Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 117

Uradni list RS, št. 117 z dne 20. 11. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 117/2023 z dne 20. 11. 2023


3412. Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti v programskem obdobju 2021–2027, stran 9742.

  
Na podlagi prvega odstavka a79.d člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti v programskem obdobju 2021–2027 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se določa način doseganja specifičnega cilja Evropskega socialnega sklada plus (v nadaljnjem besedilu: ESS+) za obravnavanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021–2027 za izvajanje:
– Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2022/2496 z dne 15. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L 325 z dne 20. 12. 2022, str. 11),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil (UL L št. 319 z dne 13. 12. 2022, str. 1),
– Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 373 z dne 21. 10. 2021, str. 94),
– Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU) in
– Uredbe (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 21), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 75), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1057/EU).
2. člen 
(cilji) 
(1) Specifični cilj ESS+ iz točke (m) prvega odstavka 4. člena Uredbe 2021/1057/EU se dosega s programom ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: program), ki je podprt s sredstvi kohezijske politike v višini, kot jo določa Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027.
(2) Program zagotavlja pomoč osebam, ki se soočajo z najvišjo stopnjo tveganja revščine v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(načela) 
(1) Organ upravljanja iz 6. člena te uredbe v celotnem programskem obdobju zagotavlja in spremlja izpolnjevanje horizontalnih načel, ki jih določa 9. člen Uredbe 2021/1060/EU, in načel, ki jih določa 19. člen Uredbe 2021/1057/EU.
(2) Organ upravljanja podrobneje določi način zagotavljanja in spremljanja načel iz prejšnjega odstavka z navodili, ki jih objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
4. člen 
(okvir smotrnosti) 
(1) Organ upravljanja v skladu s 16. členom Uredbe 2021/1060/EU vzpostavi okvir smotrnosti, ki omogoča spremljanje, vrednotenje in poročanje o smotrnosti programa, ter njegov prispevek k smotrnosti ESS+.
(2) Okvir smotrnosti sestavljajo kazalniki učinka in kazalniki rezultatov, ki so opredeljeni v 19. členu te uredbe.
(3) Organ upravljanja izvede vmesni pregled programa in ga vključno s predlogom za dokončno dodelitev zneska prožnosti v roku, obliki in vsebini v skladu z 18. členom Uredbe 2021/1060/EU pošlje Evropski komisiji.
(4) Smotrnost se proučuje tudi na letnih pregledovalnih sejah, ki so opredeljene v 16. členu te uredbe.
(5) Organ upravljanja pošlje Evropski komisiji kumulativne podatke o doseženih vrednostih kazalnikov na dan 31. decembra preteklega leta, in sicer vsako leto do 31. januarja tekočega leta. Ti morajo biti v elektronski obliki in objavljeni na spletni strani organa upravljanja.
(6) Organ upravljanja pošlje Evropski komisiji končno poročilo o smotrnosti programa v rokih, obliki in vsebini, ki so določeni v 43. členu Uredbe 2021/1060/EU.
II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
5. člen 
(pristojni organi) 
(1) Pristojni organi za upravljanje in nadzor nad izvajanjem programa so organ upravljanja, revizijski organ in organ za računovodenje (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi).
(2) Med pristojnimi organi in znotraj njih se upošteva načelo ločenosti funkcij.
6. člen 
(organ upravljanja) 
(1) Organ upravljanja v smislu prvega odstavka 71. člena Uredbe 2021/1060/EU je ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Organ upravljanja opravlja naloge iz 72., 73., 74. in 75. člena Uredbe 2021/1060/EU.
7. člen
(organ za računovodenje) 
(1) Organ za računovodenje v smislu prvega odstavka 71. člena Uredbe in drugega odstavka 72. člena 2021/1060/EU je notranja organizacijska enota ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojna za upravljanje sredstev EU in opravlja naloge iz 76. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(2) Organ za računovodenje poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja še naslednje naloge:
1. pripravi odredbe za povračilo prispevka EU v proračun Republike Slovenije;
2. prejema plačila iz naslova prispevka EU s strani Evropske komisije in vodi obrestni podračun za program ter evidenco o vseh transakcijah;
3. vodi ločen podračun za program in vodi evidenco o obrestih iz naslova tega podračuna;
4. opravlja povračila iz naslova prispevka EU v proračun Republike Slovenije;
5. v primeru sistemskih nepravilnosti vzpostavlja terjatve do organa upravljanja v skladu s četrtim odstavkom 28. člena te uredbe;
6. vodi evidence terjatev, ki jih organ upravljanja vzpostavi do upravičencev, in periodično preverja stanja odprtih terjatev organa upravljanja ter ga o tem obvešča;
7. pošilja napovedi zahtevkov za plačilo Evropski komisiji;
8. obravnava poročila organa upravljanja in drugih organov, vključno s poročili o nepravilnostih in izvedenih ukrepih za njihovo odpravo;
9. sodeluje z nacionalnimi in evropskimi nadzornimi organi ter ukrepa v skladu s priporočili iz končnih poročil misij;
10. razvija in uporablja informacijske sisteme za namene zagotavljanja elektronske revizijske sledi za vse elemente računovodskih izkazov, vključno z zahtevki za plačilo, knjigo dolžnikov, prihodkovnih ali odhodkovnih kontov ter sistema poročanja;
11. pripravlja smernice za izvajanje izplačil iz ESS+ v okviru programa, ki so usklajene z organom upravljanja;
12. pripravlja navodila s področja izvajanja vračil namenskih sredstev EU za program, ki so usklajena z organom upravljanja.
8. člen 
(revizijski organ) 
(1) Revizijski organ je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
(2) Revizijski organ opravlja naloge iz 77. do 80. člena Uredbe 2021/1060/EU.
9. člen 
(pristojni organ za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam) 
Pristojni organ za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF) je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, ki je pristojen za nadzor nad proračunom.
10. člen 
(končni prejemniki pomoči) 
(1) Končni prejemniki pomoči so upravičene osebe s seznama, ki ga v skladu z drugim odstavkom a79.d člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1) (v nadaljnjem besedilu: ZSV) določi minister, pristojen za socialno varstvo.
(2) Ugotavljanje upravičenosti oseb do pomoči je v pristojnosti upravičencev, izbranih za razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov.
(3) Upravičenim osebam bo zagotovljena pomoč v obliki hrane in vključitev v spremljevalne ukrepe. Pomoč bo zagotovljena brezplačno in kot dodatna pomoč drugim oblikam pomoči, do katerih so končni prejemniki upravičeni v skladu z drugimi predpisi.
(4) Pri dodeljevanju pomoči bodo upoštevana načela, ki so določena v 3. členu te uredbe.
11. člen 
(partnerji) 
(1) Organ upravljanja v skladu z 8. členom Uredbe 2021/1060/EU v pripravo, izvajanje in vrednotenje programa vključuje naslednje partnerje:
1. ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
2. ministrstvo, pristojno za kohezijo in regionalni razvoj,
3. humanitarne in nevladne organizacije,
4. Varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
5. Zagovornika načela enakosti,
6. Svet za invalide Republike Slovenije.
(2) Partnerji iz prejšnjega odstavka podajo mnenje o letnih in končnih poročilih o izvajanju programa pred pošiljanjem Evropski komisiji, poročila o vrednotenju ter predloge organa upravljanja za spremembo programa.
III. IZVAJANJE PROGRAMA 
12. člen 
(operacije) 
(1) Cilji programa se uresničujejo z izvajanjem naslednjih operacij:
– nakup hrane,
– razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov,
– tehnična pomoč.
(2) Operacije iz prejšnjega odstavka so upravičene do podpore, če prispevajo k ciljem programa, ki so opredeljeni v 2. členu te uredbe.
(3) Izdatki operacij iz prvega odstavka tega člena so upravičeni, če so nastali v obdobju med 1. januarjem 2021 in 31. decembrom 2029 in so bili v istem obdobju tudi plačani. Obdobje upravičenosti izdatkov se podrobneje določi z javnim naročilom za prvo alinejo prvega odstavka tega člena in javnim razpisom za drugo alinejo prvega odstavka tega člena.
13. člen 
(nakup hrane) 
(1) Ministrstvo je pristojno za izvajanje operacije, ki je namenjena nakupu in dobavi hrane v skladišča upravičencev, ki izvajajo operacijo razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanja spremljevalnih ukrepov.
(2) Ministrstvo z izbranimi dobavitelji hrane sklene pogodbo o dobavi blaga.
(3) Stroški, upravičeni za sofinanciranje operacije iz prvega odstavka tega člena, so določeni v točki (a) prvega odstavka 22. člena Uredbe 2021/1057/EU.
(4) Izbrani dobavitelji hrane uveljavljajo povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka na podlagi računov, ki jih pošljejo ministrstvu.
14. člen 
(razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov) 
(1) Organ upravljanja v postopku javnega razpisa izbere upravičence za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov.
(2) Z izbranimi upravičenci organ upravljanja sklene pogodbo o sofinanciranju.
(3) Stroški, upravičeni za sofinanciranje operacije razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov, so določeni v točkah (c) in (e) prvega odstavka 22. člena Uredbe 2021/1057/EU.
(4) Upravičenec povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka uveljavlja na zahtevku za izplačilo, ki ga pošlje organu upravljanja.
(5) Podrobnejše informacije za izvajanje operacije razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanja spremljevalnih ukrepov ter povračilo stroškov upravičencem organ upravljanja določi v navodilih.
15. člen 
(tehnična pomoč) 
(1) Obseg sredstev za tehnično pomoč je določen v odstotku v skladu s petim odstavkom 36. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(2) Do sredstev tehnične pomoči so upravičeni pristojni organi iz prvega odstavka 5. člena te uredbe. Pravice in obveznosti za izvajanje tehnične pomoči pristojni organi podrobneje uredijo v sporazumu o tehnični pomoči.
(3) Iz sredstev tehnične pomoči se financirajo stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom pristojnih organov in stroški blaga in storitev.
(4) Sredstva za financiranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom iz prejšnjega odstavka zagotovijo pristojni organi na svojih proračunskih postavkah. Sredstva za stroške zunanjih izvajalcev zagotavlja ministrstvo na svoji proračunski postavki.
16. člen 
(letne pregledovalne seje) 
(1) Organ upravljanja v sodelovanju z Evropsko komisijo v skladu z 41. členom Uredbe 2021/1060/EU enkrat letno organizira letne pregledovalne seje, na katerih obravnava:
1. napredek pri izvajanju programa,
2. morebitna vprašanja, ki vplivajo na smotrnost programa, in sprejete ukrepe za obravnavo teh vprašanj,
3. napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj,
4. izvajanje ukrepov komuniciranja in prepoznavnosti,
5. izpolnjevanje horizontalnih načel.
(2) Na letni pregledovalni seji sodeluje po en predstavnik naslednjih organov in organizacij:
1. organa za računovodenje,
2. revizijskega organa,
3. ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
4. ministrstva, pristojnega za kohezijo in regionalni razvoj,
5. Varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
6. Zagovornika načela enakosti,
7. Sveta za invalide Republike Slovenije.
(3) Letna pregledovalna seja se lahko organizira tudi kot dopisna seja. Na letni pregledovalni seji lahko v vlogi poročevalca ali opazovalca sodelujejo tudi druge organizacije, če organ upravljanja glede na vsebino obravnavanih vprašanj oceni, da je to potrebno.
IV. SPREMLJANJE, VREDNOTENJE IN POROČANJE 
17. člen 
(kazalniki) 
(1) Kazalniki učinka, ki se v skladu s 23. členom Uredbe 2021/1057/EU uporabljajo za spremljanje napredka pri izvajanju programa na letni ravni, so:
1. skupna vrednost razdeljene hrane,
2. skupna vrednost pomoči v hrani,
3. skupna denarna vrednost hrane za brezdomce,
4. skupna denarna vrednost hrane za druge ciljne skupine,
5. skupna količina razdeljene pomoči v hrani,
6. delež ESS+ v skupni količini razdeljene hrane.
(2) Kazalniki rezultata, ki se v skladu s 23. členom Uredbe 2021/1057/EU uporabljajo za spremljanje napredka pri izvajanju programa, so:
1. število končnih prejemnikov pomoči v hrani,
2. število otrok, mlajših od 18 let,
3. število žensk,
4. število končnih prejemnikov, starejših od 65 let,
5. delež vključenih končnih prejemnikov v spremljevalne ukrepe.
(3) Vrednosti kazalnikov, določenih v prvem in drugem odstavku tega člena, se spremljajo za posamezno kategorijo regije ločeno.
(4) Upravičenci redno spremljajo in poročajo o doseženih vrednostih kazalnikov organu upravljanja.
(5) Upravičenci kazalnike spremljajo in o njih poročajo v skladu z navodili organa upravljanja iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.
18. člen 
(vrednotenje) 
(1) Organ upravljanja zagotovi, da so vzpostavljeni potrebni postopki za pripravo in zbiranje podatkov za potrebe vrednotenja in pripravi načrt vrednotenja programa.
(2) Organ upravljanja izvede vrednotenje, s katerim se oceni učinek programa, v skladu s 44. členom Uredbe 2021/1060/EU.
V. UPRAVLJALNA PREVERJANJA 
19. člen 
(upravljalna preverjanja) 
(1) Upravljalna preverjanja v skladu s 74. členom Uredbe 2021/1060/EU so:
– administrativna preverjanja in
– preverjanja na kraju samem.
(2) Pri izvajanju administrativnega preverjanja in preverjanja na kraju samem se zagotavlja načelo ločenosti funkcij.
20. člen 
(administrativna preverjanja) 
(1) Organ upravljanja izvaja administrativna preverjanja zahtevkov za izplačilo oziroma računov. Način izvedbe administrativnega preverjanja je lahko 100 % ali na vzorcu. V primeru vzorčnega administrativnega preverjanja je velikost vzorca določena z metodologijo, ki temelji na oceni tveganj.
(2) Administrativna preverjanja se izvedejo pred izplačilom iz proračuna Republike Slovenije, razen če je s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna, določeno drugače.
21. člen 
(preverjanja na kraju samem) 
Organ upravljanja na podlagi analize tveganja pripravi letni načrt preverjanj operacij na kraju samem.
VI. PREPOZNAVNOST, PREGLEDNOST IN KOMUNICIRANJE 
22. člen 
(naloge organa upravljanja) 
(1) Organ upravljanja zagotovi prepoznavnost podpore v vseh aktivnostih, povezanih z operacijami, ki se podpirajo iz programa. Za prepoznavnost, preglednost in komuniciranje so odgovorni vsi pristojni organi.
(2) Organ upravljanja določi skrbnika za komuniciranje za program v skladu z 48. členom Uredbe 2021/1060/EU.
(3) Organ upravljanja opravlja naloge v skladu z 49. členom Uredbe 2021/1060/EU in Prilogo IX Uredbe 2021/1060/EU.
23. člen 
(odgovornosti upravičencev) 
Upravičenci, ki so prejeli podporo iz programa, izvajajo aktivnosti prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja tako, kot je določeno v 50. členu Uredbe 2021/1060/EU in navodilih organa upravljanja iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.
VII. INFORMACIJSKI SISTEM 
24. člen 
(informacijska podpora) 
(1) Informacijska podpora za izvajanje programa se zagotavlja v informacijskem sistemu organa upravljanja in informacijskem sistemu ministrstva, pristojnega za finance, MFERAC. Sistema sta med seboj povezana in izpolnjujeta pravila sprejete informacijske varnostne politike.
(2) Informacijska podpora zagotavlja vnos vseh potrebnih podatkov, dostopnost podatkov v skladu z dodeljenimi pravicami in sledljivost podatkov. Informacijska podpora mora izpolnjevati zahteve iz 42., 69., 91. in 98. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(3) Organ upravljanja pošlje Evropski komisiji podatke v elektronski obliki v rokih in tako, kot je določeno v 42. členu Uredbe 2021/1060/EU.
(4) Organ upravljanja zagotavlja beleženje in shranjevanje podatkov o operacijah v skladu z 72. členom Uredbe 2021/1060/EU v svojem informacijskem sistemu.
(5) Organ za računovodenje v informacijskem sistemu MFERAC zagotavlja podatke za pripravo zahtevkov za plačilo v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 2021/1060/EU in za pripravo računovodskih izkazov v skladu s Prilogo XXIV Uredbe 2021/1060/EU.
25. člen 
(vnos in vpogled v informacijske sisteme) 
(1) Za vnos podatkov v informacijski sistem je odgovoren organ upravljanja, pristojnim organom pa je omogočen vpogled v informacijski sistem v skladu z dodeljenimi pravicami.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, omogoči vpogled v enoten finančno-računovodski sistem ministrstva organu upravljanja in revizijskemu organu.
VIII. POŠILJANJE IN PREGLED RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA PRETEKLO LETO 
26. člen 
(pravila priprave in pošiljanja računovodskih izkazov) 
(1) Organ za računovodenje pripravi računovodske izkaze in jih vnese v informacijski sistem Evropske komisije najpozneje do 18. januarja tekočega leta za preteklo obračunsko obdobje.
(2) Organ upravljanja pripravi izjavo o upravljanju in jo vnese v informacijski sistem Evropske komisije najpozneje do 25. januarja tekočega leta za preteklo obračunsko obdobje.
(3) Revizijski organ pripravi letno poročilo o nadzoru in ga vnese v informacijski sistem Evropske komisije najpozneje do 8. januarja tekočega leta za preteklo obračunsko leto.
(4) Na podlagi predložene izjave o upravljanju in računovodskih izkazov revizijski organ pripravi letno revizijsko mnenje.
(5) Revizijski organ zagotovi pošiljanje vseh dokumentov za preteklo obračunsko obdobje v informacijski sistem Evropske komisije najpozneje do 15. februarja tekočega leta za preteklo obračunsko obdobje.
IX. FINANČNI POPRAVKI IN NEPRAVILNOSTI 
27. člen 
(finančni popravki in nepravilnosti) 
(1) Pristojni organi in upravičenci preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti ter o njih poročajo.
(2) Pristojni organi in upravičenci izvajajo finančne popravke v povezavi z odkritimi posameznimi ali sistemskimi nepravilnostmi. Finančni popravki se določijo na posameznih primerih ugotovljenih neupravičenih izdatkov. Kadar zneska neupravičenih izdatkov ni mogoče natančno določiti, se uporabi pavšalni znesek ali ekstrapolirani finančni popravek, s pomočjo katerega se ocenijo neupravičeni izdatki.
(3) Podlaga za vračilo sredstev so ugotovljene nepravilnosti v poročilih organov, pristojnih za izvajanje upravljalnih preverjanj, revizijskega organa, organa za računovodenje ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih organov.
(4) V primeru ugotovitve o neupravičeni porabi sredstev in na podlagi zahteve za vračilo sredstev organ upravljanja v informacijskem sistemu Ministrstva za finance vzpostavi terjatev do upravičenca. Organ za računovodenje vzpostavi terjatev za sistemsko nepravilnost do organa upravljanja, kadar revizijski organ ugotovi, da napaka presega dopustno napako, ki je določena na 2 % certificiranih izdatkov.
(5) O nepravilnostih se poroča v skladu z usmeritvami pristojnega organa za sodelovanje z OLAF in navodili organa upravljanja.
X. KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-402/2023
Ljubljana, dne 16. novembra 2023
EVA 2023-2611-0049
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti