Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2742. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, stran 7907.

  
Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske 
1. člen 
V Uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04, 119/07, 30/09, 97/12, 89/20 in 28/21) se v 3. členu v prvem odstavku:
– v napovednem stavku besedilo »55 let oziroma 60 let, če so častniki« nadomesti z besedilom »60 let, če so vojaki, oziroma 65 let, če so podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci«;
– 2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. da so telesno in duševno sposobni za opravljanje vojaške službe, pri čemer ocenjevanje sposobnosti vsebuje tudi vhodno preverjanje gibalnih in drugih zmogljivosti (v nadaljnjem besedilu: preverjanje gibalnih zmogljivosti). Preverjanje gibalnih zmogljivosti se ne izvaja za nekdanje pripadnike stalne sestave Slovenske vojske,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko v rezervni sestavi sodelujejo vojaki do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 65 let, če so razporejeni na formacijske dolžnosti, ki jih v skladu z zakonom o obrambi s sklepom določi minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister).«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku črta besedilo »za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister)«.
3. člen 
V 6. členu se v petem odstavku v drugem stavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-336/2023
Ljubljana, dne 13. septembra 2023
EVA 2023-1911-0015
Vlada Republike Slovenije 
Luka Mesec 
podpredsednik 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti