Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2746. Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazilih za izplačilo in rokih izplačil dodatnih sredstev sofinanciranim javnim socialnovarstvenim programom, stran 8258.

  
Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazilih za izplačilo in rokih izplačil dodatnih sredstev sofinanciranim javnim socialnovarstvenim programom 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določajo način vložitve zahtevkov, potrebna dokazila za izplačilo in roki izplačil dodatnih sredstev za stroške dela ter stroške materiala in storitev izvajalcem javnih socialnovarstvenih programov, ki so v letu 2023 sofinancirani na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, za programe socialne rehabilitacije zasvojenih, duševnega zdravja, za brezdomce, starejše, za preprečevanje nasilja, za otroke in mladostnike, invalide in Rome ter druge programe za pomoč v stiski (v nadaljnjem besedilu: dodatna sredstva).
2. člen 
(način vložitve, potrebna dokazila in roki za vlaganje zahtevkov) 
(1) Izvajalec iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) zahtevek za izplačilo dodatnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) za dvomesečno obdobje, za vsak program iz prvega odstavka 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23; v nadaljnjem besedilu: zakon), v obliki, kot velja za e-Račun, vloži na ministrstvo, pristojno za socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), prek UJP-net v elektronski obliki.
(2) Izvajalec zahtevku priloži tabelo v obliki Excel preglednice, ki jo označi kot Priloga 1, in vsebuje podatke o:
1. izvajalcu (naziv),
2. številki in datumu pogodbe o sofinanciranju javnega socialnovarstvenega programa za leto 2023,
3. nazivu oziroma naslovu programa, ki ga sofinancira ministrstvo,
4. obdobju, na katero se nanašajo dodatna sredstva,
5. znesku že uveljavljenih sredstev iz 82. člena zakona,
6. pogodbeni vrednosti javnega socialnovarstvenega programa za leto 2023, ki ga sofinancira ministrstvo,
7. področju izvajanja socialnovarstvenega programa, ki ga določa prvi odstavek 82. člena zakona,
8. številu obstoječih uporabnikov glede na kriterij v prijavi na javni razpis za sofinanciranje javnega socialnovarstvenega programa,
9. številu obstoječih uporabnikov, zaradi katerih je prišlo do dodatnega obsega izvajanja svetovanja in psihosocialne pomoči v obdobju, za katerega se vlaga zahtevek,
10. številu novih uporabnikov, zaradi katerih je prišlo do dodatnega obsega izvajanja svetovanja in psihosocialne pomoči v obdobju, za katerega se vlaga zahtevek,
11. obliki svetovanja in psihosocialne pomoči, ki jo je izvajalec zaradi soočanja s posledicami poplav in plazov v obdobju, za katerega se vlaga zahtevek (opis), nudil uporabnikom,
12. posameznih stroških dela ter stroških materiala in storitev, ki so neposredno povezani z namenom, določenim v drugem odstavku 82. člena zakona (opis in navedba stroškov).
(3) Izvajalec zahtevku priloži tudi pisno izjavo odgovorne osebe izvajalca, ki jo označi kot Priloga 2, da za dodatna sredstva iz vloženega zahtevka za isti namen ni prejel sredstev iz drugih virov in da dodatnih sredstev ni uveljavljal že v predhodnem zahtevku.
(4) Obdobja, na katera se nanaša zahtevek, rok za njegovo izstavitev in rok za izplačilo dodatnih sredstev so naslednji:
Obdobje, na katero se nanaša zahtevek
Rok za izstavitev zahtevka
Rok za izplačilo dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije
2. 9. 2023 do 31. 10. 2023
20. 11. 2023
najpozneje do 20. 12. 2023
1. 11. 2023 do 31. 12. 2023
20. 1. 2024
najpozneje do 20. 2. 2024
1. 1. 2024 do 29. 2. 2024
20. 3. 2024
najpozneje do 19. 4. 2024
1. 3. 2024 do 30. 4. 2024
20. 5. 2024
najpozneje do 20. 6. 2024
1. 5. 2024 do 30. 6. 2024
20. 7. 2024
najpozneje do 20. 8. 2024
1. 7. 2024 do 31. 8. 2024
20. 9. 2024
najpozneje do 18. 10. 2024
1. 9. 2024 do 31. 10. 2024
20. 11. 2024
najpozneje do 20. 12. 2024
1. 11. 2024 do 30. 11. 2024
5. 12. 2024
najpozneje do 30. 12. 2024
(5) O zahtevku odloči ministrstvo.
(6) V primeru vložitve nepopolnega zahtevka za izplačilo dodatnih sredstev iz prvega odstavka 82. člena zakona se izvajalca pozove k dopolnitvi zahtevka. V takšnem primeru se dodatna sredstva izvajalcu izplačajo najpozneje v 30 dneh od dneva prejema popolnega zahtevka.
(7) Če ministrstvo ugotovi, da je izvajalec dodatna sredstva iz 82. člena zakona porabil nenamensko oziroma neupravičeno, jih mora izvajalec vrniti ministrstvu z zakonitimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila.
3. člen 
(hramba dokumentacije) 
Za potrebe inšpekcijskega nadzora se dokumentacija, povezana z izplačilom dodatnih sredstev, hrani pet let.
4. člen 
(odgovornost za pravilnost zahtevkov) 
Za pravilnost vloženih zahtevkov je odgovoren izvajalec.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-20/2023
Ljubljana, dne 15. septembra 2023
EVA 2023-2611-0057
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti