Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 117

Uradni list RS, št. 117 z dne 20. 11. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 117/2023 z dne 20. 11. 2023


3419. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu, stran 9747.

  
Na podlagi šestega odstavka 25. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvi Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu 
1. člen 
V Aktu o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Uradni list RS, št. 28/23) se v 10. členu v prvem odstavku v drugem in petem stavku besedilo »junij, julij in avgust« nadomesti z besedilom »junij, julij, avgust in september«.
2. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen 
(obveščanje končnih odjemalcev, ki se jim ne evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo) 
Elektrooperater oziroma v primeru enotnega računa dobavitelj zagotovi končnemu odjemalcu, ki se mu ne evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo, informacijo o obračunski moči za posamezno prevzemno-predajno mesto na distribucijskem sistemu z računom za maj in junij 2024. Če ima končni odjemalec enotni račun, elektrooperater dobavitelju za potrebe izstavitve računov iz prejšnjega stavka pravočasno posreduje informacijo o obračunski moči.«.
3. člen 
V 20. členu se besedilo »1. januarja 2024« nadomesti z besedilom »1. julija 2024«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-11/2023/12
Maribor, dne 9. novembra 2023
EVA 2023-2570-0084
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti