Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi, stran 7903.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 11. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi 
1. člen
V Odloku o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 85/16) se za 5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
Ne glede ne določila prejšnjega člena se, če višina sredstev za posamezno krajevno skupnost po kriterijih iz 5. člena ni višja od 15.000 €, krajevni skupnosti za financiranje nalog iz druge in tretje alineje 1. člena tega odloka letno nameni najmanj 15.000 €.«
Določilo iz prejšnjega odstavka ne velja za KS Jože Marn, KS Franc Farčnik in KS Rudnik Toplice.
V primeru povečanja sredstev v proračunu občine, namenjenih za financiranje nalog iz druge in tretje alineje 1. člena odloka (variabilni del), se znesek iz prvega odstavka tega člena poveča sorazmerno s povečanjem sredstev za variabilni del vseh krajevnih skupnosti v sprejetem proračunu v primerjavi s sredstvi za variabilni del v sprejetem proračunu predhodnega leta.«
2. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2024 oziroma ob pripravi proračuna za leto 2024.
Št. 0007-0005/2023
Zagorje ob Savi, dne 11. septembra 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti