Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2744. Pravilnik o strokovnem izpitu za poveljnika in operativnega vodjo v poklicni gasilski enoti, stran 8254.

  
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena ter za izvrševanje drugega in tretjega odstavka 13. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o strokovnem izpitu za poveljnika in operativnega vodjo v poklicni gasilski enoti 
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa program strokovnega izpita za poklicnega gasilca, ki kot poveljnik vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti (v nadaljnjem besedilu: poveljnik), in za poklicnega gasilca, ki kot operativni vodja vodi operativno delo v poklicni gasilski enoti (v nadaljnjem besedilu: operativni vodja), način njegovega opravljanja, izdajanje potrdil, imenovanje izpitne komisije in plačilo članov izpitne komisije ter vodenje evidence.
II. STROKOVNI IZPIT 
2. člen 
(namen strokovnega izpita) 
S strokovnim izpitom za poveljnika in operativnega vodjo (v nadaljnjem besedilu: izpit) se preverja sposobnost kandidata za organiziranje, vodenje ter poveljevanje na intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah.
3. člen 
(usposabljanje za pripravo na izpit) 
(1) Pred opravljanjem izpita se mora kandidat udeležiti usposabljanja za pripravo na izpit.
(2) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava).
(3) O udeležbi na usposabljanju za pripravo na izpit kandidat dobi potrdilo.
4. člen 
(program izpita) 
(1) Izpit za poveljnika obsega vsebine z naslednjih področij:
– pravna ureditev gasilstva,
– požarna preventiva,
– varnost in zdravje pri delu,
– gasilska taktika – vodenje in poveljevanje.
(2) Izpit za operativnega vodjo obsega vsebine z naslednjih področij:
– pravna ureditev gasilstva,
– požarna preventiva,
– varnost in zdravje pri delu,
– gasilska taktika – vodenje in poveljevanje.
(3) Uprava vodi seznam pravnih virov in literature, ki je v pomoč kandidatu za pripravo na izpit in je objavljen na spletni strani uprave.
5. člen 
(prijava in plačilo stroškov izpita) 
(1) Kandidat vloži prijavo na izpit na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani uprave.
(2) Prijava na izpit se pošlje upravi po elektronski ali navadni pošti.
(3) Prijavi na izpit kandidat priloži:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljeni gasilski šoli,
– dokazilo o delovnih izkušnjah in
– potrdilo o opravljenem usposabljanju iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(4) Stroške izpita krije kandidat oziroma njegov delodajalec. Višino stroškov izpita določi minister, pristojen za gasilstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) s sklepom, ki se objavi na spletni strani uprave.
6. člen 
(obravnava prijave na izpit) 
(1) Prijavo na izpit obravnava uprava, ki kandidata obvesti o času in kraju izpita ter sestavi izpitne komisije. Obvestilo o času in kraju opravljanja izpita se kandidatu pošlje najmanj 15 dni pred opravljanjem izpita.
(2) Kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje izpita iz tretjega odstavka prejšnjega člena, uprava o tem pisno obvesti.
7. člen 
(priznanje dela izpita) 
(1) Poveljniku in operativnemu vodji, ki je uspešno opravil zaključni izpit po programu za usposabljanje poklicnih gasilcev, se lahko posamezni del zaključnega izpita, ki je vsebinsko enak programu izpita, deloma ali v celoti prizna kot opravljena obveznost izpita v skladu s tem pravilnikom.
(2) O priznanju dela izpita iz prejšnjega odstavka na zahtevo kandidata odloči uprava.
8. člen 
(izpitni roki) 
Izpitne roke določi uprava in jih objavi na svoji spletni strani.
9. člen 
(izvedba izpita) 
Izpit je ustni in traja, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatove usposobljenosti, vendar največ 30 minut.
10. člen 
(ocena kandidata) 
Uspeh kandidata pri izpitu se oceni z oceno »je opravil« ali »ni opravil«. Izpit je opravljen, če ga kot takega oceni celotna izpitna komisija. Oceno kandidata razglasi predsednik izpitne komisije takoj po izpitu.
11. člen 
(ugovor na oceno) 
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor ustno na zapisnik. Poznejši ugovor na oceno ni mogoč.
(2) V primeru ugovora na oceno lahko kandidat najpozneje v roku treh delovnih dni ponovno opravlja izpit pred novo izpitno komisijo, ki jo določi uprava.
(3) Zoper oceno izpitne komisije pri ponovnem opravljanju izpita ni ugovora.
12. člen 
(ponavljanje izpita) 
Kandidat, ki izpita ni opravil, ga lahko opravlja ponovno.
13. člen 
(potrdilo o izpitu) 
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije.
(2) Potrdilo o opravljenem izpitu se izda na obrazcu, ki ga določi generalni direktor uprave.
(3) Potrdilo o opravljenem izpitu se kandidatu praviloma vroči osebno, takoj po uspešno opravljenem izpitu. Če se potrdilo izda po opravljenem izpitu, se pošlje po pošti.
14. člen 
(upravičeni razlogi, če kandidat ne pristopi k opravljanju izpita) 
(1) Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita, ali če brez upravičenega razloga od njega odstopi, ko ga je že začel opravljati, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) Kandidat, ki iz upravičenih razlogov ne pristopi k opravljanju izpita, ali kandidat, ki iz upravičenih razlogov od izpita odstopi, ko ga je že začel opravljati, lahko izpitni komisiji pisno obrazloži razloge za izostanek oziroma odstop od opravljanja izpita.
(3) Za upravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, smrt v družini, neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti. Upravičenost razlogov presoja predsednik izpitne komisije.
(4) Če predsednik izpitne komisije ugotovi, da so razlogi izostanka oziroma odstopa upravičeni, lahko kandidat opravlja izpit prvi naslednji rok.
(5) Če predsednik izpitne komisije ugotovi, da so razlogi izostanka oziroma odstopa neupravičeni, kandidat ne more opravljati izpita v prvem naslednjem roku.
15. člen 
(zapisnik) 
O poteku izpita in vprašanjih na izpitu se vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije ter zapisnikar.
III. SESTAVA IZPITNE KOMISIJE 
16. člen 
(izpitna komisija) 
(1) Člane izpitne komisije imenuje minister izmed strokovnjakov s področja samoupravne lokalne skupnosti, gasilstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varnosti in zdravja pri delu.
(2) Član izpitne komisije ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v sedmo raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, in pet let delovnih izkušenj s področja samoupravne lokalne skupnosti, gasilstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varnosti in zdravja pri delu.
(3) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik komisije in trije člani.
(4) Predsednika izpitne komisije, člane izpitne komisije in zapisnikarja ter čas in kraj opravljanja izpita za posameznega kandidata z razporedom določi direktor uprave.
(5) Razpored iz prejšnjega odstavka se pošlje predsedniku izpitne komisije, članom izpitne komisije in zapisnikarju.
17. člen 
(plačilo članov izpitne komisije) 
Predsedniku, članom izpitne komisije in zapisnikarju pripada plačilo za delo v izpitni komisiji ter povračilo stroškov v zvezi s tem delom v višini, ki jo določi minister s sklepom, ki se objavi na spletni strani uprave.
IV. EVIDENCA O IZPITIH
18. člen 
(zbirka dokumentov) 
Uprava za vsakega kandidata vodi zbirko dokumentov, ki vsebuje:
1. prijavo za opravljanje izpita,
2. potrdilo o izobrazbi,
3. dokazilo o delovnih izkušnjah,
4. obvestilo o dnevu in kraju opravljanja izpita,
5. potrdilo o opravljenem usposabljanju iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika,
6. zapisnik o poteku izpita.
19. člen 
(evidenca izpitov) 
(1) Uprava vodi evidenco izpitov.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. ime in priimek,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega ali začasnega bivališča,
4. elektronski naslov,
5. telefonsko številko ali številko mobilnega telefona,
6. stopnjo in vrsto izobrazbe,
7. podatke o usposobljenosti za poklicnega gasilca,
8. datum in številko izdaje potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
9. vrsto strokovnega izpita,
10. podatke o delovnih izkušnjah pri poklicnem opravljanju operativnih nalog gasilstva.
20. člen 
(roki hrambe) 
Evidenca iz prejšnjega člena se hrani trajno, zbirka dokumentov iz 18. člena tega pravilnika pa pet let po opravljenem izpitu.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
(višina stroškov izpita) 
Minister v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika določi višino stroškov izpita iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika.
22. člen 
(dokončanje postopkov) 
Kandidati, ki so se na izpit prijavili pred uveljavitvijo tega pravilnika, izpit opravljajo v skladu z določbami Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 31/00, 108/11 in 35/14).
23. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 31/00, 108/11 in 35/14).
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2023-8
Ljubljana, dne 12. septembra 2023
EVA 2023-1911-0013
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo