1599 – Nemška Loka: 2776;
– SM86: k. o. 1599 – Nemška Loka: 2751/3, 2751/6;
– SM87: k. o. 1599 – Nemška Loka: 2734;
– SM88: k. o. 1599 – Nemška Loka: 2729, 2734;
– SM89: k. o. 1537 – Bukova Gora: 2871, 2872;
– SM90: k. o. 1537 – Bukova Gora: 3088;
– SM91: k. o. 1537 – Bukova Gora: 2703, 2704;
– SM92: k. o. 1537 – Bukova Gora: 2281/1;
– SM93: k. o. 1537 – Bukova Gora: 2314/2;
– SM94: k. o. 1537 – Bukova Gora: 2550/36;
– SM95: k. o. 1537 – Bukova Gora: 2409/2;
– SM96: k. o. 1537 – Bukova Gora: 1542;
– SM97: k. o. 1537 – Bukova Gora: 1529;
– SM98: k. o. 1537 – Bukova Gora: 1290/2, 1293;
– SM99: k. o. 1537 – Bukova Gora: 1290/2;
– SM100: k. o. 1537 – Bukova Gora: 1289/2;
– SM101: k. o. 1537 – Bukova Gora: 1289/2;
– SM102: k. o. 1537 – Bukova Gora: 1289/2;
– SM103: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 5169/3;
– SM104: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 5169/1;
– SM105: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1889/1;
– SM106: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1881;
– SM107: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1883/15;
– SM108: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1261/28, 1261/29;
– SM109: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1258/103, 1258/106;
– SM110: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1258/97;
– SM111: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1258/92;
– SM112: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1258/56, 1258/57;
– SM113: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1258/54, 1258/55;
– SM114: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1258/52;
– SM115: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 1251/3, 1253/1, 1253/2;
– SM116: k. o. 1534 – Petrova vas: 4378;
– SM117: k. o. 1534 – Petrova vas: 4366/1;
– SM118: k. o. 1534 – Petrova vas: 3704;
– SM119: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 656;
– SM120: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 619;
– SM121: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 611, 612;
– SM122: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2829, 2831, 2832, 2877;
– SM123: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2880/2, 2881, 2882/1;
– SM124: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2905;
– SM125: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2739/7, 2739/8;
– SM126: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2729, 2730/1, 2730/2, 2734/1;
– SM127: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3312, 3313/2, 3313/6;
– SM128: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3866, 3867;
– SM129: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3835/2;
– SM130: k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3786;
– SM131: k. o. 1541 – Loka: 268/2;
– SM132: k. o. 1541 – Loka: 280, 283;
– SM133: k. o. 1541 – Loka: 142, 239/1;
– SM134: k. o. 1541 – Loka: 164/1, 164/2;
– SM135: k. o. 1541 – Loka: 94, 99/1.
(4) Stojna mesta stebrov prestavljenega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj so v območju državnega prostorskega načrta na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– SM112 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 131, 134;
– SM113A (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 599/3, 630;
– SM114A (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 609/1, 610;
– SM115A (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2854/2, 2876;
– SM116A (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2890/1, 2890/2;
– SM116B (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2908/1, 2908/2;
– SM117A (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2739/9;
– SM118A (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2739/18;
– SM119A (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3312;
– SM120A (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3843, 5290/2;
– SM121A (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3710, 3713/2, 3713/3;
– SM122A (HC): k. o. 1541 – Loka: 259/1;
– SM123A (HC): k. o. 1541 – Loka: 275, 279;
– SM124A (HC): k. o. 1541 – Loka: 142, 239/1;
– SM125A (HC): k. o. 1541 – Loka: 162/2, 191;
– SM126A (HC): k. o. 1541 – Loka: 94, 99/1.
(5) Stojna mesta stebrov obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj, ki se odstranijo, so v območju državnega prostorskega načrta na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– SM113 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 599/3, 630;
– SM114 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 752, 753;
– SM115 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2838, 2839, 2840/1;
– SM116 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2764, 2766/3;
– SM117 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2765/1, 2765/2;
– SM118 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 2738/2, 2738/3, 2738/8;
– SM119 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3312;
– SM120 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3843, 5290/2;
– SM121 (HC): k. o. 1536 – Talčji Vrh: 3710, 3713/2, 3713/3;
– SM122 (HC): k. o. 1541 – Loka: 259/1;
– SM123 (HC): k. o. 1541 – Loka: 278;
– SM124 (HC): k. o. 1541 – Loka: 142, 239/1;
– SM125 (HC): k. o. 1541 – Loka: 189/1, 190/2, 2392/1;
– SM126 (HC): k. o. 1541 – Loka: 94, 99/1.
(6) Območje državnega prostorskega načrta in trase daljnovodov so določeni s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja in tras daljnovoda v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel – listi od št. 3.1 do 3.15.
5. člen 
(raba zemljišč) 
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe zemljišč:
1. območje izključne rabe:
– zemljišča na območju RTP Kočevje in RTP Črnomelj. Zemljišča v območju izključne rabe so navedena v 3. točki drugega odstavka 4. člena te uredbe;
2. območje omejene rabe:
– zemljišča v varovalnem pasu nadzemnega voda, 15 metrov od osi nadzemnega voda obojestransko, zunaj območja izključne rabe iz tega odstavka. Zemljišča v območju omejene rabe so navedena v 1. točki drugega odstavka 4. člena te uredbe;
3. območje občasne rabe:
– zemljišča dostopnih poti zunaj območja omejene in izključne rabe iz tega odstavka;
– zemljišča dopustnega selektivnega poseka vegetacije zunaj območja omejene in izključne rabe iz tega odstavka. Zemljišča v območju občasne rabe so navedena v 2. točki drugega odstavka 4. člena te uredbe;
4. območje začasno omejene rabe:
– zemljišča, na katerih se odstrani obstoječi daljnovod DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med SM113A (HC) in SM119A (HC), zunaj območij iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka. Zemljišča v območju začasno omejene rabe so navedena v 4. točki drugega odstavka 4. člena te uredbe;
5. območje izven izključne, omejene, občasne in začasno omejene rabe iz tega odstavka:
– zemljišča, rezervirana za morebitno omejeno, občasno in začasno omejeno rabo, zaradi možnega nenatančnega zemljiškoknjižnega stanja zemljišč. Zemljišča na tem območju so na območju državnega prostorskega načrta, vendar izven zemljišč, navedenih v 1., 2., 3. in 4. točki drugega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Na območju izključne rabe iz prvega odstavka tega člena sta dopustni postavitev vseh objektov, naprav in vodov ter izvedba vseh ureditev, ki so potrebni za delovanje in razširitev RTP. Na območju izključne rabe se določi namenska raba E – območja energetske infrastrukture – površine za oskrbo z električno energijo.
(3) Na območju državnega prostorskega načrta izven območja izključne rabe iz prvega odstavka tega člena so kmetijska in gozdna zemljišča, območja poselitve, območja stanovanj, območja centralnih dejavnosti, območja prometnih površin, območja gospodarskih con, območja energetske infrastrukture in površine nadzemnega pridobivalnega prostora. Zemljiščem izven območja izključne rabe se namenska raba ne spreminja.
(4) Na območju omejene rabe v varovalnem pasu nadzemnega voda iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo pogoji glede omejene rabe v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in omejitve gradnje in uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v varovalnem pasu nadzemnega voda 110 kV-daljnovodov. V varovalnem pasu nadzemnega voda lokalna skupnost ne sme spreminjati namenske rabe zemljišč v rabo, ki bi omogočala gradnjo objektov ali opravljanje dejavnosti, uvrščene na I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem v skladu s predpisi, ki urejajo elektromagnetna sevanja.
(5) Na območju občasne rabe iz prvega odstavka tega člena investitor oziroma upravljavec ureditev po tem državnem prostorskem načrtu samo občasno, za čas trajanja gradnje, rekonstrukcije ali vzdrževanja, izvede (začasne) načrtovane ureditve ali dejavnosti, pri čemer pa se vse te (začasne) načrtovane ureditve ali dejavnosti izvajajo ves čas izvajanja ureditev po tem državnem prostorskem načrtu.
(6) Na območju začasno omejene rabe iz prvega odstavka tega člena se do odstranitve daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med SM113A (HC) in SM119A (HC), oziroma do roba varovalnega pasu DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med HC113A (HC) in HC114A (HC) ter 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj med SM120 in SM121 ter med SM126 in SM127, v območju 15 m od osi nadzemnega voda obojestransko upoštevajo pogoji glede omejene rabe iz četrtega odstavka tega člena, v preostalem območju pa pogoji glede občasne rabe iz petega odstavka tega člena. Po odstranitvi daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med SM113A (HC) in SM119A (HC) oziroma do roba varovalnega pasu DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med HC113A (HC) in HC114A (HC) ter 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj med SM120 in SM121 ter med SM126 in SM127 se na območju začasno omejene rabe upoštevajo raba zemljišč in podrobnejši izvedbeni pogoji v skladu z določbami veljavnih občinskih prostorskih aktov.
(7) Na območju izven izključne, omejene, občasne in začasno omejene rabe iz prvega odstavka tega člena se do gradnje daljnovodov iz tega odloka upoštevajo pogoji glede omejene rabe iz četrtega odstavka tega člena. Po gradnji daljnovodov se v tem območju preveri dejansko stanje daljnovodov in njihovih varovalnih pasov. Na območju varovalnih pasov veljajo pogoji glede omejene rabe iz četrtega odstavka tega člena. Izven varovalnih pasov pa se upoštevajo raba zemljišč in podrobnejši izvedbeni pogoji v skladu z določbami veljavnih občinskih prostorskih aktov.
(8) Pogoji za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev na zemljiščih izključne, omejene, občasne in začasno omejene rabe so določeni v poglavju IV. Pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja.
(9) Pogoji za druge dopustne posege in dejavnosti na zemljiščih izključne, omejene, občasne in začasno omejene rabe so določeni v 12. členu te uredbe in Pravilniku o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij oziroma v veljavni zakonodaji.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA 
6. člen 
(potek trase) 
(1) Trasa 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj poteka od obstoječe RTP Kočevje v smeri proti severu vzporedno z obstoječim daljnovodom DV 2 x 110 kV Kočevje–Hudo do Klinje vasi (SM4). Tu se usmeri proti vzhodu in poteka po gozdnem robu nad Klinjo vasjo in nato po gozdnih površinah mimo naselja Željne do Zgornjih Cvišlerjev, kjer se usmeri v koridor trase obstoječega daljnovoda 20 kV Kočevje–Črnomelj (SM29). V koridorju obstoječega daljnovoda 20 kV Kočevje–Črnomelj poteka do stojnega mesta SM36, kjer se zaradi manjšega kota loma trasa začne oddaljevati od obstoječega daljnovoda in poteka vzhodno mimo naselja Onek. V stojnem mestu SM47 se usmeri južneje proti naselju Laze pri Oneku, ker se umika naravni vrednoti Koprivniško polje, in mimo poselitvenega dela Starega Brezja. V Bukovi Gori (SM83) se trasa usmeri severno po gozdnem območju do Vinske Gore, nato se severno od Rodin (SM109) usmeri v dolino proti Selom pri Otovcu, kjer se usmeri v traso obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj (SM118), in sicer tako, da izkoristi vrzel med poselitvenim območjem User na zahodu in Brezov gaj na vzhodu. Po prečkanju železniške proge Novo mesto–Metlika (med SM124 in SM125) se trasa usmeri zahodno skozi gozd proti obstoječemu 110 kV-daljnovodu. V ravninskem delu trasa poteka proti jugu do Svibnika v Črnomlju neposredno ob trasi obstoječih daljnovodov (DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj in 20 kV Metlika–Črnomelj). Trasa se konča v RTP Črnomelj. Daljnovod poteka po območju občin Kočevje in Črnomelj. Skupna dolžina daljnovoda je približno 34,5 kilometra.
(2) Trasa obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj se za zagotavljanje večjih odmikov od obstoječih stanovanjskih objektov in v izogib križanja z novim daljnovodom med naseljema Sela pri Otovcu (SM112 (HC)) in Talčji Vrh (SM119 (HC)) prestavi tako, da poteka vzporedno s traso načrtovanega 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj. Skupna dolžina prestavljenega daljnovoda je približno 1,6 kilometra.
(3) Trasa obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj se v izogib križanja z novim daljnovodom severno od naselja Svibnik (SM123 (HC)) do RTP Črnomelj prestavi tako, da poteka vzporedno s traso načrtovanega 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj. Skupna dolžina prestavljenega daljnovoda je približno 560 metrov.
(4) Povezava daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med SM112 (HC) in SM119 (HC) ter SM123 (HC) in RTP Črnomelj, vključno s stebri na stojnih mestih od SM113 (HC) do SM119 (HC) in od SM123 (HC) do SM126 (HC), se odstranijo.
(5) Obstoječi stebri in vodniki daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj na stojnih mestih SM120 (HC), SM121 (HC) in SM122 (HC) se odstranijo, v neposredni bližini se postavijo novi stebri SM120A (HC), SM121A (HC) in SM122A (HC). Za čas prestavitve daljnovoda je naj območju državnega prostorskega načrta dopustno postaviti havarijske stebre.
7. člen 
(vključevanje v elektroenergetski sistem) 
(1) Na severozahodnem koncu daljnovoda se 110 kV-daljnovod Kočevje–Črnomelj vključi v RTP Kočevje s severovzhodne strani RTP. Za vključitev načrtovanega dvosistemskega daljnovoda v RTP Kočevje se dogradi obstoječe 110 kV-stikališče s komandno stavbo.
(2) Na jugovzhodnem koncu daljnovoda se 110 kV-daljnovod Kočevje–Črnomelj vključi v RTP Črnomelj z jugozahodne strani RTP. Za vključitev načrtovanega dvosistemskega daljnovoda v RTP Črnomelj se dogradi in preuredi obstoječe 110 kV-stikališče s komandno stavbo.
(3) V RTP Črnomelj se za vključitev daljnovoda Kočevje–Črnomelj predvidi preureditev vključitve obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj v RTP. Daljnovod DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj se prestavi in vključi na novi daljnovodni polji. Načrtovani 110 kV-daljnovod Kočevje–Črnomelj se vključi na točki obstoječe (prestavljene) vključitve daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj.
8. člen 
(tehnične značilnosti daljnovoda) 
(1) Daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV. Daljnovod med Kočevjem in Črnomljem v dolžini približno 34,5 kilometra se v celoti izvede kot nadzemni vod.
(2) Nosilna konstrukcija nadzemnega daljnovoda se izvede z jeklenimi dvosistemskimi stebri prostorske predalčne konstrukcije. Pri načrtovanem daljnovodu je predvidena uporaba napenjalnih in nosilnih stebrov z obliko glave »sod«. Na celotni trasi daljnovoda je skupaj 135 načrtovanih stebrov, od tega 110 nosilnih in 25 napenjalnih. Na stebre se simetrično v treh višinah razporedijo vodniki (dva sistema s po tremi vodniki) in ena zaščitna vrv z vgrajenimi optičnimi vlakni (v nadaljnjem besedilu: OPGW) na konici stebra. OPGW bo z najmanj 72 optičnimi vlakni. Nosilni stebri so pravokotnega prereza velikosti do 4,2 x 2,7 metra. Višina nosilnih stebrov od nivoja terena do konice je približno od 25 do 41 metrov. Napenjalni stebri so kvadratnega prereza velikosti do 5,2 x 5,2 metra. Višina napenjalnih stebrov od nivoja terena do konice je približno od 25 do 39 metrov. Stebri se pobarvajo v zelenem odtenku (RAL 6003). Temeljenje stebrov se praviloma izvede s plitvimi razčlenjenimi ali dvojnimi armiranobetonskimi temelji. Temelji so piramidaste oblike z globino temeljenja med 2,5 in 3,0 metra. Dimenzije in vrste stebrov ter temeljev se lahko spremenijo v skladu s končnimi geološko geomehanskimi podatki o nosilnosti tal ter s tehničnimi značilnostmi daljnovoda, ki bodo upoštevani v projektni dokumentaciji. Za zaščito nadzemnega voda pred udarom strele se vsak steber ozemlji s pocinkanim valjancem dimenzije 25 x 4 milimetrov v obliki štirih krakov, ki se položijo diagonalno na vogalnike stebrov, na konicah stebrov pa se namesti OPGW, ki poleg strelovodne zaščite omogoča tudi izvedbo elektronskih komunikacijskih povezav.
(3) Os daljnovoda in lokacije stojnih mest nadzemnega voda so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Ureditvena situacija – listi od št. 2.1.1 do 2.1.15.
9. člen 
(delovne površine) 
(1) Delovne površine, potrebne za gradnjo in obratovanje načrtovanega ter odstranitev obstoječega daljnovoda, obsegajo površine v varovalnem pasu nadzemnega voda in segajo 15 metrov od osi daljnovoda obojestransko, pri čemer so delovne površine omejene predvsem na območja okrog stojnih mest, dostopnih poti do stojnih mest in območja selektivnega poseka vegetacije. Na območjih, kjer je potreben selektivni posek vegetacije tudi zunaj varovalnega pasu nadzemnega voda, se lahko delovne površine razširijo do meje območja tega državnega prostorskega načrta.
(2) Delovne površine za ureditev dostopnih poti do stojnih mest daljnovoda obsegajo površine, ki segajo 1,5 m od roba načrtovane ceste obojestransko, tako da so široke 6 m.
(3) Delovne površine za preureditev RTP Kočevje in RTP Črnomelj obsegajo površine, potrebne za prilagoditev obstoječih in dograditev novih objektov, vodov in naprav v RTP Kočevje in RTP Črnomelj za potrebe vključevanja 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj v elektroenergetsko omrežje.
(4) Med gradbenimi deli prizadete površine, razen dostopnih poti, površin na območjih izključne rabe in stojnih mest daljnovodov, se po gradnji vrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom (sanacija tal, zatravitev z žitnimi mešanicami, zasaditev avtohtonih rastlin, vrnitev travne ruše na ista mesta). Dostopne poti se uredijo v skladu z določbami 10. člena tega odloka. Ureditev površin na območju izključne rabe se izvede v skladu z zunanjo ureditvijo območij RTP. Površine pod stojnimi mesti daljnovodov se zatravijo ali zasadijo z nižjo vegetacijo.
(5) Zgornje plasti odstranjene zemlje se ob izkopih začasno hranijo ločeno od drugega izkopnega materiala tako, da ne more priti do mešanja. Po končanih gradbenih delih se za ponovno prekrivanje površin uporabi ustrezni sloj izkopanega materiala na predmetnem območju. S tem je omogočena vrnitev površin v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom. Druge površine za izvedbo novih ureditev (območja izključne rabe, območja stojnih mest daljnovodov in površine dostopnih poti) se uredijo v skladu z določbami te uredbe.
(6) Delovne površine so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Ureditvena situacija, listi od št. 2.1.1 do 2.1.15, in Območja izključne, omejene in občasne rabe – listi od št. 2.2.1 do 2.2.15.
10. člen 
(dostopne poti) 
(1) Za dostop, gradnjo in poznejše vzdrževanje 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj ter do stebrov in delovnih platojev za gradnjo stojnih mest se uredijo dostopne poti. Dostopne poti se izvedejo kot utrditev in razširitev že obstoječih poti ali kot gradnja novih poti, ki morajo biti izvedene tako, da ne pride do morebitne erozije ob padavinskih vodah.
(2) Obstoječe javne ceste, poti in mostove, ki so namenjeni za dostop do daljnovoda, je treba pred uporabo preveriti in jih po potrebi dodatno utrditi in razširiti oziroma prilagoditi predvideni gradbeni mehanizaciji. Morebitne poškodbe cestišč, ki bi nastale pri gradnji daljnovoda, se po končani gradnji sanirajo.
(3) Dostopne poti se izvedejo od javnih državnih ali lokalnih cest in javnih poti v širini 3 metre. Za dostopne poti se v čim večjem obsegu uporabijo obstoječe javne ceste in poti. Na območjih, kjer do stebrov ni mogoče dostopati po obstoječih cestah in poteh, se izdelajo nove poti. Dovozi in priključki na javne ceste se izvedejo tako, da ne ovirajo prometa. Manipulativne površine za gradnjo naj se umeščajo na že utrjene površine in naj bodo čim ožje.
(4) Izdelava nove dostopne poti zajema: odstranitev humusne plasti debeline 20 cm, polaganje geosintetika, nasip nosilnega kamnitega in gramoznega materiala debeline od 30 cm do 50 cm ter njegova komprimacija. Brežine vkopov in nasipov se uredijo v ustreznem naklonu tako, da se prepreči erozija brežin (zatravitev z žitnimi mešanicami, pri nagnjenem terenu tudi zasaditev opletov za preprečitev drsenja).
(5) Gradnja dostopnih poti se izvede tako, da je lastnikom ves čas omogočen dostop do njihovih zemljišč.
(6) Dostopne poti, razen dostopne poti iz sedmega do devetega odstavka tega člena, se po končani gradnji vzpostavijo v stanje, kot je bilo pred gradnjo daljnovoda, oziroma se uredijo v skladu z dogovorom investitorja z lastnikom zemljišča, po katerem dostopne poti potekajo, pri čemer mora kakovost tal ostati najmanj takšna, kot je bila pred gradnjo.
(7) Odseki dostopnih poti do stojnih mest od SM13, SM14, SM38, SM45, SM53, SM54, SM56 do SM58, SM62, SM73, SM86, SM107, SM122, SM123 in SM115A (HC) potekajo z vidika ohranjanja narave po pomembnejših območjih, in sicer po območjih habitatnih tipov srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (Physis 34.322) in srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami (Physis 34.323). Na teh območjih ni dovoljeno izvajati vkopov ali utrjevati terena, v času uporabe dostopne poti čez ta območja je treba ločiti nasuti povozni material od tal z vmesno plastjo geosintetika. Gradbene posege s težkimi stroji je treba izvajati v suhem vremenu, da se prepreči dodatno poslabšanje kakovosti tal (zaradi stiskanja). Po končani gradnji se območje dostopne poti vrne v enako, kot sta bila pred gradbenim posegom. Na območjih visoko ovrednotenih habitatnih tipov se dodatno upoštevajo pogoji iz prvega odstavka 11. člena te uredbe. Za te dostopne poti je treba zagotoviti možnost začasne izvedbe za potrebe gradnje in poznejšega vsakokratnega rednega vzdrževanja za čas trajanja daljnovoda.
(8) Odseki dostopnih poti do stojnih mest od SM8 do SM11, od SM13 do SM15, od SM38, SM39, od SM54 do SM63, od SM70, SM72, SM80 do SM82, od SM86, SM87, SM119 do SM121 in od SM129 do SM135, od SM113 (HC) do SM115 (HC), od SM121 (HC) do SM126 (HC), od SM113A (HC), SM114A (HC) in SM121A (HC) do SM126A (HC) potekajo po kmetijskih zemljiščih. Na teh območjih je treba pred začetkom izkopnih in gradbenih del z vseh delovnih površin odstraniti rodovitno zemljo, ki je v zgornji plasti. Rodovitna zemlja se začasno hrani ločeno od drugega materiala v skladu z določbami petega odstavka 28. člena in se po končanju del uporabi v skladu z določbami drugega odstavka 25. člena te uredbe. Po končani gradnji se območje dostopne poti vrne v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom. Za te dostopne poti je treba zagotoviti možnost začasne izvedbe za potrebe gradnje in poznejšega vsakokratnega rednega vzdrževanja za čas trajanja daljnovoda.
(9) Odseki dostopnih poti do stojnih mest od SM14, SM15, SM69, SM70, SM72 do SM74, SM87, SM89, SM90, SM96, od SM129 do SM135, od SM121 (HC) do SM126 (HC) in od SM121A (HC) do SM126A (HC) prečkajo arheološka območja. Posamezni odseki dostopnih poti na teh območjih potekajo po obstoječih nekategoriziranih poteh in kolovozih. Če je za potrebe dostopa do stojnih mest potrebna utrditev ali razširitev oziroma gradnja nove dostopne poti, se pri tem ne sme spreminjati teren na arheološkem območju. Na tem območju se teren ne sme vkopavati ali utrjevati. V času uporabe dostopne poti čez arheološko območje je treba ločiti nasuti povozni material od tal z vmesno plastjo filca. Po končanih delih se območje dostopne poti vrne v prvotno stanje. Če bi se v to območje posegalo z vkopom zaradi vzpostavitve dostopne poti, je treba zagotoviti predhodno zaščitno izkopavanje s pridobitvijo popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo. V primeru odkritja kakovostno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je te treba prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter turistično promocijo kraja. Za te dostopne poti je treba zagotoviti možnost začasne izvedbe za potrebe gradnje in poznejšega vsakokratnega rednega vzdrževanja za čas trajanja daljnovoda.
(10) Vse dostopne poti so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Ureditvena situacija – listi od št. 2.1.1 do 2.1.15.
11. člen 
(krajinska ureditev) 
(1) Pri poteku nadzemnega voda čez gozdno površino se gozd v območju državnega prostorskega načrta iz varnostnih razlogov poseka. Drevesno in grmovno vegetacijo je treba odstraniti samo v potrebnem obsegu in samo tam, kjer je to nujno zaradi gradnje (delovne površine) in delovanja daljnovoda ter gradnje in vzdrževanja dostopnih poti. Poseki morajo biti selektivni, tako da se odstrani le visokoraslo drevje, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti vegetacije. Vitalna srednje velika in velika drevesa na gozdnem robu je treba ohraniti. Obstoječa grmovna vegetacija se ohrani, če ne ovira gradnje in obratovanja daljnovoda. Na območjih, kjer sta prisotna habitatna tipa srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (Physis 34.322) in srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami (Physis 34.323) in kjer bo opravljena sečnja posameznih dreves in grmičevja, se uredijo pogoji za širitev zmerno suhih travišč. Po izvedbi poseka je treba gozdni rob ustrezno sanirati. Obseg sanacije gozdnega roba določijo krajevno pristojni strokovni delavci Zavoda za gozdove Slovenije po izvedenem poseku gozda. Gozdni rob naj se oblikuje strokovno in tako, da bo zagotavljal stabilnost, zagotovita naj se primerna višinska in vrstna struktura gozdnega roba. Najmanjša širina sanacije gozdnih robov naj bo povprečna drevesna višina sestoja. V prečnem prerezu se koridor skozi gozd oblikuje tako, da se pod nadzemnim vodom ohranita nižje drevje in grmičevje, proti robu poseke pa se višina vegetacije postopoma dviguje, tako da gozdna poseka daje vizualni vtis, da povezuje posamezne jase v gozdnem prostoru. Pri vseh zasaditvah se upoštevajo naravne danosti prostora, od katerih je odvisna uspešna rast posameznih vrst rastlin.
(2) Gozd v koridorju nadzemnega voda in po potrebi tudi zunaj koridorja varovalnega pasu nadzemnega voda se vzdržuje z občasnim odstranjevanjem previsoko zrasle in nezaželene vegetacije. Z ustreznim gozdnim gospodarskim ukrepom se zagotovi obnova oziroma ohranjanje grmovnega sloja in sloja podrasti, urejajo se na novo oblikovani gozdni rob, na novo urejene vidne zelene pregrade in podobno. S tem tudi preprečimo, da bujna zeliščna pionirska vegetacija ne preraste in uniči posajenih sadik ter razraščanje invazivnih vrst in vzdržujemo zaščito pred erozijo.
(3) Pri posegih je treba preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in zagotoviti čim manjšo vidnost posegov.
(4) Na odsekih nadzemnega voda, na katerih so stebri zaradi odsotnosti ozadja vidnejši (v odprti krajini na območju Belokranjskega ravnika, na izpostavljenih delih Kočevskega polja, naselij Onek in Laze), se vpliv zmanjša tako, da se temelji stebrov prepustijo tolikšni spontani zarastitvi in ozelenitvi, da se temelji zakrijejo, vendar še ne ovirajo dostopa do stebra.
(5) Stebri se pobarvajo v zeleno barvo RAL 6003, zaradi zmanjšanja vizualne izpostavljenosti pa je dopustno tudi barvanje stebrov z barvo, ki ustreza projiciranemu ozadju stebrov. Primerno barvo konstrukcije stebrov je treba vzdrževati.
(6) Vse površine, poškodovane med gradnjo, se takoj po končani gradnji vrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom.
(7) Območja selektivnega poseka vegetacije so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Ureditvena situacija – listi od št. 2.1.1 do 2.1.15.
12. člen 
(drugi dopustni posegi in dejavnosti) 
(1) Na posameznih zemljiščih na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe so poleg ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta, dopustni tudi drugi posegi in dejavnosti, vključno z gradnjo objektov, vendar pod pogoji, ki veljajo za namensko rabo teh zemljišč, določeno v občinskih prostorskih načrtih ali drugih veljavnih občinskih izvedbenih prostorskih aktih, in pod pogojem, da so v skladu z drugimi določbami tega člena.
(2) Drugi posegi in dejavnosti na območju državnega prostorskega načrta so dopustni izključno pod pogojem, da ne onemogočajo izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev po tem državnem prostorskem načrtu.
(3) Na območjih izključne rabe iz prvega odstavka 5. člena te uredbe se za RTP Kočevje in RTP Črnomelj določa namenska raba prostora E – območja energetske infrastrukture – površine za oskrbo z električno energijo. Na vseh ostalih območjih se namenska raba prostora iz občinskih prostorskih načrtov ohranja.
(4) Ne glede na določbe občinskih prostorskih aktov je na območjih izključne rabe iz prvega odstavka 5. člena te uredbe dopustno izključno izvajanje dejavnosti in gradnja objektov za potrebe izvajanja gospodarske javne službe prenosa in distribucije električne energije ter gradnja oziroma izvedba naslednjih objektov oziroma ureditev:
– rekonstrukcija in dograditev obstoječih RTP ter gradnja vseh objektov, vodov in naprav za potrebe obratovanja RTP;
– gradnja novih in ureditev obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov;
– izvajanje ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda;
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) Na območjih omejene rabe iz prvega odstavka 5. člena te uredbe ni dopustna gradnja ali umestitev bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čistih stanovanjskih območij, območij objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območij igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območij, ki so hkrati namenjena bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javnih središč, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter predelov območij, namenjenih kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju ter stavbam ali območjem za skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi. Vsi drugi posegi in dejavnosti v območju omejene rabe morajo biti v skladu:
– s predpisom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij;
– s predpisom o tehničnih pogojih za graditev elektroenergetskih vodov;
– s predpisom, ki določa mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju, in
– z drugimi predpisi in pravnimi akti, ki določajo omejitve posegov v prostor in javnopravne režime, na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti projektne pogoje in mnenja.
Pri dovoljevanju gradenj na območjih omejene rabe je treba upoštevati prihodnje obremenitve z elektromagnetnim sevanjem po izvedbi načrtovanih prostorskih ureditev.
(6) Na območjih občasne rabe iz prvega odstavka 5. člena te uredbe, na katerih so načrtovane dostopne poti, ni dopustna gradnja nadzemnih objektov.
(7) Na območjih začasno omejene rabe iz prvega odstavka 5. člena te uredbe so do odstranitve daljnovoda dopustni drugi posegi in dejavnosti pod pogoji, ki veljajo za območje omejene rabe iz šestega odstavka tega člena. Na območjih začasno omejene rabe so po odstranitvi daljnovodov dopustni vsi posegi in dejavnosti, ki veljajo za to območje v občinskih prostorskih izvedbenih aktih.
(8) Za vse posege na območju državnega prostorskega načrta je treba predhodno pridobiti projektne pogoje in mnenje investitorja ali upravljavca elektroenergetskega omrežja.
(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na območjih začasno omejene rabe iz prvega odstavka 5. člena te uredbe po odstranitvi daljnovodov pridobitev projektnih pogojev in mnenja investitorja ali upravljavca elektroenergetskega omrežja zaradi gradnje na območju državnega prostorskega načrta ni potrebna.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE 
13. člen 
(skupne določbe) 
(1) Skupni pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih začasnih ali trajnih prestavitev, zaščite gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo se izvedejo v skladu s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog tega državnega prostorskega načrta;
– če se med gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov ugotovi, da je treba posamezni infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali začasno ali trajno prestaviti, se to naredi v skladu z mnenjem lastnika ali upravljavca tega voda;
– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se med seboj uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur;
– gospodarska javna infrastruktura, ki je na območju kulturne dediščine, se lahko preuredi le tako, da te dediščine ne prizadene;
– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem.
(2) Vsa križanja in vzporedni poteki daljnovoda z objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor – Ureditvena situacija – listi od št. 2.1.1 do 2.1.15.
14. člen 
(cestno omrežje) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta posega v območje Odloka o lokacijskem načrtu za obvoznico Črnomelj (Uradni list RS, št. 81/03 in 70/17). Prostorske ureditve načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom ne vplivajo na določbe navedenega odloka.
(2) Posegi na območju javnih državnih in občinskih cest ter drugih javnih cest in poti ne smejo biti v nasprotju z njihovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja cest in prometa na njih, prihodnjih prilagoditev zaradi razvoja prometa ter njenega videza. Vsi nadzemni poteki morajo biti izvedeni na zadostni višini, da ne pride do vplivov na prometnico.
(3) Pri križanju daljnovoda z državnimi in občinskimi cestami ter drugimi javnimi cestami in potmi je treba zagotoviti zadostne odmike od cest in zagotavljati potrebni svetli profil cest pri vseh pogojih obratovanja in vzdrževanja daljnovoda.
(4) Za vsak poseg v cesto je treba predhodno pridobiti soglasje upravljavca te ceste.
15. člen 
(železniško omrežje) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta posega v varovalni pas regionalne železniške proge št. 80 d. m. Metlika–Ljubljana, ki je 108 m levo in desno od osi skrajnega tira. 110 kV-daljnovod Kočevje–Črnomelj železniško progo prečka med stojnima mestoma SM117 in SM118 ter SM124 in SM125. Prestavljeni daljnovod DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj železniško progo prečka med stojnima mestoma SM116B (HC) in SM117A (HC).
(2) Pri gradnji nadzemnega daljnovoda mora biti zagotovljena varnostna višina med nadzemnim vodom in zgornjim robom tirnice najmanj 7 m. Varnostna razdalja od nadzemnega voda do delov električnih napajalnih naprav železnice in stabilnih delov železniških napajalnih naprav mora biti najmanj 3 m. Nadzemni vodi morajo biti od svetlobnih profilov ali nadzemnih delov električnega voznega voda železnice oddaljeni najmanj 1,5 m. V varovalnem progovnem pasu se ne smejo opravljati dela, ki bi lahko poškodovala progo ali zmanjšala stabilnost terena (na primer drsenje terena ali usadi, hidrografske spremembe) in ogrožala ali ovirala železniški promet. Prav tako se v varovalnem progovnem pasu ne smejo postavljati kakršne koli naprave ali objekti, ki z barvo, obliko, svetlobo ali kako drugače ovirajo vidljivost signalov ali lahko glede pomena signalov spravijo v zmoto osebo ali osebje, ki opravlja varnostno pomembne naloge.
16. člen 
(izkoriščanje mineralnih surovin) 
Načrtovane prostorske ureditve po tej uredbi se nahajajo v neposredni bližini območja pridobivalnega prostora kamnoloma Laze pri Oneku. V območju varovalnega pasu daljnovoda je treba pri izkoriščanju mineralnih surovin upoštevati pogoje za delo v bližini daljnovoda.
17. člen 
(vodovodno omrežje) 
Na območju državnega prostorskega načrta je obstoječe in načrtovano javno in interno vodovodno omrežje. Obstoječe vodovodno omrežje se med gradnjo po potrebi prilagodi, prestavi ali zaščiti.
18. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Na območju državnega prostorskega načrta poteka obstoječe nizko, srednje in visoko napetostno elektroenergetsko omrežje.
(2) V izogib križanja z novim daljnovodom Kočevje–Črnomelj se obstoječi daljnovod DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj med naseljema Sela pri Otovcu (SM112 (HC)) in Talčji Vrh (SM119 (HC)) ter med naseljem Svibnik (SM123 (HC)) in RTP Črnomelj prestavi tako, da poteka vzporedno s traso načrtovanega 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj (med SM120 in RTP Črnomelj). Stebri na stojnih mestih SM120 (HC), SM121 (HC) in SM122 (HC) se odstranijo, neposredno v njihovi bližini pa se postavijo novi stebri. Obstoječi daljnovod, vključno z OPGW-vrvmi, se prestavi tako, da so prekinitve čim krajše.
(3) Pri demontaži vodnikov in obesnega materiala obstoječega daljnovoda ter odstranitvi obstoječih stebrov se zagotovijo ustrezni zaščitni ukrepi, da se križani vodi ne poškodujejo.
(4) Pri gradnji se upoštevajo določbe predpisov, ki urejajo varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
(5) Obstoječe elektroenergetsko omrežje se med gradnjo po potrebi prilagodi, prestavi ali zaščiti.
19. člen 
(elektronsko komunikacijsko omrežje) 
Na območju državnega prostorskega načrta poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje se med gradnjo po potrebi prilagodi, prestavi ali zaščiti.
VI. POGOJI GLEDE CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
20. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na naslednja območja kulturne dediščine:
– EID 1-30552 Željne – arheološko območje Pri studencu;
– EID 1-30553 Hrib pri Koprivniku – arheološko območje Tanči Vrh;
– EID 1-20280 Črnomelj – arheološko najdišče Čardak;
– EID 1-3900 Svetli Potok – opuščena kočevarska vas Kumrova vas
– EID 1-28290 Nemška Loka – opuščena kočevarska vas Tanči Vrh;
– EID 1-19527 Bukova Gora – opuščena kočevarska vas Srednja Bukova Gora;
– EID 1-28744 Draga pri Bistrici – opuščena kočevarska vas
– EID 1-17110 Ovčjak – opuščena kočevarska vas;
– EID 1-20284 Otovec – železniški viadukt (samo pri odstranitvi obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj);
– EID 1-20284 Otovec – železniški viadukt – vplivno območje (samo pri odstranitvi obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj);
– EID 1-1735 Otovec – cerkev sv. Jerneja (samo pri odstranitvi obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj);
– EID 1-26665 Sela pri Otovcu – arheološko najdišče sv. Jernej (samo pri odstranitvi obstoječega daljnovoda DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj).
(2) Za območje posega so bile izvedene predhodne arheološke raziskave (ocena arheološkega potenciala območja trase za DV 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj – II. del, metode 4, 5 in 6, ZVKDS, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, Ljubljana, september 2017).
(3) Dostopne poti do posameznih stojnih mest prečkajo arheološka območja. Posamezni odseki dostopnih poti na teh območjih potekajo po obstoječih nekategoriziranih poteh in kolovozih. Če je za potrebe dostopa do stojnih mest potrebna utrditev ali razširitev oziroma gradnja nove dostopne poti, se dela na teh območjih izvajajo v skladu z devetim odstavkom 10. člena te uredbe. Po končani gradnji se območja teh dostopnih poti vrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom. V posamezna arheološka območja posegajo dostopne poti do naslednjih stojnih mest:
– Željne – arheološko območje Pri studencu (EID 1-30552): dostopna pot do SM14 in SM15;
– Svetli Potok – opuščena kočevarska vas Kumrova vas (EID 1-3900): dostopna pot do SM69 in SM70;
– Nemška Loka – opuščena kočevarska vas Tanči Vrh (EID 1-28290): dostopna pot do SM72 in SM73;
– Hrib pri Koprivniku – arheološko območje Tanči Vrh (EID 1-30553): dostopna pot do SM74;
– Bukova Gora – opuščena kočevarska vas Srednja Bukova Gora (EID 1-19527): dostopna pot do SM87;
– Draga pri Bistrici – opuščena kočevarska vas (EID 1-28744): dostopna pot do SM89 in SM90;
– Ovčjak – opuščena kočevarska vas (EID 1-17110): dostopna pot do SM96;
– Črnomelj – arheološko najdišče Čardak (EID 1-20280): dostopna pot do stojnih mest od SM129 do SM135, od SM121 (HC) do SM126 (HC) in od SM121A (HC) do SM126A (HC).
(4) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodbami in uničenjem. Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti in odvozi, razen poti, določenih v tretjem odstavku tega člena, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za začasno skladiščenje odpadkov (zemeljski izkop, gradbeni odpadki in drugi materiali) ter ni dovoljeno začasno hranjenje izkopanega in drugega materiala (v nadaljnjem besedilu: začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala) in podobno.
(5) Investitor mora na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheološkega najdišča, pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja oziroma mnenja zagotoviti predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala in vse ukrepe varstva, ki izhajajo iz rezultatov predhodnih arheoloških raziskav. Predhodne arheološke raziskave je treba zagotoviti tudi na območju posameznih opuščenih kočevarskih vasi. Na območjih izven registrirane arheološke dediščine mora investitor o začetku del pisno obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in omogočiti strokovni konservatorski arheološki nadzor.
(6) Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del zagotoviti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(7) V času gradnje mora investitor zagotavljati stalno varstvo objektov in območij kulturne dediščine, kar pomeni, da mora objekte, ki bi se med gradnjo lahko poškodovali, primerno zaščititi oziroma izvajalcem del dati primerna navodila. Sem spadajo tudi območja in objekti, ki so ob dostopnih poteh (EID 1-1887 Klinja vas–cerkev sv. Marije Magdalene, EID 1-3776 Staro Brezje–opuščena kočevska vas Staro Brezje, EID 12811 Nemška Loka–ruševine cerkve sv. Marjete na Tančem Vrhu). Pri zaščiti objektov mora izvajalec del upoštevati navodila pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki ustrezno zaščito tudi potrdi. Vožnja na teh odsekih mora biti upočasnjena.
(8) Na vseh območjih, kjer so načrtovane ureditve v neposredni bližini enot kulturne dediščine, je treba ohraniti primarno oblikovanost prostora in krajinsko kakovost ambienta enot kulturne dediščine (značilne silhuete, vedute in poglede, razgledišča in druge krajinske strukture, gozdne robove v vidnih stikih z dediščino in podobno).
(9) Investitor mora o začetku del najmanj deset dni prej obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(10) Za vse posege v registrirano kulturno dediščino je treba pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
(11) Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.
21. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na:
– varovana območja narave Natura 2000 (POV Kočevsko SI5000013, POO Kočevsko SI3000263, POO Stobe – Breg);
– ekološko pomembna območja (Kočevsko ID 66300, osrednje območje velikih zveri ID 80000 ter Dobličica ID 31100);
– območje pričakovanih naravnih vrednot (opNV) karbonati;
– območja habitatnih tipov srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (Physis 34.322) in srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami (Physis 34.323).
(2) Načrtovani 110 kV-daljnovod Kočevje–Črnomelj poteka po celotni trasi, razen od SM19 do SM37, od SM101 do SM105 in od SM123 do SM125, po območju pričakovane naravne vrednote karbonati. Na celotnem območju lahko pri zemeljskih delih pride do odkritja fosilov in mineralov ter novih jam. V tem primeru investitor oziroma izvajalec ravna v skladu z devetnajstim odstavkom tega člena.
(3) Posamezni odseki dostopnih poti do stojnih mest potekajo v neposredni bližini naravnih vrednot jame:
– 43416 Jama smrti: dostopna pot do SM42 in SM43;
– 51436 Zaletavček: dostopna pot do SM83.
– Dostopne poti ne smejo posegati v jami, vhod v jami je treba pred začetkom del zaščititi in preprečiti morebitne negativne posledice gradnje.
(4) Območje državnega prostorskega načrta tudi na drugih predelih poteka v bližini naravnih vrednot jame in brezna. Pred začetkom del je treba na trasi preveriti morebitno prisotnost jam in jamskih rovov ter brezen in ob morebitnih odkritjih ravnati v skladu z devetnajstim odstavkom tega člena. Območje vhodov v jame v bližini delovnega pasu je treba med gradnjo na terenu jasno označiti ter zagotoviti, da na oddaljenosti 20 m ni stojnih mest in da se v tem območju ohranja naravna vegetacija. Dostopne poti, ki se bližajo jamam, je treba preveriti na terenu in zagotoviti izvedbo poti z največjim možnim odmikom. Treba je upoštevati tudi morebitni podzemni potek jam. V jame, jamske rove in brezna je prepovedano posegati tako z gradbenimi stroji kot tudi z manipulativnimi površinami in v njih odlagati, hraniti ali skladiščiti (trajno ali začasno) odvečni gradbeni material.
(5) Posamezni odseki dostopnih poti do nekaterih stojnih mest potekajo po območjih habitatnih tipov srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (Physis 34.322) in srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami (Physis 34.323). Po končani gradnji se območja teh dostopnih poti vrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom. Dodatno se na območjih visoko ovrednotenih habitatnih tipov, navedenih v tem odstavku, uredi travišče v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe kot razširitev visoko ovrednotenega habitatnega tipa. Gradnja dostopnih poti na teh območjih se izvaja v skladu s sedmim odstavkom 10. člena te uredbe. V ta območja posegajo naslednja stojna mesta:
– pri 110 kV-daljnovodu Kočevje–Črnomelj: SM13, SM14, SM38, SM45, SM53, SM54, SM56 do SM58, SM62, SM73, SM86, SM107, SM122 in SM123;
– pri prestavljenem daljnovodu DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj: SM115A (HC).
– Povsod, kjer se na območjih visoko ovrednotenih habitatnih tipov, navedenih v tem odstavku, opravi sečnja posameznih dreves in grmičevja, se po končani gradnji uredijo travišča kot razširitev visoko ovrednotenega habitatnega tipa.
(6) Pred začetkom gradnje je treba pri Zavodu za gozdove Slovenije pridobiti podatke o lokacijah brlogov velikih zveri, ki se preverijo na območju stojnih mest. Če so v bližini (50 metrov) predvidenih posegov aktivni brlogi katere izmed vrst velikih zveri, mora strokovnjak za velike zveri preveriti, ali je brlog zaseden. Če je brlog zaseden, je treba dela ustaviti za obdobje, ki ga določi strokovnjak. Posegi se izvajajo tako, da brlogi niso uničeni (aktivni in neaktivni).
(7) Posek vegetacije in izvajanje drugih gradbenih del se kar najbolj prilagodita življenjskim ciklusom živali, tako da čim manj sovpadata z obdobji, ko živali potrebujejo mir. Zlasti to velja v času razmnoževanja in vzreje mladičev od 1. marca do 31. avgusta. Trasa daljnovoda med SM46 in SM53 delno poteka prek zimovališča za divjad Lovski vrh, zato je na tem območju treba vsa dela izvesti izven zimskega obdobja.
(8) Posamezna habitatna drevesa na gozdnem robu ter drevesa z manjšimi in večjimi dupli, ki bi jih bilo treba odstraniti, se ne posekajo, ampak le znižajo na primerno višino, ki ne ogroža daljnovoda, in se prepustijo propadu.
(9) Na območju gradbenih del je treba zagotoviti, da so izkopi, gradbeni in drugi materiali, orodja ter stroji ustrezno zaščiteni in prekriti, da ne pride do poškodb ali ujetja živali. Zaradi prisotnosti medvedov se predvidi ravnanje z odpadki v skladu s tretjim odstavkom 28. člena te uredbe.
(10) Ob gradnji stojnih mest in dostopnih poti v bližini naravnih vrednot naj se ne povzročajo vibracije in eksplozije.
(11) Pri izvedbi gradbenih del se novo nastale površine na gradbiščih, v katerih bi lahko zastajala voda, sproti zasipavajo. Takšne površine so lahko ekološka past, če se v luže naselijo dvoživke. Ukrep velja predvsem od začetka marca do novembra.
(12) Posek gozda, posameznih dreves in odstranjevanje grmovja se lahko opravi v obdobju od 1. septembra do 1. marca, kar je izven obdobja, ko samice saproksilnih hroščev v les odlagajo jajčeca (april–avgust). Ukrep je potreben za zagotovitev varstva saproksilnih hroščev. Požagani les je treba z območja odstraniti v najkrajšem možnem času. Les listavcev, posekan po 1. septembru, je treba iz gozda odpeljati najpozneje do 1. aprila naslednje leto.
(13) Dela naj potekajo v dnevnem času. S stališča svetlobnega onesnaževanja osvetljevanje gradbišč in daljnovoda ni dopustno. Osvetljujejo se lahko izključno RTP-postaje s svetilkami, ki ne svetijo v UV-spektru, imajo barvo svetlobe 2200 K ali manj in se prižigajo ročno po potrebi, izključno kadar so potrebna vzdrževalna dela v nočnem času.
(14) Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti in preprečitve vnosa invazivnih tujerodnih vrst se zasipava izključno z materialom, izkopanim na območju lokacije stebrov. V primeru rekultivacije območja mora biti ves sadilni in sejalni material lokalnega izvora. Uporabljati se smejo le avtohtone vrste dreves, grmovja in semen za zeliščni sloj.
(15) Preprečuje se širjenje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Na trasi daljnovoda je treba redno izvajati monitoring invazivnih tujerodnih vrst v času vegetacijske sezone. Ob morebitnem pojavljanju se na širšem območju posega redno odstranjujejo do vzpostavitve naravne avtohtone vegetacije oziroma odstranitve tujerodnih vrst.
(16) Na odseku daljnovoda med SM89 in SM104, ki poteka po sklenjeni gozdni površini, se vodniki označijo s primernimi markerji, s čimer se poveča njihova vidnost. Označevanje se določi v naslednjih fazah priprave projekta. V naslednjih fazah priprave projekta se upoštevajo izsledki iz razpoložljivih študij, kjer navajajo učinkovite ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov daljnovodov na gozdnega jereba in druge ptice.
(17) V času obratovanja je treba košnjo in sekanje, potrebna za vzdrževanje odprtih površin vzdolž daljnovoda, izvajati med 1. avgustom in 1. marcem, to je izven gnezditvene sezone ptic. Potrebno sečnjo pod daljnovodom je treba izvajati selektivno tako, da se ohranjajo plodonosne rastlinske vrste in se pospešuje rast plodonosnih rastlinskih vrst, ki so pomembne za prehrano prostoživečih živali, vzdrževalna dela na trasi pa je treba opravljati izven vegetacijske sezone.
(18) Pri vzdrževanju podrasti med obratovanjem daljnovoda je prepovedana uporaba kemičnih sredstev za rast ali zatiranje rastlin ter živali.
(19) Investitor o začetku del najmanj sedem dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in ji omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Če investitor oziroma izvajalec odkrije morebitno naravno vrednoto, minerale ali fosile oziroma se med gradnjo odpre vhod v kraško jamo ali brezno, je treba začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi ter o njej nemudoma obvestiti pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.
(20) V fazi izdelave poročila o vplivih na okolje je treba preveriti pojavljanje vrst in primernost habitatov za škrlatnega kukuja in brazdarja ter zanju opredeliti morebitne podrobne usmeritve in omilitvene ukrepe.
(21) Podatki o vseh območjih ohranjanja narave so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.
22. člen 
(vodovarstvena območja) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na 3. vodovarstveno območje Dol 1 med SM75 in SM86 ter na 3. vodovarstveno območje Dobličica med SM86 in SM98, kot je razvidno iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.
(2) Pri izvajanju gradbenih del na vodovarstvenih območjih se upoštevajo predpisi s področja varstva vodonosnikov, ki urejajo varstvene pasove pitne vode na vodovarstvenih območjih iz prvega odstavka tega člena in naslednje ukrepe:
– dela se izvajajo tako, da se preprečijo nesreče, zaradi katerih bi lahko prišlo do onesnaženja tal in podzemne vode z nevarnimi snovmi;
– morebitna skladišča in pretakališča tekočih goriv in snovi naj bode predvidena izven vodovarstvenih pasov;
– v primeru nesreč je treba zagotoviti takojšno sanacijo območja. V času izvajanja del je treba zagotoviti ustrezni kader in opremo za sanacijo;
– vgrajeni so lahko le materiali, ki ne ogrožajo podzemne vode;
– gradnja stebrov daljnovoda mora potekati tako, da so izkopi čim krajši ob čimprejšnjem zasipavanju;
– izkopi na območjih stebrov se izvajajo v suhem vremenu oziroma v obdobju, ko je pričakovati manj padavin;
– če se v času izkopov odkrije nasutje odpadkov, jih je treba odstraniti v celoti, vključno z morebitno onesnaženo podlago, z njimi pa ravnati v skladu s predpisi o odpadkih.
23. člen 
(kmetijska zemljišča) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta deloma poteka po kmetijskih zemljiščih. Vsi posegi v kmetijska območja so omejeni na obseg stojnih mest stebrov in dostopnih cest. Stojna mesta daljnovoda so, kolikor je to mogoče, načrtovana na robovih večjih strnjenih kmetijskih površin izven njivskih površin in površin trajnih nasadov. Dostopne poti so načrtovane po obstoječih cestah in poteh, kjer to ni bilo mogoče, pa kolikor je to mogoče izven kmetijskih zemljišč. Potek po kmetijskih zemljiščih je razviden iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.
(2) Na območju stojnih mest stebrov so kmetijska opravila razen košnje onemogočena.
(3) Čas gradnje in obseg gradbišč je treba čim bolj omejiti. Gradbena in montažna dela se opravljajo zunaj obdobja najintenzivnejših kmetijskih opravil.
(4) Med gradnjo daljnovoda in po njej se lastnikom zemljišč omogoči neovirani dostop do kmetijskih zemljišč.
(5) Posamezni odseki dostopnih poti do nekaterih stojnih mest potekajo po območjih kmetijskih zemljišč. Dela na teh zemljiščih se izvajajo v skladu z osmim odstavkom 10. člena te uredbe. Z rodovitno zemljo je treba ravnati v skladu z določbami drugega odstavka 25. člena in petega odstavka 28. člena te uredbe. Po končani gradnji se območja teh dostopnih poti vrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom. V ta območja posegajo ta stojna mesta:
– pri daljnovodu Kočevje–Črnomelj: SM8 do SM11, SM13 do SM15, SM38, SM39, SM54 do SM63, SM70, SM72, SM80 do SM82, SM86, SM87, SM119 do SM121 in SM129 do SM135;
– pri obstoječem daljnovodu DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj: SM113 (HC) do SM115 (HC) in SM121 (HC) do SM126 (HC);
– pri prestavljenem daljnovodu DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj: SM113A (HC),SM114A (HC) in SM121A (HC) do SM126A (HC).
(6) Prostore za začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala je treba primarno umeščati na zemljišča nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, pa na zemljišča kmetijske namenske rabe, pri čemer se uporabijo zemljišča, ki so v evidenci o dejanski rabi opredeljena kot zemljišča v zaraščanju oziroma manj kakovostna zemljišča nižjih bonitet. Prostori za začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala se ne načrtujejo na kmetijskih zemljiščih z dobrimi pridelovalnimi možnostmi, na območjih trajnih nasadov, zemljiščih, na katerih so bile že izvedene izboljšave z agromelioracijskimi ukrepi oziroma komasacijami, ter na območjih subvencioniranja kmetijske pridelave.
(7) Z rodovitno zemljo na kmetijskih zemljiščih je treba ravnati v skladu z določbami drugega odstavka 25. člena in petega odstavka 28. člena te uredbe. Po izgradnji daljnovoda se območje delovnih površin na začasno uporabljenih kmetijskih zemljiščih vzpostavi v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom. Rodovitna zemlja, ki je odrinjena pri gradbenih posegih, se uporabi za ureditev okolice objekta, zaradi gradnje katerega je bila odrinjena. Presežek rodovitne zemlje se uporabi za izboljšanje kmetijskih zemljišč vzdolž koridorja daljnovoda in za ureditev okolice stojnih mest.
(8) Postavitev, namestitev in obratovanje novih namakalnih sistemov v bližini daljnovoda je treba načrtovati tako, da pri namakanju ne pride do negativnih vplivov namakalnega sistema na daljnovod. Uporaba namakanja z vodnim curkom v varovalnem pasu daljnovoda ni dovoljena.
24. člen 
(gozdna zemljišča) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta v večjem delu poteka po gozdnih zemljiščih. Potek po gozdnih zemljiščih je razviden iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.
(2) Pri poteku nadzemnega voda čez gozdno površino se gozd v območju državnega prostorskega načrta iz varnostnih razlogov poseka. Prav tako je potreben posek za gradnjo dostopnih poti. Posek, ureditev in vzdrževanje gozdnega roba ter nadomestna zasaditev gozda se izvedejo v skladu z 11. členom te uredbe. Pri izdelavi gozdnih posekov je treba upoštevati dejanski poves vodnika pri najbolj neugodnih pogojih obratovanja in relief terena.
(3) Drevje, ki ga je treba zaradi posega posekati, morajo predhodno evidentirati in označiti krajevno pristojni strokovni delavci Zavoda za gozdove Slovenije. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo.
(4) Poseganje v gozdnem prostoru mora biti izvedeno tako, da ni povzročena škoda na sosednjem gozdnem drevju, gozdnih tleh in prometnicah v gozdnem prostoru. Prepovedano je vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti. V gozdovih izven območja gradbišča nista dovoljena začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala.
(5) V primeru sečnje in odstranjevanja rastja se štori in koreninski sistemi ne odstranjujejo, saj zagotavljajo stabilizacijo tal, kroženje hranil in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Z ustreznim gozdnim gospodarskim ukrepom je treba zagotoviti obnovo oziroma ohranjanje grmovnega sloja in sloja podrasti kot zaščito pred erozijo.
(6) Vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena le zaradi gospodarjenja z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma premoženja.
(7) Po končani gradnji je treba sanirati poškodbe na gozdnem drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, iz gozda je treba odstraniti ves neporabljeni material. Ohraniti je treba razmere za dostop do okoliških gozdov po obstoječih vlakah, cestah in protipožarnih presekah. Odstranjeno drevje in grmovnice se odstranijo z območja poseka ali uporabijo v skladu z dogovorom z lastnikom gozda.
(8) Na celotnem poteku trase daljnovoda se zaradi varnostnih razlogov gozd ali zaraščene površine v času obratovanja redno vzdržujejo. V času obratovanja morajo biti poseki selektivni tako, da se odstrani le visokoraslo drevje, ki presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmovje se ohrani. Pri izvajanju posegov v gozd in gozdni prostor se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugodni vpliv na rastnost sestojev ali rodovitnost rastišč, stabilnost ali trajnost gozda čim manjši. Širina koridorja vzdrževanja se prilagaja rastiščnim razmeram. Pri vzdrževanju gozdnih posek je treba upoštevati dejanski poves vodnika pri najbolj neugodnih pogojih obratovanja in relief. Vsako nepotrebno sečnjo na območjih grap in sotesk med razpetinami je treba preprečiti.
(9) Vsi posegi v gozdu se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje gozda.
25. člen 
(relief in varstvo tal) 
(1) Posegi v ali na tla se izvedejo tako, da je degradacija tal čim manjša. Zemeljski izkopi se izvajajo samo na območjih stojnih mestih stebrov in ob ureditvi novih dostopnih poti.
(2) Pred začetkom izkopnih in gradbenih del je treba z vseh delovnih površin odstraniti rodovitno zemljo (humus), ki je v zgornji plasti. Rodovitno zemljo z različnih vrst zemljišč (gozd, kmetijske površine in podobno) je treba začasno hraniti ločeno od drugega izkopnega materiala tako, da ne more priti do mešanja. Po končani izgradnji se spodnji sloji izkopanega materiala uporabijo za zasipanje, rodovitna zemlja iz zgornjega sloja pa za končno ureditev površin trase na mestu, kjer so bili izkopani, da se zemljišča vrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom. Presežek rodovitne zemlje s kmetijskih zemljišč se uporabi za izboljšanje kmetijskih zemljišč vzdolž koridorja daljnovoda in za ureditev okolice stojnih mest. Uporaba prsti in drugih zasipnih materialov z drugih območij za zasutje po posegu ni dovoljena, da se preprečijo možnosti vnosa invazivnih tujerodnih vrst.
(3) Gradbeni posegi s težkimi stroji se opravljajo le v suhem vremenu. S tem se omili prizadetost tal zaradi poslabšanja teksture tal zaradi stiskanja.
(4) Pri posegih je treba preprečiti nastajanje erozijskih žarišč. Vplive, ki so povezani z erozijo tal zaradi odstranitve vegetacije ali slabega restavriranja mesta gradnje, je treba ustrezno zmanjšati z ustreznim odvodnjavanjem in stabilizacijo terena (zatravitev z žitnimi mešanicami, pri nagnjenem terenu tudi zasaditev opletov za preprečitev drsenja).
(5) Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji in obratovanju, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela na gradbenih strojih morajo potekati zunaj gradbišča v ustrezno opremljenih delavnicah. Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča je treba izvajati z ustrezno cisterno za razvoz goriva, pri čemer je treba izvesti ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi in s tem preprečiti onesnaževanje tal. Točenje goriva in olja iz sodov ni dovoljeno. Pri gradnji se uporabljajo biološko razgradljiva olja.
(6) Na vseh napravah in objektih, na katerih obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, se predvidijo tehnični ukrepi za preprečitev razlivanja nevarnih snovi (gorivo, motorno olje in druge škodljive snovi).
(7) Vsak morebitni vnos onesnaževala v ali na tla in s tem posredno tudi v vode, je treba takoj sanirati, za kar je treba imeti pripravljen poslovnik za takojšnje ukrepanje. Onesnaženo mesto je treba, če je to mogoče, najprej nevtralizirati, takoj izkopati ves onesnaženi material, ga shraniti v neprepustne zaprte posode in ga predati v oskrbo pooblaščenemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave odpadkov.
(8) Vse delovne površine se takoj po končani gradnji vrnejo v prvotno stanje, razen kjer je s to uredbo določeno drugače.
(9) Z izkopanim materialom in presežkom izkopanega materiala zaradi gradnje stebrov se ravna v skladu z 28. členom te uredbe.
26. člen 
(varstvo zraka) 
Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaženje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere. Upoštevajo se ti ukrepi:
– uporabljati je treba gradbeno mehanizacijo, delovne naprave in transportna sredstva, ki so tehnično brezhibni;
– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas je treba motor izklopiti;
– med gradnjo je treba preprečiti prašenje iz odkritih delov trase in gradbišč, prometnih in manipulativnih površin ter prostorov za začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala;
– ob suhem in vetrovnem vremenu je treba zagotoviti redno vlaženje odkritih delov gradbišča ter po potrebi tudi neutrjenih dovoznih poti;
– za preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala s tras, gradbišča, prometnih in manipulativnih površin ter prostorov za začasno skladiščenje odpadkov in za hranjenje materiala je potrebno predhodno čiščenje vozil;
– pri transportu po javnih prometnih površinah je treba sipki tovor prekrivati z ustreznimi ponjavami;
– zagotoviti je treba čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine;
– če pride zaradi uporabe transportnih poti do onesnaženja cestišč, je treba slednje redno in učinkovito čistiti;
– hitrost vozil tako po lokalnih kot tudi po dovoznih poteh do gradbišča mora biti prilagojena dovoljeni hitrosti na posameznem odseku in stanju cestišča;
– vožnja po površinah, ki niso utrjene, mora biti počasna, da ne pride do pretiranega prašenja;
– necestni premični stroji in vozila, ki uporabljajo dizelsko gorivo, se ne smejo uporabljati brez filtrov za prašne delce;
– na območju gradbišča je prepovedano vsakršno prosto kurjenje katerega koli materiala;
– na gradbišču daljnovoda je treba upoštevati določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev z gradbišč.
27. člen 
(varstvo pred hrupom) 
Med gradnjo po predpisih, ki urejajo hrup, ne smejo biti presežene ravni hrupa. Upoštevani morajo biti ti ukrepi za varovanje pred hrupom:
– uporablja se strojna mehanizacija, ki je izdelana v skladu z emisijskimi normami za gradbene stroje ter je redno vzdrževana in nadzorovana;
– delavci morajo v času dela v bližini obratujočih strojev in naprav uporabljati zaščito pred čezmernim hrupom;
– dela na gradbišču potekajo med 7. in 18. uro;
– ob stanovanjskih objektih, ki so ob dostopnih poteh, je treba voziti z zmanjšano hitrostjo;
– stroje je treba ob daljših postankih izklapljati;
– pred začetkom gradbenih del je treba o njih obvestiti prebivalce, ki so v bližini oziroma ob dostopnih poteh.
28. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Zagotovljeni morajo biti ločeno zbiranje nastalih odpadkov, primerno začasno skladiščenje odpadkov in redna oddaja vseh odpadkov z območja gradbišča zbiralcem odpadkov in izvajalcem obdelave. Odmetavanje odpadkov in njihovo puščanje v okolju ter nenadzorovano ravnanje z odpadki, vključno s smetenjem, so prepovedani. Odlaganje gradbenih in drugih odpadkov na varovana območja (območja Natura 2000 in naravne vrednote) ni dovoljeno.
(2) Med gradnjo se zagotovijo ustrezni prostori za začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala, ki se uredijo na območju državnega prostorskega načrta. Začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala se uredita izven vodovarstvenih območij, območij ohranjanja narave, območij kulturne dediščine, kmetijskih zemljišč z dobrimi pridelovalnimi možnostmi, območij trajnih nasadov, zemljišč, na katerih so bile že izvedene izboljšave z agromelioracijskimi ukrepi oziroma komasacijami, ter območij subvencioniranja kmetijske pridelave. Začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala izven območja državnega prostorskega načrta nista dovoljena.
(3) Začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala se uredita tako, da se preprečijo raznos odpadkov z območja gradbišča, dostop do odpadkov nepooblaščenim osebam ter onesnaževanje tal in podzemnih voda. Zagotovi se dnevno odvažanje odpadkov (predvsem organskih odpadkov, ostankov hrane in embalaže hrane ter pijače) ali pa se na območju gradbišč izvede postavitev medovarnih zabojnikov, ki medvedom preprečujejo brskanje po odpadkih.
(4) Če v času gradnje pride do začasnega skladiščenja nevarnih odpadkov, se ti skladiščijo v ustreznih posodah ali skladiščih, da je preprečeno onesnaženje tal. Posode za skladiščenje nevarnih odpadkov morajo biti ustrezno označene in zaprte.
(5) Za odstranjeno rodovitno zemljo z različnih vrst zemljišč (gozd, kmetijske površine in podobno) je treba zagotoviti začasno hranjenje, ločeno od drugega izkopnega materiala tako, da ne more priti do mešanja. Po končani izgradnji se odstranjena rodovitna zemlja uporabi v skladu z drugim odstavkom 25. člena te uredbe.
(6) Po končani gradnji morajo biti z lokacije gradbišč ter prostorov za začasno skladiščenje odpadkov in hranjenje materiala odstranjeni vsi ostanki gradbenega, demontiranega materiala in odvečnega montažnega materiala (deli stebrov, vrvi, vodnikov, žice, zaščitne ograje, ostanki embalaže, leseni opaži in podobno), ves presežek izkopanega materiala ter morebitni drugi odpadki. Z zgoraj navedenim odpadnim materialom je treba ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(7) Nevarni odpadki, mednje spadata tudi onesnaženi del zemeljskega izkopa (na primer zaradi razlitja nevarnih snovi, izkop iz onesnaženih tal) in odpadna embalaža nevarnih snovi, se oddajo pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem nevarnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(8) Odrezano vegetacijo iz gozda je treba:
– ali ločeno zbrano oddati zbiralcem odpadkov ali izvajalcem obdelave odpadkov;
– ali v dogovoru z lastnikom gozda in pristojnim gozdarjem odstranjeno vegetacijo pustiti na predlaganih lokacijah na območju odrezane vegetacije ali na mestu odreza.
(9) V času obratovanja prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe se obseg ravnanja z odpadki opredeli glede na značilnost vgrajenih naprav in materialov v skladu s predpisi s področja varstva okolja.
29. člen 
(obramba) 
Na celotni trasi daljnovoda se za potrebe obrambe zagotovi rezervacija dveh parov optičnih vlaken v optičnem kablu daljnovoda, ki se ustrezno končata na komunikacijskih delilnikih v RTP Kočevje in RTP Črnomelj. Morebitni priključki oziroma odcepi se določijo pri pripravi projektne dokumentacije.
30. člen 
(varstvo pred požarom) 
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in delovanja daljnovoda ne sme poslabšati.
(2) Varstvo pred požarom se zagotavlja z zadostnimi odmiki objektov in drevja od vodnikov, z zadostnimi odmiki drevja od stebrov daljnovoda in z uporabo negorljivega materiala na objektih pod daljnovodom in ob njem.
(3) Med gradnjo in drugimi ureditvami je prepovedano kuriti ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.
31. člen 
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) 
(1) Tehnološka izvedba in potek trase daljnovoda morata omogočati najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem (poljem) (v nadaljnjem besedilu: EMS(P)), pri čemer obremenitev z EMS(P) ne sme nikjer presegati vrednosti, ki jih določajo predpisi, ki urejajo EMS v naravnem in življenjskem okolju.
(2) Pri izvedbi 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj je treba upoštevati optimalno fazno razporeditev obeh sistemov ob delovanju obeh sistemov daljnovoda.
(3) Segment predvidnega DV 2 x 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj na odseku med SM112 (HC) in RTP Črnomelj mora ohraniti obstoječo fazno razmestitev vodnikov zaradi navezave na obstoječa segmenta daljnovoda.
VII. ETAPNA IZVEDBA PROSTORSKE UREDITVE 
32. člen 
(etapna izvedba) 
(1) Načrtovani 110 kV-daljnovod Kočevje–Črnomelj se lahko gradi v treh etapah:
– 1. etapa: gradnja daljnovoda z enim sistemom 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj, vključno s prilagoditvami obstoječih in dograditvijo novih objektov, vodov in naprav v RTP Kočevje in RTP Črnomelj za potrebe vključevanja enega sistema 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj in enega sistema daljnovoda DV 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj v elektroenergetsko omrežje;
– 2. etapa: namestitev drugega sistema 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj na daljnovod, vključno s prilagoditvami obstoječih in dograditvijo novih objektov, vodov in naprav v RTP Kočevje in RTP Črnomelj za potrebe vključevanja drugega sistema 110 kV-daljnovoda Kočevje–Črnomelj in drugega sistema daljnovoda DV 110 kV Hudo–Metlika–Črnomelj v elektroenergetsko omrežje;
– 3. etapa: prestavitev obstoječega daljnovoda 110 kV kV Hudo–Metlika–Črnomelj, kar obsega prestavitev daljnovoda med SM112 (HC) in SM119 (HC) ter SM123 (HC) in RTP Črnomelj ter zamenjava stebrov SM120 (HC), SM121 (HC) in SM122 (HC), vključno z vodniki ter drugo elektroenergetsko opremo med njimi.
(2) Etape se lahko izvajajo ločeno ali sočasno. 3. etapo je treba izvesti pred ali sočasno s tisto etapo, ki bo izvedena najprej.
(3) Etape se lahko izvedejo tudi v podetapah pod pogojem, da mora biti vsaka etapa ali podetapa zaključena funkcionalna in tehnološka celota.
VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
33. člen 
(monitoring) 
(1) Investitor za spremljanje stanja okolja zagotovi celostni načrt za izvajanje monitoringa med gradnjo in obratovanjem RTP Kočevje, RTP Črnomelj in vseh 110 kV-elektroenergetskih povezav. Monitoring se po možnosti prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi monitoringi kakovosti okolja. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec daljnovoda.
(2) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita in uskladita z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi najmanj toliko točk nadzora, da se o stanju sestavin okolja pridobi utemeljena informacija. Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so javni in investitor zagotovi dostopnost podatkov.
(3) Med gradnjo se zagotovijo naslednji monitoringi:
– ohranjanja kulturne dediščine (arheološki nadzor);
– del v gozdovih in na kmetijskih zemljiščih;
– hrupa;
– del z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot (geotehnični nadzor);
– stanja na gradbišču z vidika obsega gradbišča in morebitnih negativnih vplivov na tla, podzemno vodo, zrak in naravo;
– del na vodovarstvenih območjih;
– ravnanja z odpadki.
(4) Med obratovanjem se zagotovijo naslednji monitoringi:
– sanacijskih zasaditev in vzdrževanja koridorjev nadzemnega voda;
– uspešnost izvedbe omilitvenih ukrepov.
(5) Pri odstopanju od dovoljenih vrednosti med gradnjo ali obratovanjem se zagotovijo naslednji dodatni zaščitni ukrepi:
– dodatne prostorske, gradbene in tehnične rešitve;
– dodatne krajinske arhitekturne ureditve;
– sanacija poškodovanih območij, dostopnih cest ali drugih prostorskih sestavin;
– izkoreninjenje invazivnih tujerodnih vrst;
– drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
34. člen 
(organizacija gradbišča) 
(1) Vse delovne površine, prostori za začasno shranjevanje odpadkov in hranjenje materiala, gradbiščni objekti ter druge ureditve v sklopu gradbišča za gradnjo daljnovoda morajo biti na območju državnega prostorskega načrta, na predhodno arheološko pregledanih območjih, zunaj območij kulturne dediščine in vodovarstvenih območij. Gradbišče se zavaruje pred poplavljanjem in erozijo tal tako, da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
(2) Gradbišče je treba zavarovati tako, da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
(3) Za prevozne poti do dostopnih poti do gradbišč se uporabljajo obstoječe državne in občinske ceste ter gozdne ceste in poljske poti. Prevozne poti do gradbišč se določijo tako, da potekajo kolikor je mogoče zunaj stanovanjskih naselij. Če je treba med gradnjo zagotoviti dodatne dostopne poti do gradbišča, se uredijo na zemljiščih tako, da je vpliv na dejansko rabo prostora čim manjši.
(4) Za primer nesreč z onesnaževali na območju gradnje se izdela poslovnik za takojšnje ukrepanje, s katerim se določijo pravočasni intervencijski posegi za preprečitev onesnaženja tal in voda oziroma njihovo sanacijo. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena tako, da ni možnosti izliva v tla in vodotoke.
(5) Na gradbišču se brez nadzora ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo škodljive snovi.
(6) Morebitna začasna odlagališča presežkov zemeljskega materiala je treba urediti tako, da se prepreči erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po gradnji je treba vse ostanke začasnih odlagališč odstraniti.
(7) Na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih poteka odvoz odstranjenega in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le vozila, gradbeni stroji in druga mehanizacija, ki so tehnično brezhibni.
(8) Po gradnji se vse površine in tla sanirajo do enakega stanja in kakovosti, kakršna sta bila pred gradbenim posegom, razen kadar je s to uredbo določeno drugače.
35. člen 
(dodatne obveznosti) 
Poleg vseh obveznosti, navedenih v 33. in 34. členu te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:
– zagotoviti pravico graditi za ureditve iz te uredbe na območju iz 4. člena te uredbe, ki poleg gradnje omogoča delovanje, rekonstrukcijo in vzdrževanje ureditev iz tega državnega prostorskega načrta;
– izplačati odškodnino za povzročeno škodo, če ni mogoče v celoti vzpostaviti prejšnjega stanja nepremičnin;
– pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihov varovalni pas;
– pravočasno seznaniti in obvestiti prebivalstvo o začetku in načinu izvajanja gradbenih del ter morebitnih omejitvah prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo;
– ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po koncu gradnje pa odpraviti morebitne poškodbe na njih;
– zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko oskrbo objektov;
– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč;
– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa po gradnji odpraviti in ceste vrniti v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom;
– pred začetkom del zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov ali prevoz ter njihovo predelavo in odstranjevanje.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA 
36. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dovoljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju energetskih, geoloških, hidroloških, hidrotehničnih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, ki upoštevajo zadnje stanje tehnike in omogočajo gospodarnejšo rabo prostora.
(2) Dovoljeni so pomiki stebrov vzdolž osi nadzemnega voda +/–30 metrov glede na določeno lokacijo stebrov. Dovoljeni so pomiki stebrov +/–5 metrov od osi, pri čemer je premik dovoljen le, če se s tem strinja lastnik zemljišča, na katerega se premakne steber, in se s tem ne poslabšajo pogoji izven koridorja, oziroma so zunaj ureditvenega območja v skladu z veljavnimi predpisi. Pomiki na območjih kulturne dediščine so dopustni le v skladu z izsledki opravljenih predhodnih arheoloških raziskav. Dovoljeno odstopanje v višini stebrov znaša do +/–5 metrov od njihove absolutne višine, pri čemer se upoštevajo omejitve, navedene v tej uredbi glede približevanja posameznim objektom, vodom in napravam.
(3) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovane podobe območja, ne smejo poslabšati kakovosti okolja, bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati dajalci mnenj in soglasij v zvezi s projektom, v pristojnosti katerih odstopanja posegajo.
X. NADZOR 
37. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
38. člen 
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev) 
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustni opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda in ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanje, zunanje urejanje dvorišč in dostopnih poti, rekonstrukcija obstoječih objektov, pri čemer se njihova namembnost ne spreminja, odstranitev obstoječih objektov in vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati v skladu z merili in pogoji iz te uredbe.
(2) Poleg posegov in dejavnosti iz prejšnjega odstavka je dopustna tudi gradnja čebelnjakov, krmišč, staj, rastlinjakov, lovskih prež in opazovalnic v skladu z določbami občinskih prostorskih načrtov, ki jih je treba pred začetkom gradnje prostorskih ureditev odstraniti, če so zgrajeni na območju omejene rabe ali območju dostopnih poti na območju občasne rabe. Pristojni organ za izdajo mnenja o skladnosti teh objektov z občinskima prostorskima načrtoma je občina Kočevje ali občina Črnomelj.
(3) Posegi in dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so dopustni, če se zaradi njih ne poslabšajo razmere za ureditev, določene v tem državnem prostorskem načrtu. Z njimi mora soglašati investitor načrtovanih prostorskih ureditev.
39. člen 
Ne glede na drugi odstavek 1. člena te uredbe se do začetka uporabe storitev za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja v skladu z zakonom, ki ureja prostor, grafični del državnega prostorskega načrta objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
40. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-170/2024
Ljubljana, dne 4. julija 2024
EVA 2024-2560-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti